qr kod na stranku

História NUTS regiónov

NUTS (Nomenklatúra územných štatistických jednotiek) je metodika rozdelenia hospodárskeho územia EÚ a hospodárskeho územia jednotlivých členských štátov na regióny, ktorú vytvoril Štatistický úrad Európskej únie (EUROSTAT) v spolupráci s národnými štatistickými úradmi. Takéto rozčlenenie hospodárskeho územia do regiónov sa používa pred­ovšetkým s cieľom:

  • uskutočňovať zber, zostavovať a šíriť harmonizované regionálne štatistiky v rámci EÚ,
  • uskutočňovať štatistické monitorovanie a analyzovanie sociálnej a ekonomickej situácie v regiónoch,
  • posudzovať a hodnotiť potreby konkrétnych regiónov,
  • hodnotiť výber nástrojov a vplyv regionálnej politiky na jednotlivé regióny a pod.

Základná nomenklatúra člení hospodárske územie EÚ na tri hierarchické úrovne, ale každý štát si môže vymedziť ešte ďalšie úrovne. Napríklad v prípade Slovenska je toto členenie nasledovné:

  • NUTS I – Slovenská republika
  • NUTS II – Bratislavský kraj, Západné Slovensko (Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický kraj) a Východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj)
  • NUTS III – 8 samosprávnych krajov (VÚC)
  • LAU 1 – 79 okresov (NUTS IV, LAU 1)
  • LAU 2 – 2883 miest a obcí

Metodika NUTS vznikla ako výsledok požiadavky disponovať porovnateľnými regionálnymi údajmi v rámci EÚ. Vymedzenie regiónov metodikou NUTS nie je stále, ale časom sa vyvíjalo. Počiatky NUTS siahajú do 80. rokov 20. storočia, avšak na zapracovaní NUTS do legislatívy EÚ začala Európska komisia pracovať až v roku 2000. Prvá oficiálna metodika NUTS sa tak začala v praxi uplatňovať až v polovicu roku 2003. Odvtedy k úprave vymedzenia regiónov NUTS došlo k 1. januáru 2008 a 2012. Zatiaľ posledná zmena vo vymedzení regiónov je platná od roku 2021. Vymedzenie hospodárskych regiónov musí byť v súlade s demografickým, administratívnym a geografickým princípom.

Viac informácií o histórii NUTS nájdete na stránke Eurostatu history of NUTS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/historia