qr kod na stranku

Sporenie na dôchodok

Zamestnanec má viacero možností, ako sporiť na svoj dôchodok, ide najmä o prvý, druhý a tretí pilier. Takisto má viacero možností, ako svoj dôchodok zvýšiť.

Prvý pilier

Prvý pilier je prevádzkovaný Sociálnou poisťovňou. Účastníci prvého piliera platia príspevky, na základe čoho im v budúcnosti vznikne nárok na dôchodok. Samotná výška budúceho dôchodku sa vypočítava na základe vzorcov, ktoré sa výrazne menia. Tieto vzorce sú určené zákonom na základe rozhodnutia parlamentu. Teoreticky by mali zohľadňovať fakt, že príspevky priemerného jednotlivca by mali byť rovnaké ako dôchodky priemerného jednotlivca (po očistení o infláciu). V praxi ale nie sú a dôchodky priemerného jednotlivca sú o 20 – 25 % vyššie ako príspevky priemerného človeka.

Nejde o priebežný pilier. Priebežný pilier by znamenal, že Sociálna poisťovňa na konci mesiaca zráta odvody do systému a tieto rozdelí medzi poberateľov dôchodku. Rozdiel by bol z definície 0 €. Sociálna poisťovňa ale funguje na princípe, že každý mesiac dá dôchodcom vopred určené dôchodky a zozbiera aktuálne príspevky od platiteľov. Rozdiel dorovná ad hoc.

Zo svojej podstaty je prvý pilier poistný produkt. V prípade smrti v ktoromkoľvek okamihu stráca jednotlivec akékoľvek nároky. Niektorí pozostalí za určených podmienok môžu dostať určité poistné dávky (najmä vdovský a sirotský dôchodok). Nie je to však pred­met dedičstva.

Druhý pilier

Platitelia do prvého piliera môžu vstúpiť do druhého piliera, a tak časť svojich príspevkov presmerovať do druhého piliera. Celkové odvody zostávajú rovnaké. Možnosti vstupu a výstupu z druhého piliera sa v minulosti menili, avšak vždy platilo, že ľudia, ktorí začínajú platiť na dôchodok, môžu vstúpiť do druhého piliera.

Percentuálne rozdelenie príspevkov do prvého a druhého piliera sa v priebehu rokov menilo.

Druhý pilier sa skladá z dvoch rôznych fáz: sporenia a výplaty. Fázu sporenia prevádzkujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Fázu poberania renty prevádzkujú poisťovne. Ide o dve rôzne organizácie, ktoré sú navzájom nezávislé (aj keď môžu mať spoločného majiteľa). Dozor nad oboma vykonáva Národná banka Slovenska.

Fáza sporenia

Vo fáze sporenia posiela sporiteľ príspevky priamo alebo cez zamest­návateľa. Tieto príspevky dôchodková správcovská spoločnosť investuje podľa zákona a dohodnutej stratégie. Sporitelia majú na výber z viacerých DSS, ktoré majú viacero fondov:

  • dlhopisový garantovaný fond,
  • akciový negarantovaný fond,
  • indexový fond,
  • iné fondy.

Zloženie a štruktúra fondov sa v minulosti menili. Kvôli neodborným zásahom zo strany politickej strany SMER-SD vznikli garantované fondy a státisíce sporiteľov boli v najhoršom možnom okamihu do nich presunuté, kvôli čomu prišli o výraznú časť dôchodkov.

Vo fáze sporenia sú financie v druhom pilieri majetkom jednotlivca. Teda sú pred­metom dedenia. Nepodliehajú však exekúcii a tieto prostriedky môže jednotlivec použiť iba podľa podmienok daných vo výplatnej fáze.

Vzhľadom na nízke poplatky v sporiacich fondoch odporúčame dobrovoľné príspevky do druhého piliera. Viac o možnostiach druhého (aj tretieho) piliera nájdete na oranžovej obálke.

Fáza výplaty

Sporiteľ môže po priznaní starobného alebo predčasného dôchodku žiadať o určenie výšky dôchodku z druhého piliera. O toto určenie môže požiadať aj o niekoľko rokov neskôr, počas tohto obdobia sa mu budú prostriedky naďalej zhodnocovať a môže ich zvyšovať príspevkami.

Dôchodok z druhého piliera vyplácajú poisťovne, teda sú oddelené od DSS (aj keď môžu mať podobnú vlastnícku štruktúru). Dôchodok má formu doživotnej renty vypočítanej na základe vstupných financií (teda úspor sporiteľa) a veku človeka. Je to štandardný poistný produkt.

Nanešťastie, stále je umožnený programový výber (teda výber všetkých úspor ihneď po priznaní dôchodku; dôchodca teda minie prostriedky ihneď a nezostane mu na financovanie odkázanosti), je možné nastaviť poistný produkt na dedenie (čo výrazne znižuje dôchodok), dočasný dôchodok (teda poberanie dôchodku iba maximálne určený počet rokov; ak sa dožije viac, dočasný dôchodok človeka klesne na 0 €).

Stále neexistuje produkt, ktorý by zabezpečil čerpanie vyššieho dôchodku v čase odkázanosti, teda odkázanostný dôchodok. Dá sa emulovať neskorším čerpaním dôchodku z druhého piliera.

Tretí pilier

Tretí pilier umožňuje daňovo zvýhodnené sporenie na dôchodok. Financie v ňom sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. V sporiacej fáze posiela príspevky zamest­návateľ a zamestnanec. Pre zamest­návateľa sú daňovo uznané príspevky do výšky 6 % z hrubej mzdy zamestnanca. Zamestnanec si vie znížiť ročný základ dane o príspevky do tretieho piliera, maximálne o 180 €. Vo výplatnej fáze sa postupuje podľa dávkového plánu.

Na dobrovoľné sporenie na dôchodok sú lepšie otvorené podielové fondy (výrazne nižšie poplatky ako fondy v doplnkových dôchodkových spoločnostiach) či ETF. Investičné životné poistenie je finančne pre sporiteľa veľmi nevýhodné.

Neskorší odchod do dôchodku

Požiadanie o dôchodok je slobodné rozhodnutie jednotlivca, zákon určuje iba najnižší možný vek, v ktorom oň môže požiadať. Toto neskoršie poberanie je finančne motivačné, zvyšuje sa nielen dodatočnými príspevkami, ale aj samotným neskorším začatím poberania dôchodku. Pri priemernom jednotlivcovi odchod do dôchodku o rok neskôr, ako je dôchodkový vek, spôsobí zvýšenie dôchodku o približne 80 € mesačne každý mesiac. Prepočítajte si to v dôchodkovej kalkulačke.

Citovať ako: PÁLENÍK, M.: Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku, kapitola 3.8, Inštitút zamestnanosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, ISBN: 978-80-223-5755-5, doi:10.5281/​zenodo.10403110, strana 67.


https://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/dochodok
ikona Starnutie populácie

Starnutie populácie

Starnutie populácie je fenomén, ktorý sa dotýka viacerých oblastí ekonomiky.. . .

ikona Učebnica mzdovej kalkulačky

Dávkový, daňový a odvodový systém na Slovensku

Chcete spoznať mzdovú kalkulačku do hĺbky? Prinášame učebnicu, ktorá vám ukáže podrobnosti dávkového, daňového a odvodového systém na Slovensku a možnosti mzdovej kalkulačky.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala pred­stavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .