qr kod na stranku

Ukazovatele za EÚ

Európa a jej regióny v číslach

V tejto časti prinášame prehľad základných ukazovateľov o Európskej únii. Podrobné údaje o jednotlivých regiónoch Európskej únie môžete nájsť v časti Regióny Európskej únie.

Kapitoly sú členené podľa tém ako je napríklad zamestnanosť a nezamestnanosť či demografia a starnutie populácie. V jednotlivých kapitolách je rozoberané porovnanie medzi krajinami a regiónmi (v závislosti od dostupnosti dát), časový vývoj za posledné obdobie. V niektorých prípadoch sú porovnávané dve premenné – napríklad vzťah zamestnanosti a nezamestnanosti.

Všetky štatistické údaje na tejto stránke sú čerpané z Eurostatu, oficiálneho štatistického úradu Európskej únie. Názvy regiónov v Slovenčine sú prebraté z wikidata, hranice regiónov z GISCO.

Nezamestnanosť

Údaje o nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl popisujú ľudí, ktorí nepracujú ale hľadajú si zamestnanie do ktorého sú schopní nastúpiť. V samotnej miere nezamestnanosti nie je Slovensko výrazne zlé, avšak sme výrazne nedostatočný v nezamestnanosti nízkovzdelaných.

Dlhodobá nezamestnanosť

Dlhodobo nezamestnaný človek je taký, ktorý je nezamestnaný dlhšie ako rok. Vzhľadom na rôzne veľkosti krajín a regiónov je samotný počet nezamestnaných zlý ukazovateľ. Preto sú dva ukazovatele popisujúce dlhodobú nezamestnanosť. Prvý je podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných, druhým je miera dlhodobej nezamestnanosti (podiel dlhodobo nezamestnaných na počte ekonomicky aktívnych ľuďoch).

Politika zamestnanosti

Aktívna a pasívna politika zamestnanosti porovnávame najmä cez prizmu celkových výdavkov. Nemenej dôležitá je však štruktúra tejto politiky.

Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie popisuje koľko ľudí sa vzdeláva aj po ukončení sústavnej prípravy na povolanie (strednej či vysokej školy).

Prekérne formy práce

Prekérne formy práce pred­stavujú rôzne typy pracovných i nepracovných pomerov, v ktorých je zhoršená pozícia pracovníka. Spadajú sem najmä nútené živnosti, práca v noci či cez víkend alebo zmluvy na dobu určitú.

Minimálna a priemerná mzda

Dostupnosť údajov za mzdy je na úrovni Európy veľmi nízka. Dôvodom je rôzna úroveň cenových úrovní ako i rôzne spôsoby daňovej a odvodovej politiky. Vzhľadom na iné výšky odvodov zamest­návateľa či odvodov zamestnanca, priamych daní a podpôr dáva suma hrubej mzdy veľmi málo informácií.

HDP

Hrubý domáci produkt je hlavným ukazovateľom ekonomického vývoja krajiny. Popisujeme vývoj podielu miezd na HDP (teda koľko z ekonomického koláča prislúcha zamestnancom), splátku verejného dlhu ako percento HDP a vývoj HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily (teda porovnanie vývoja ekonomiky pri zohľadnení počtu obyvateľov a iných cenových úrovní v jednotlivých krajinách).

Zamestnanosť

Miera zamestnanosti na Slovensku posledné roky rástla, z 60 % na súčasných okolo 72 %.

Chudoba a sociálne vylúčenie

Počet ľudí v riziku sociálneho vylúčenia je relatívny ukazovateľ, ktorý popisuje vývoj a stav počtu ľudí s príjmom výrazne menším ako je medián príjmov v danej krajine.

Všetky ukazovatele

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Ukazovatele za EÚ, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​eu, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU