qr kod na stranku

Tlačová správa k dostupnosti škôlok

Tlačová správa z tlačovej konferencie k dostupnosti škôlok a k plneniu programového vyhlásenia vlády, ktorá sa uskutoční v pondelok 20.2.2017 od 14h v priestoroch Inštitútu zamestnanosti.


Materské školy nie sú dostupné pre veľkú časť detí na Slovensku. Dôsledky sú pre spoločnosť zlé: od nemožnosti rodičov pracovne sa uplatniť až po horšie sociálne zručnosti detí, ktoré sa prejavia na základnej škole. Tento problém si všíma aj programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 až 2020, ktoré hovorí: „[vláda] vytvorí postupne podmienky na to, aby sa Slovenská republika priblížila čo najviac k 100 % zaškolenosti detí v materských školách od štyroch rokov veku“ ako i „[vláda] podporí rozšírenie dostupnosti predškolského vzdelávania“.

V súčasnosti používané nástroje na dosiahnutie tohto cieľa nie sú systémové. Nárazové dotovanie detských kútikov jednak nerieši dlhodobú a plošnú nedostupnosť materských škôl a je určené na detské kútiky, v ktorých absentuje výchovno-vzdelávací prvok v zmysle § 28 školského zákona.

Splnenie cieľov stanovených v programovom vyhlásení, aj vzhľadom na súčasný stav, nebude jednoduché. Preto sme v novembri 2016 pripravili pripomienku, aby ministerstvo školstva malo úlohu vypracovať plán na ich dosiahnutie. Ministerstvo pripomienku neprijalo s odôvodnením, že pripravuje legislatívu na splnenie týchto cieľov. Legislatíva pred­stavená pred týždňom ale podľa nášho názoru nedostatočne rieši situáciu.

Ako prvý krok prispôsobenia legislatívy, aby deti od 4 rokov mali plošnú zaškolenosť v škôlkach, sme pripravili pripomienky k zákonu o financovaní škôl a k školskému zákonu. V týchto zákonoch navrhujeme dve zásadnejšie úpravy:

V školskom zákone rozšíriť princíp bezplatnosti vzdelania v materských školách z päťročných detí aj na štvorročné deti. Keďže finančná nedostupnosť škôlok je jednou z hlavných prekážok ich využívania, veríme, že zníženie nákladov pre rodičov zvýši ich využívanie.

Druhá zmena sa týka dostupnosti kapacít škôlok. Keďže škôlky pre päťročné deti sú bezplatné, štát posiela príspevok priamo škôlkam. Ten ale nepokrýva elementárne náklady škôlok – čo sa totiž dá zaobstarať za 14 € na dieťa? Preto navrhujeme, aby tento príspevok bol výrazne vyšší, pokrývajúci reálne náklady materských škôl – okolo 220 € mesačne. Zvýšenie tohto príspevku výrazne pomôže aj rozvoju neštátnych škôlok.

Dúfame, že vláda sa s touto novelizáciou legislatívy stotožní a priblíži sa tak dosiahnutiu cieľov stanovených vo svojom programovom vyhlásení.


https://www.iz.sk/sk/miesto-pre-kazde-dieta/tlacova-sprava-februar-2017