qr kod na stranku

Vydanie potvrdenia o zamestnaní

Vydanie potvrdenia o zamestnaní (tzv. zápočtového listu) je v porovnaní s vystavením pracovného posudku právnou povinnosťou zamest­návateľa bez ohľadu na to, či o jeho vystavenie zamestnanec žiada alebo nie. Vzhľadom na to, že potvrdenie o zamestnaní má pre každého zamestnanca podstatný právny význam, Zákonník práce presne definuje jeho náležitosti.

Potvrdenie o zamestnaní musí obsahovať:

  • dobu trvania pracovného pomeru,
  • druh vykonávaných prác,
  • údaje o zrážkach zo mzdy (ich výška, poradie a v koho prospech plynú),
  • údaj o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za pracovnú pohotovosť, zrazených pred­davkoch na daň z príjmu a iných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na ročné zúčtovanie dane a sú nápomocné pri výpočte dávky v nezamestnanosti,
  • údaj o skutočnosti, či išlo o dohodu o zotrvaní v pracovnom pomere na dobu určitú a o vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo o skončení štúdia,
  • údaj o vyplatení odchodného.

V prípade nesúhlasu zamestnanca s obsahom potvrdenia o zamestnaní a za pred­pokladu, že ho zamest­návateľ ani na jeho požiadanie neupraví alebo nedoplní, môže sa zamestnanec obrátiť v lehote troch mesiacov (odo dňa, keď sa o obsahu potvrdenia dozvedel) na súd a domáhať sa primeranej úpravy tohto potvrdenia.

O vystavenie potvrdenia o zamestnaní nemajú právo požiadať zamestnanci pracujúci na základe dohôd, keďže na základe takejto práce nevzniká nárok na starobný, resp. predčasný starobný dôchodok. Nútení živnostníci nemajú nárok na žiadny nárok plynúci zo skončenia pracovného pomeru, čím sa nedobrovoľne dostávajú do neistej situácie.


https://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/vydanie-potvrdenia-o-zamestnani
ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala pred­stavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .