qr kod na stranku

Oplatí sa študovať

V oblasti vzdelania stanovila stratégia Európa 2020 cieľ zvýšiť podiel mladých ľudí s vysoko­školským vzdelaním na 40 % a znížiť počet osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou pod 10 %. Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje existenciu určitých pred­pokladov – tým základným je, že študovať sa oplatí.

Súčasný systém tento pred­poklad nespĺňa. Pre osoby zo sociálne slabších pomerov je štúdium nevýhodné, nelákavé a prakticky nedosiahnuteľné, pretože v čase štúdia neprináša žiadne krátkodobé finančné výhody (predovšetkým nie vyššie ako iné dávky v hmotnej núdzi). Štát teda vytvára konkurenciu sociálnym štipendiám inými dávkami.

Druhy škôl

Vzhľadom na uvedené navrhujeme:

  • uplatňovať zásadu čím náročnejšia škola, tým vyššie štipendium,
  • častejšie preukazovanie nároku na štipendium, čím sa skráti reakčný čas medzi zmenou správania sa študenta a zmenou výšky štipendia,
  • znížiť administratívnu náročnosť priznávania štipendií, školy by mali sociálne štipendium vyplácať včas a dopredu,
  • zvýšiť sumy štipendia, aby sa aj z krátkodobého finančného hľadiska oplatilo študovať,
  • zrušiť „schodový“ systém vyplácania štipendia, v rámci ktorého je určitá výška štipendia pridelená určitému intervalu, a zaviesť systém závislosti od priemeru žiaka, od počtu vymeškaných hodín a kvality školy.
  • Študovať sa oplatí

https://www.iz.sk/sk/projekty/socialny-system/oplati-sa-studovat
ikona Sociálny systém

Sociálny systém – skutočnosť a vízia

Cieľom aktivity je zviditeľniť ucelený obraz o problematike sociálneho systému v podmienkach Slovenska. Hlavným cieľom je začať odbornú diskusiu na tému zásad, cieľov a aktivít sociálneho systému, z ktorého potom môžu vychádzať jednotlivé vykonávacie zákony. Aktivitu realizujeme prostredníctvom projektu Verejné politiky zamestnanosti.. . .

ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .