qr kod na stranku

Miesto pre každé dieťa

podporte pripomienku na changenete

Materské školy nie sú dostupné pre veľkú časť detí na Slovensku. Dôsledky sú pre spoločnosť zlé: od nemožnosti rodičov pracovne sa uplatniť až po horšie sociálne zručnosti detí, ktoré sa prejavia na základnej škole. Tento problém si všíma aj programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 až 2020, ktoré hovorí: „[vláda] vytvorí postupne podmienky na to, aby sa Slovenská republika priblížila čo najviac k 100 % zaškolenosti detí v materských školách od štyroch rokov veku“ ako i „[vláda] podporí rozšírenie dostupnosti predškolského vzdelávania“.

miesto pre kazde dieta miesto-pre-kazde-dieta-2

V súčasnosti používané nástroja na dosiahnutie tohto cieľa nie sú systémové. Nárazové dotovanie detských kútikov jednak nerieši dlhodobú a plošnú nedostupnosť materských škôl a je určené na detské kútiky, v ktorých absentuje výchovno-vzdelávací prvok v zmysle § 28 školského zákona.

Preto pred­kladáme hromadnú pripomienku, ktorá čiastočne prispeje k splneniu cieľov kladených v programovom vyhlásení vlády SR tak, aby naozaj každé dieťa od štyroch rokov veku malo naozaj svoje miesto v materskej škole.

Hromadná pripomienka verejnosti k zákonu č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/954).
  • 1: v novelizácii v bode 2. sa slovné spojenie „majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky“ mení na „majú najviac dva roky pred plnením povinnej školskej dochádzky“.

zdôvodnenie: tento odsek definuje príspevok zo strany štátu na financovanie detí v materských školách. Žiadame znížiť vekovú hranicu z 5 rokov na 4 roky a zosúladiť tak legislatívu s programovým vyhlásením vlády SR.

  • 2: v zákone 597/2003 sa § 6b, odsek (2) mení nasledovne: „(2) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu je vo výške 2,5 násobku sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa za každý mesiac pobytu dieťaťa v materskej škole.“

zdôvodnenie: uvádzaná suma zreálňuje náklady materských škôl na jedno dieťa. V súčasnosti je príspevok okolo 14 € na mesiac, ktorý naozaj nemožno považovať za dostačujúci na to, aby reálne pokrylo starostlivosť o deti.

  • 3: ruší sa § 6b (5), § 8b (1) a) 7. a 8., § 8b (1) c) 9. zákona

zdôvodnenie: rozpočtovanie prostriedkov na jednotlivé aktivity je zbytočne byrokraticky náročné a hlavne zbytočné.

  • 4: v Zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa § 3 písmeno a) mení z „bezplatnosti vzdelania v materských školách jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky“ na „bezplatnosti vzdelania v materských školách dva roky pred plnením povinnej školskej dochádzky

zdôvodnenie: ak má vláda SR ambíciu dosiahnuť 100 % zaškolenosť detí v materských školách od štyroch rokov veku, je nevyhnutné, aby toto vzdelávanie bolo bezplatné.

  • 5: v nariadení vlády č. 668/2004 Z. z. prílohe číslo 3. v tabuľke 1. Hodnoty koeficientov – riadok s indexom j číslo 3 subjekt textu zmeniť na „dieťa materskej školy vo veku do dvoch rokov pred povinnou školskou dochádzkou“

zdôvodnenie: táto zmena odstraňuje vzniknutú duplicitnosť financovania materských škôl pre deti od 4 rokov.

Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky.

Pripomienku môžete podporiť na:


Čo sme robili v minulosti:

20.02.2017 (link) : Tlačová správa k dostupnosti škôlok – Tlačová správa z tlačovej konferencie k dostupnosti škôlok a k plneniu programového vyhlásenia vlády, ktorá sa uskutoční v pondelok 20.2.2017 od 14h v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

16.02.2017 (link) : Tlačová konferencia k dostupnosti škôlok – Pozývame Vás na tlačovú konferenciu k dostupnosti škôlok a k plneniu programového vyhlásenia vlády, ktorá sa uskutoční v pondelok 20.2.2017 od 14h v priestoroch Inštitútu zamestnanosti . . .

10.02.2017 (link) : Miesto pre každé dieťa, november 2016 – Vyhodnotenie iniciatívy z novembra 2016, aby každé dieťa malo miesto v škôlke. v skratke: neboli sme úspešní, ale budeme žiadať opäť . . .

10.02.2017 (link) : Miesto pre každé dieťa – Podporte hromadnú pripomienku aby naozaj každé dieťa od styroch rokov malo miesto v materskej škole . . .


https://www.iz.sk/sk/miesto-pre-kazde-dieta
ikona Podané pripomienky

Podané pripomienky

Pripomienky do legislatívneho procesu, ktoré sme podali.. . .

ikona Miesto pre každé dieťa

Miesto pre každé dieťa

Podporte hromadnú pripomienku aby naozaj každé dieťa od styroch rokov malo miesto v materskej škole.. . .

ikona Školstvo a trh práce

Školstvo a trh práce

Slovensko dlhodobo trpí slabým prepojením trhu práce a školstva, čo má za dôsledok vysokú nezamestnanosť absolventov a mladých ľudí. Až dve tretiny absolventov končia humanitne zamerané odbory (ekonómia, právo či sociálna práca), pričom na trhu práce sa v súčasnosti uplatnia najmä absolventi technického zamerania (programátori, elektrotechnici), ktorých je nedostatok. Ide o zlú komunikáciu medzi školstvom a trhom práce.. . .