qr kod na stranku

Číselník NACE

Číselník sektorov NACE 2.0 do úrovne 2.

kódNázov
APoľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
01Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
02Lesníctvo a ťažba dreva
03Rybolov a akvakultúra
BŤažba a dobývanie
05Ťažba uhlia a lignitu
06Ťažba ropy a zemného plynu
07Dobývanie kovových rúd
08Iná ťažba a dobývanie
09Pomocné činnosti pri ťažbe
CPriemyselná výroba
10Výroba potravín
11Výroba nápojov
12Výroba tabakových výrobkov
13Výroba textilu
14Výroba odevov
15Výroba kože a kožených výrobkov
16Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku
17Výroba papiera a papierových výrobkov
18Tlač a reprodukcia záznamových médií
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
20Výroba chemikálií a chemických produktov
21Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
22Výroba výrobkov z gumy a plastu
23Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24Výroba a spracovanie kovov
25Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
26Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
27Výroba elektrických zariadení
28Výroba strojov a zariadení i. n.
29Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30Výroba ostatných dopravných prostriedkov
31Výroba nábytku
32Iná výroba
33Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
DDodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
35Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
EDodávka vody
36Zber, úprava a dodávka vody
37Čistenie a odvod odpadových vôd
38Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov
39Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
FStavebníctvo
41Výstavba budov
42Inžinierske stavby
43Špecializované stavebné práce
GVeľkoobchod a maloobchod
45Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
46Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
47Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
HDoprava a skladovanie
49Pozemná doprava a doprava potrubím
50Vodná doprava
51Letecká doprava
52Skladové a pomocné činnosti v doprave
53Poštové služby a služby kuriérov
IUbytovacie a stravovacie služby
55Ubytovanie
56Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
JInformácie a komunikácia
58Nakladateľské činnosti
59Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
60Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
61Telekomunikácie
62Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
63Informačné služby
KFinančné a poisťovacie činnosti
64Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
65Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
66Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
LČinnosti v oblasti nehnuteľností
68Činnosti v oblasti nehnuteľností
MOdborné, vedecké a technické činnosti
69Právne a účtovnícke činnosti
70Vedenie firiem
71Architektonické a inžinierske činnosti
72Vedecký výskum a vývoj
73Reklama a prieskum trhu
74Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
75Veterinárne činnosti
NAdministratívne a podporné služby
77Prenájom a lízing
78Sprostredkovanie práce
79Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
80Bezpečnostné a pátracie služby
81Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
82Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
OVerejná správa a obrana
84Verejná správa a obrana
PVzdelávanie
85Vzdelávanie
QZdravotníctvo a sociálna pomoc
86Zdravotníctvo
87Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
88Sociálna práca bez ubytovania
RUmenie, zábava a rekreácia
90Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
91Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
92Činnosti herní a stávkových kancelárií
93Športové, zábavné a rekreačné činnosti
SOstatné činnosti
94Činnosti členských organizácií
95Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96Ostatné osobné služby
TČinnosti domácností ako zamest­návateľov
97Činnosti domácností ako zamest­návateľov domáceho personálu
98Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie
UČinnosti extrateritoriálnych organizácií a združení
99Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení

číselník OKEČ:


https://www.iz.sk/sk/projekty/kniznica/nace