Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Vydanie pracovného posudku

Právo požiadať o vystavenie pracovného posudku má výlučne zamestnanec pracujúci pre zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy. Zamestnanci pracujúci na základe dohôd uvedenú možnosť nemajú, keďže ako ustanovenia o odstupnom a odchodnom, tak ani ustanovenia o pracovnom posudku sa na nich nevzťahujú.

Zamestnávateľ je povinný vyhotoviť pracovný posudok zamestnancovi až na jeho požiadanie. Ak zamestnanec o vystavenie uvedeného posudku nepožiada, zamestnávateľ nemá povinnosť ho automaticky vystaviť. V prípade, ak zamestnanec požiada o vystavenie posudku, zamestnávateľ je povinný takýto posudok vystaviť do 15 dní od jeho požiadania, no nie je povinný vydať zamestnancovi posudok skôr ako dva mesiace pred samotným skončením pracovného pomeru.

Zákonník práce nestanovuje, aké náležitosti má pracovný posudok obsahovať, ale mal by obsahovať písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a zručností, a všetkých skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu jeho práce. Pracovný posudok by mal byť vyhotovený tak, aby nenarušoval právo na ochranu osobnosti a ani právo na ochranu osobných údajov. Pracovný posudok má význam z hľadiska zamestnancovho ďalšieho uplatnenia sa v práci. V prípade, ak zamestnanec nesúhlasí s obsahom pracovného posudku a zamestnávateľ ho ani na jeho požiadanie neupraví alebo nedoplní, môže sa zamestnanec obrátiť v lehote troch mesiacov (odo dňa, keď sa o obsahu posudku dozvedel) na súd a domáhať sa primeranej úpravy pracovného posudku.

§ 75 ods. 1 Zákonníka práce

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala predstavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .


podobné správy: Dobrá práca , Sociálne benefity , Odmeňovanie , Potvrdenie o zamestnaní , Preplatenie nevyčerpanej dovolenky


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/vydanie-pracovneho-posudku
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko