qr kod na stranku

Zuzana Havírová

Mgr. Zuzana Havírová, PhD. – analytik Inštitútu zamestnanosti

Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2006. V roku 2008 sa podieľala na tvorbe dokumentu s názvom Odpočet programového vyhlásenia vlády, ktorý bol výsledkom spolupráce Inštitútu rómskej verejnej politiky a Nadácie Milana Šimečku. Je autorkou článkov Teória začleňovania minorít do spoločnosti a Vzdelávanie a marginalizované rómske komunity, ktoré vydal odborný časopis AUSPICIA České Budejovice. Ako výskumná pracovníčka sa podieľala v roku 2011 v Centre pre výskum etnicity a kultúry na projektoch zameraných na inkluzívne vzdelávanie. V rokoch 2013 – 2015 pracovala v CVEK-u na projekte o Dočasných vyrovnávajúcich opatreniach pre rómskych študentov stredných škôl. Je autorkou kvalitatívneho výskumu Elokované pracoviská stredných odborných škôl pri marginalizovaných rómskych komunitách – Cesta k začleneniu alebo vylúčeniu rómskej mládeže? V októbri 2015 absolvovala 8-týždňovú stáž v Chicagu zameranú na komunitné organizovanie. Je členkou Výboru pre pred­chádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.

V Inštitúte zamestnanosti má na starosti aktivitu zapájania do trhu práce v projekte Projekt Politiky zamestnanosti či v projekte Projekt SKRS.


https://www.iz.sk/sk/iz-tim/zuzana-havirova