qr kod na stranku

Pripomienky podané v novembri 2018

V novembri 2018 sme do MPK podali viacero pripomienok na zlepšenie a zefektívnenie legislatívy.

  • LP/2018/815 Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0; slov-lex; aktivita zapajanie

Celý operačný program ignoruje existujúce spôsoby podpory vedy a výskumu na Slovensku. Žiadame časť financií realizovať prostredníctvom overených kanálov, najmä cez Agentúru na podporu výskumu a vývoja, Vedeckú grantovú agentúru a Kultúrnu a edukačnú grantovú agentúru. Použitím funkčných spôsobov sa okrem zapojenia existujúcich kapacít (najmä univerzít, SAV), použitia zahrnutých postupov (najmä vykazovania financií a výstupov projektu) predíde nečerpaniu prostriedkov.

Operačný program ignoruje zásadné výzvy spoločnosti na Slovensku, s ktorými sa ako krajina budeme musieť vyrovnať. Jedná sa najmä o dôsledky starnutia populácie, regionálne rozdiely, nezapájanie časti ľudí do spoločenského a pracovného života, ... Žiadame doplniť prioritnú os venujúcu sa spoločenskovedným výzvam tohto druhu tak, aby sa o.i. legislatíva pripravovala na základe výskumu a nie dojmov.

  • LP/2018/843 Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.); slov-lex; aktivita zapajanie

Akčný plán opomína zdravý pohyb ľudí ako pred­poklad zdravého života obyvateľov. Žiadame doplniť aktivity zamerané na rozvoj cyklistickej a pešej infraštruktúry na úkor individuále automobilovej dopravy tak, aby sa ľudia presúvali (napr. do roboty) bicyklom a pešo, a nie autom. O.i. sa tak znížia negatívne exhaláty do ovzdušia a pohybom budú ľudia pred­chádzať najmä srdcovocievnym chorobám.

Jedným zo syndrómov modernej spoločnosti je syndróm vyhorenia. Tomuto sa dá pred­chádzať sabatikalom. Žiadame doplniť sabatikal do systému sociálneho poistenia tak, aby ľudia mohli čerpať časť svojho dôchodku už v produktívnom veku. Celkový návrh.

  • PI/2018/258 Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky; slov-lex; aktivita zapajanie

Výstavba cyklistickej infraštruktúry a jej údržba je príležitosťou pre vytvorenie pracovných príležitostí pre osoby najviac vzdialené od trhu práce (najmä dlhodobo nezamestnaných). Preto navrhujeme v rámci tohto nástroja odčleniť finančné prostriedky na zamestnávanie osôb najviac vzdialených od trhu práce formou vyhradeného minimálneho podielu VO ako subdodávku cez integračné sociálne podniky (inkluzívny trh).

  • PI/2018/259 Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii.; slov-lex; aktivita zapajanie

Ďalšie vzdelávanie je nedostatočne regulované.

Rôzne vzdelávanie inštitúcie vydávajú rôzne certifkáty o absolvovaní vzdelávaní alebo školení. Absentuje však prehľad, ktorá inštitúcia v ktorých vzdelávacích aktivitách vyvzdelala koľko ľudí (a ako sa uplatnili). Navrhuje vytvoriť centrálny register absolventov kurzov ďalšieho vzdelávania. Vytvorenie tohto registra by znížili informačnú asymetriu (potenciálni účastníci by vedeli, či inštitúcia toto vzdelávanie robí, alebo ho má iba v zozname), znížili by sa možnosti podvodov (inštitúcie by muesli nahlasovať absolventov v čase absolvovania, čím by sa pred­išlo spätnému udeľovaniu certifikátov), a po prepojení s inými registrami by sa dali robiť výskumy o tom, ktoré kurzy/školenia naozaj pomohli účastníkom. Zároveň by stúpla dôvera verejnosti (a zamest­návateľov) v ďalšie vzdelávanie. To by umožnilo lepšie uplatnenie dlhodobo nezamestnaných a ľudí zo segregovaných osád v zamestnaní.

  • PI/2018/268 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a doplnení niektorých zákonov; slov-lex; aktivita starnutie

Zvýšenie vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne pokladáme za nesystematické a dlhodobého hľadiska fiškálne nezodpovedné rozhodnutie.

Zdvojnásobenie vianočného príspevku vo volebný rok vytvára vysoké politické riziko do budúcnosti nakoľko ostatné vlády budú znášať vysoké politické náklady v prípade revízia daného opatrenia, aj v prípade fiškálne náročnej situácie. Zároveň sa vytvára ďalší precedens, kedy o strategickom nastavení dôchodkového systému, sa rozhoduje na základe viditeľne politických rozhodnutí, čo spôsobuje, že nebude náš systém dôchodkového zabezpečenia politicky neutrálny.

Rozumieme sociálneho rozmeru pred­metného návrhu v podpore poberateľov dôchodkov s nízkym príjmom, a preto za kompromisnejšie riešenia pokladáme valorizáciu vianočného príspevku o rast priemernej mzdy a nie o dôchodcovskú infláciu.

Ako nástroje na zvýšenie životnej úrovne starších ľudí navrhujeme nezvyšovanie cien potravín napríklad odvodom pre reťazce, nakoľko potraviny tvoria zásadnú časť spotrebného koša dôchodcov a zlepšenie financovania dlhodobej starostlivosti.

  • PI/2018/255 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov; slov-lex; aktivita starnutie

Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho personálu je základným pilierom nielen kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj dôvery širokej verejnosti v zdravotnícky systém. Zároveň je pred­pokladom zvládnutia budúcich problémov zdravotníckeho systému, ktorý vyplýva z starnutia populácie. Už v súčasnosti je nedostatok zdravotníckeho personálu a pri rastúcom počte ľudí, ktorí budú potrebovať zdravotnícku starostlivosť je obrovské riziko znižovania nárokov na zdravotnícky personál namiesto zlepšenia ich pracovných podmienok a miezd tak, aby sektor prilákal dostatok pracovníkov na zachovanie kvality zdravotnej starostlivosti. Znižovanie požiadaviek bude viesť k inflácii jednotlivých pojmov zdravotníckych pozícií.

Preto je veľmi dôležité neznižovať kvalitu vzdelávania. Určite treba dosiahnuť aby všetci zdravotnícky pracovníci spĺňali rovnaké podmieny (napr bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú poberateľmi dôchodku), aby povinné minimá zodpovedali snahe personálu (napr v súčasnosti stačí aby sestry boli úspešné v 25 %, teda získať 50 kreditov z možných 200; prípadné zníženie by neprispelo k dôvere laickej verejnosti) a aby systém kontroly bol priebežný a nie nárazový k prvému januáru (čo výslovne odporuje efektívnej verejne správe – kontrola by potom bola buďto formálna, alebo po zbytok roka by boli zbytočné kapacity).

  • Pripomienky k zámeru NP Zosúladnie rodinného a pracovného života; aktivita zapajanie

Vzhľadom na stanovené ciele zvýšenia zamestnanosti do 6 rokov by sa mali finančné prostriedky využiť na zlepšenie siete škôlok a najmä jaslí. : Efektívnejšie využitie finančný prostriedkov do zlepšenia siete škôlok a  najmä jaslí. Vytvorenie miest v škôlkách a jasliach dokáže generovať dlhodobo možnosť žien s deťmi do 6 rokov participovať na trhu práce.

Sprísnenie podmienok na udelenie finančného príspevku o ďalšie kategórie, ako napríklad, či ide o znevýhodneného úchádzača o zamestnanie, minimálny počet detí 2, a stav trhu práce v danom okrese. : Nakoľko sú finančné prostriedky obmedzené je nevyhnutné ich investovať vysoko efektívne, tak aby len ženy so skutočne znevýhodných podmienok a náročných životných situáciach boli takto zvyhodňované. Dávať podporu 95 % akejkoľvek žene s deťmi je vysoko neefektívne a pri subjektívnom posudzovaní žiadostí navádza na korupciu

  • Pripomienky k zámeru NP Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie ; aktivita zapajanie

Pravidelné vyhodnocovanie efektivity kurzov, ako sa jednotlivý absolventi uplatnili na trhu práce formou cielenej výzvy v APVV : Bez pravidelného vyhodncovania efektivity jednotlivých kurzov nebudeme schopní rozlíšiť efektívne kurzy a školiace inštitúcie, ktoré prispievajú k splneniu cieľov,

Pri tvorbe kurzov navrhujme vytvoriť partnerstvo so strednými školami, kde by jednotlivý znevýhodnení uchádzači mohli získať maturitné vzdelanie : Maturitné vzdelanie má stále vyššiu trhovú hodnotu, ako akýkoľvek kurz. Preto pri rekvalifikácií je dôležité spolupracovať so strednými školami, ktoré by za určitých podmienok ponúkli možnosť „dorobenia maturity.", úplného stredo­školského vzdelania

V rámci opatrenia Č.2 pri školeniach komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií) navrhujeme brať do úvahy možnosť, že nie všetci účastníci kurzu budú plne rozumieť, ak bude len v slovenskom jazyku, preto navrhujeme mať možnosť lektorov, ktorí by vedeli sprostredkovať výklad aj v inom jazyku podľa dopytu, resp zaviazať aby časť kurzov bola v jazykoch národnostných menšín : Jazykové obmedzenia môžu zňižovať efektivitu kurzu pre účastníka a tak zároveň celkov znížiť efektivitu NP

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/o-nas/podane-pripomienky/2018-november