qr kod na stranku

Zoznam skratiek ukazovateľov

APTP – aktívna politika trhu práce

PTP – politika trhu práce

PPS – parita kúpnej sily

HDP – hrubý domáci produkt

NUTS – Nomenklatúra územných štatistických jednotiek

NEET – not in employment, education or training, ľudia čo nepracujú ani sa nevzdelávajú

ILO – Medzinárodná organizácie práce, International Labour Organization

Citovať ako: Michal Páleník: Ukazovatele za EÚ - Zoznam skratiek ukazovateľov, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/zoznam-skratiek


https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/zoznam-skratiek