qr kod na stranku

Vydanie pracovného posudku

Právo požiadať o vystavenie pracovného posudku má výlučne zamestnanec pracujúci pre zamest­návateľa na základe pracovnej zmluvy. Zamestnanci pracujúci na základe dohôd uvedenú možnosť nemajú, keďže ako ustanovenia o odstupnom a odchodnom, tak ani ustanovenia o pracovnom posudku sa na nich nevzťahujú.

Zamest­návateľ je povinný vyhotoviť pracovný posudok zamestnancovi až na jeho požiadanie. Ak zamestnanec o vystavenie uvedeného posudku nepožiada, zamest­návateľ nemá povinnosť ho automaticky vystaviť. V prípade, ak zamestnanec požiada o vystavenie posudku, zamest­návateľ je povinný takýto posudok vystaviť do 15 dní od jeho požiadania, no nie je povinný vydať zamestnancovi posudok skôr ako dva mesiace pred samotným skončením pracovného pomeru.

Zákonník práce nestanovuje, aké náležitosti má pracovný posudok obsahovať, ale mal by obsahovať písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a zručností, a všetkých skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu jeho práce. Pracovný posudok by mal byť vyhotovený tak, aby nenarušoval právo na ochranu osobnosti a ani právo na ochranu osobných údajov. Pracovný posudok má význam z hľadiska zamestnancovho ďalšieho uplatnenia sa v práci. V prípade, ak zamestnanec nesúhlasí s obsahom pracovného posudku a zamest­návateľ ho ani na jeho požiadanie neupraví alebo nedoplní, môže sa zamestnanec obrátiť v lehote troch mesiacov (odo dňa, keď sa o obsahu posudku dozvedel) na súd a domáhať sa primeranej úpravy pracovného posudku.


https://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/vydanie-pracovneho-posudku
ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala pred­stavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .