qr kod na stranku

Hromadná pripomienka k zákonu o službách zamestnanosti

Predkladáme hromadnú pripomienku k novelizácie zákona o službách zamestnanosti. Táto sa týka zlepšenia situácie nezamestnaných pracujúcich na dohodu, zlepšenia situácie ľudí na absolventskej praxi a zlepšenia príspevkov na dochádzanie a presťahovanie za prácou.

podporte pripomienku

Pripomienky k návrhu novelizácie zákona o službách zamestnanosti:

UoZ a dohody o vykonaní práce

(10) sa nahrádza za:

„dopĺňa sa nový bod § 36 ods. 7, ktorý znie:

(7) Ak bol uchádzač o zamestnanie vyradený pre porušenie § 6 ods. 2 písmeno a), stáva sa zamestnancom na dobu neurčitú zamest­návateľa, u ktorého má túto dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru od dňa začiatku tejto dohody.“

zdôvodnenie:

Ministerstvom pred­kladaný návrh zákona nereflektuje podiel zamest­návateľov na uzatváraní dohôd o vykonaní práce, ktoré porušujú legislatívu. Zároveň, všetky postihy za porušovanie zákona kladie iba na plecia uchádzača o zamestnanie. Uchádzač o zamestnanie, ktorý pracuje na dohodu mimo pracovného pomeru, je v stave podriadenosti voči zamest­návateľovi, ktorý mu dáva príkazy a určuje pracovný čas, napríklad ktoré dni má prísť do roboty. Je úplne nemiestne, aby boli nezamestnaní tlačení do voľby medzi uposlúchnutím svojho nadriadeného alebo uposlúchnutím svojho poradcu na úrade práce. Presun ľudí z stavu sociálnej pasce v dlhodobej nezamestnanosti popisujú aj projekty APVV-15-0722 Sociálna pasca a APVV-371-11 Inkluzívny rast.

Náš návrh dáva primerané postihy zamest­návateľom, ktorí zneužívajú nezamestnaných na prekérne formy práce a vedome im dávajú nesplniteľné príkazy. Ak zmluva s takýmto zamest­návateľom poruší zákon, UoZ sa spätne stáva riadnym zamestnancom tohto zamest­návateľa, so všetkými právami a povinnosťami.

Absolventská prax

body (15) až (18) sa menia na:

§ 51 vrátane nadpisu znie:

„§ 51 – absolventská prax

(1) Zamest­návateľ, ktorý zamestná na riadny pracovný úväzok na dobu neurčitú zamestnanca, ktorý bol znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8 (1) a), má nárok na príspevok vo výške 40 % skutočne vynaložených mzdových nákladov, maximálne však v mesačnej výške

  • 200 €, ak najvyššie dosiahnuté vzdelanie UoZ je maximálne základo­školské
  • 150 €, ak najvyššie dosiahnuté vzdelanie UoZ je maximálne stredo­školské s maturitou, a
  • 100 € v ostatných prípadoch.

(2) Nárok na príspevok podľa bodu (1) je maximálne po dobu šiestich mesiacoch.

zdôvodnenie:

V súčasnosti je absolventská prax mačkopes: mladý človek síce pracuje, ale zároveň je nezamestnaný. Síce má nejaké pracovné povinnosti, ale zároveň sa na neho nevzťahuje zákonník práce ani minimálna mzda. Odmena za absolventskú prax je od 1.1.2017 119 €, čo pred­stavuje 1,49 € na hodinu. Minimálna mzda je 2,50 € na hodinu. V súčasnom nastavení teda štát vyberá zamest­návateľov, pre ktorých môžu pracovať ľudia za 60 % minimálnej mzdy. Toto vytvára možnosti pre korupciu a klientelizmus.

Zároveň, je na rozhodnutí úradov práce, komu tento príspevok dajú a komu nie. Nadôvažok, tento príspevok je pre každého človeka rovnaký, bez ohľadu na jeho snahu. Predkladaná novelizácia dokonca zakazuje zamest­návateľom vyplatiť akékoľvek odmeny legálne.

Súčasné nastavenie systému absolventskej praxe neberie na zreteľ investície do vzdelávania a uplatnenia v zamestnaní, ktoré už štát vynaložil (napríklad absolvovanie vysokej školy stojí daňových poplatníkov okolo 10 000 €). Rozdielne formy podpory podľa dosiahnutého vzdelania zmierňujú tieto rozdiely. Preto navrhujeme vyššiu formu podpory pre tých, čo nemajú vysokú alebo strednú školu.

Náš návrh orientuje absolventskú prax na riadne zamestnanie: ak zamest­návateľ riadne zamestná, na riadnu pracovnú zmluvu na dobu neurčitú absolventa, počas prvých šesť mesiacov dostane zamest­návateľ príspevok, bez akéhokoľvek odsúhlasovania úradom práce. Je na rozhodnutí zamest­návateľa aká bude mzda absolventa (rešpektujúc platnú legislatívu), aké dá absolventovi motivačné odmeny či školenia. Na absolventa sa vzťahujú všetky práva a povinnosti zamestnanca.

Týmto návrhom sa výrazne zníži administratívne zaťaženie úradov práce.

Dochádzanie do zamestnania:

  • pripomienku 21. nechať,
  • pripomienku 22. zrušiť.
  • pripomienka 23. znie:

§ 53 (3) znie:

„(3) Príspevok sa poskytuje najviac v sume 135 € mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca.

zdôvodnenie:

Súčasné znenie zákona zbytočne zaťažuje úrady práce byrokraciou s kontrolovaním a uskladňovaním dokladov o cestovaní.

Návrh ministerstva práce pridáva zbytočné rozhodovacie právomoci úradom práce, ktoré ešte viac znížia dostupnosť príspevku na dochádzanie za prácou, a tým znížia mobilitu nezamestnaných. Zároveň návrh ministerstva vytvára možnosti pre korupciu a klientelizmus.

Náš návrh odbúrava zbytočnú byrokraciu a zároveň dáva právnu istotu uchádzačom o zamestnanie, s akou sumou na dochádzanie môžu naozaj rátať pri hľadaní si zamestnania. Zároveň umožňuje čerpanie príspevku aj na dochádzanie v rámci obce. Pri niektorých väčších obciach či mestách sú náklady na dochádzanie vzhľadom na vzdialenosti nemalé. Zároveň tým navrhuje odstrániť nerovnosti, keď jeden zo susedov má nárok na príspevok a druhý, bývajúci cez ulicu, už nie (námatkovo Iliašovská ulica v Smižanoch resp. Spišskej Novej Vsi; Fínska ulica v Martine resp. Vrútkach; časť obyvateľov Solčianok, ktorí vlastne bývajú v Horných Chlebanoch; …).

Návrh výrazne znižuje byrokraciu kladenú na úrady práce.

Presťahovanie za prácou

  • zmenu 24. ponechať
  • zmena 25. znie: v § 53a sa odsek (5) znie:

„Príspevok sa neposkytne UoZ, ktorý je znevýhodnený podľa § 8 ods (1) písmeno a) a zároveň jeho najvyššie dosiahnuté vzdelanie je aspoň vysoko­školské.“

zmena 26. znie: v § 53a sa pridáva nový odsek (7), ktorý znie:

„Úrad práce, sociálnych veci a rodiny v mieste nového pobytu poskytne pomoc pri zariaďovaní života presťahovanej rodiny v novom mieste.“

zdôvodnenie:

Súčasné znenie zákona výrazne diskriminuje manželov, žiadame túto diskrimináciu odstrániť tak, aby sa ľudia nemuseli účelovo rozvádzať.

Súčasné znenie zákona disproporčne dotuje absolventov vysokých škôl aby zostali pracovať v mieste svojej vysokej školy. Podľa návrhu ministerstva, pár vysokoškolákov dostane 4500 € iba za to, že zostane v mieste kde študovali a nevrátia sa domov. Žiadame odstrániť túto finančnú motiváciu, ktorá podporuje odliv mozgov z tých regiónov, ktoré to najviac potrebujú.

Návrh ministerstva práce pridáva zbytočné rozhodovacie právomoci úradom práce, ktoré ešte viac znížia dostupnosť príspevku na presťahovanie za prácou, a tým znížia mobilitu nezamestnaných.

podporte pripomienku

Pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

  • Michal Páleník, Povraznícka 11, 811 07 Bratislava
  • Miro Pollák, Námestie Majstra Pavla 30, 054 01 Levoča

https://www.iz.sk/sk/projekty/skolstvo-a-trh-prace/mpk-absolventska-prax
ikona Podané pripomienky

Podané pripomienky

Pripomienky do legislatívneho procesu, ktoré sme podali.. . .

ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .