qr kod na stranku

Eurostat

Zdrojom tu zhrnutých údajov je Eurostat. Eurostat je štatistický úrad Európskej únie, ktorý okrem iných činností koordinuje zbieranie štatistických údajov na národnej úrovni a zverejňuje harmonizované údaje. Z pohľadu trhu práce je zaujímavým výberové zisťovanie pracovných síl, vďaka ktorému vieme údaje o zamestnanosti či nezamestnanosti.

Výberové zisťovanie pracovných síl

VZPS je dotazníkový prieskum realizovaný národnými štatistickými úradmi na základe rovnakých metodík a dotazníkov. Anglický názov tohto prieskumu je Labour force (sample) survey – LFS. Na Slovensku prieskum realizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky.

ILO metodika

Keďže jednotlivé krajiny majú rôzne zákonníky práce či podmienky evidencie na úradoch práce a aby boli údaje porovnateľé medzi krajinami, vo výberovom zisťovaní pracovných síl sa používa metotika ILO. Táto metodika, vytvorená Medzinárodnou organizáciou práce, zjednocuje pohľad tak, aby človek v rovnakom postavení mal rovnaký status bez ohľadu na krajinu. Má teda jednotné definície pojmu pracujúci či nezamestnaný.

Pracujúci – všetky osoby vo veku od 15 do 89 rokov (do roku 2020 od 15 rokov), ktoré počas referenčného týždňa:

  • vykonávajú aspoň jednu hodinu akúkoľvek prácu za mzdu, plat, odmenu alebo pracovnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku (prácu na plný alebo kratší pracovný čas, stálu, dočasnú, príležitostnú alebo sezónnu prácu) vrátane osôb pracujúcich v zahraničí do 1 roka, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia a osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd,
  • majú prácu, ale nepracovali z dôvodu choroby, dovolenky, náhradného voľna alebo variabilného pracovného času, materskej alebo rodičovskej dovolenky, školenia súvisiaceho so zamestnaním, mimo sezóny, nedostatku práce u zamest­návateľa, štrajku a výluky, s výnimkou osôb na dlhodobom pracovnom voľne,
  • patria sem aj vypomáhajúci (neplatení) členovia rodiny v rodinnom podniku alebo na rodinnej farme, ktorí za svoju činnosť nepoberajú žiadnu mzdu ani odmenu.

Nezamestnaní – všetky osoby vo veku od 15 do 74 rokov, ktoré súčasne spĺňajú tri podmienky:

  • v sledovanom týždni nemajú žiadnu platenú prácu (podľa pred­ošlého bodu),
  • v posledných štyroch týždňoch si aktívne hľadajú prácu alebo si prácu už našli a do zamestnania nastúpia v priebehu 3 mesiacov,
  • sú schopné nastúpiť do práce najneskôr do dvoch týždňov.

Ďalšie definície pojmov sú na stránku ŠÚSR.

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Eurostat, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​eu/eurostat, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/eurostat