qr kod na stranku

Nová metodika miery nezamestnanosti

Od roku 2023 platí na úradoch práce nová metodika výpočtu miery nezamestnanosti.

V oboch metodikách je v čitateli počet nezamestnaných/uchádzačov o zamestnanie. Pôvodná metodika mala v menovateli ekonomicky aktívne obyvateľstvo, nová má obyvateľstvo v ekonomicky aktívnom veku. Niekedy je nová metodika označovaná ako podiel nezamestnanosti, unemployment share.

porovnanie metodík iz-metodiky-nezamestnanosti-2023

Metodika VZPS

Okrem úradov práce je publikovaná aj nezamestnanosť z Eurostatu, metodikou ILO. Je z výberového zisťovania pracovných síl (VZPS, LFS). Pri jednotlivých regiónoch EÚ je porovnanie počtu nezamestnaných podľa týchto dvoch metodík.

porovnanie VZPS a úradov práce
https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/nova-metodika