qr kod na stranku

Rozdelenie regiónov EÚ

NUTS regióny EÚ sú okrem štatistických účelov používané na kohéznu politiku. Článok 108 nariadenia 2021/1130 definuje spôsob, ako rozdeliť regióny.

Existujú tri kategórie regiónu úrovne NUTS 2:

  • menej rozvinuté regióny, ktorých HDP na obyvateľa nedosahuje 75 % priemerného HDP na obyvateľa v EÚ-27,
  • prechodné regióny, ktorých HDP na obyvateľa je v rozmedzí 75 % až 100 % priemerného HDP na obyvateľa v EÚ-27,
  • viac rozvinuté regióny, ktorých HDP na obyvateľa presahuje 100 % priemerného HDP na obyvateľa v EÚ-27.

Zaradenie regiónu do jednej z týchto troch kategórií regiónu sa vykoná na základe pomeru HDP na obyvateľa v každom regióne, meraného v štandarde kúpnej sily (PPS) a vypočítaného na základe údajov Únie za obdobie rokov 2015 – 2017 k priemernému HDP na obyvateľa v EÚ-27 za rovnaké referenčné obdobie.

Konkrétne rozdelenie regiónov EÚ je v vykonávacom rozhodnutí komisie 2021/1130. Bratislavský kraj je viac rozvinutý región, zvyšok Slovenska sú menej rozvinuté regióny.

Z kohézneho fondu sa podporujú tie členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa, meraný v PPS a vypočítaný na základe údajov Únie za obdobie rokov 2015 – 2017, nedosahuje 90 % priemerného HND na obyvateľa v EÚ-27 za rovnaké referenčné obdobie.

Európska komisia využíva počet regiónov výrazne horších ako priemer EÚ ako hlavnú metriku určovania úspešnosti kohéznej politiky.

Na úrovni regiónov je využívaný HDP ako hlavný ukazovateľ. Prvým problémom tohto ukazovateľa je, že využíva PPS celej krajiny, nielen daného regiónu. Druhým problémom je teritoriálne určenie HDP, ktoré nereflektuje, koľko produkcie a pridanej hodnoty zostane v regióne a koľko ihneď opustí región (v dôsledku vlastníctva výrobných faktorov rezidentmi iných regiónov či v dôsledku dochádzania). Ďalšie problémy sú dôsledkom nepresností pri zbere dát (nevieme geograficky zaradiť obyvateľov do konkrétneho regiónu, nevieme dobre rozpočítať pridanú hodnotu celoštátnych podnikov ap.). Dôsledkom týchto nepresností je výrazne nadhodnotený ukazovateľ HDP v Bratislavskom kraji. Ukazovateľ hrubého národného dôchodku v PPS daného regiónu nie je dostupný.

Na úrovni krajín je preto využívaný hrubý národný dôchodok.

Alternatívne prístupy sme rozoberali v  dizertačnej práci.


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/fondy