qr kod na stranku

Nárok na výplatu odstupného

Hlavným účelom odstupného je satisfakcia poskytovaná zamestnancovi zo strany zamest­návateľa za to, že pracovný pomer končí skôr, ako to účastníci pôvodne v pracovnej zmluve pred­pokladali. Skončenie pracovného pomeru v tomto prípade nespočíva v osobe zamestnanca, ale v osobe zamest­návateľa – v jeho hospodárskych problémoch, ktoré vo vzťahu k zamestnancovi vystupujú ako ním nezavinené sociálne riziko.

Nárok na odstupné môže zamestnancovi vzniknúť aj niekoľkokrát počas jeho profesijnej kariéry, a to vždy v okamihu, kedy sa jeho pracovný pomer u zamest­návateľa skončí výpoveďou. Nárok na odstupné vzniká i v prípade, ak sa pracovný pomer skončí dohodou pri zrušení/presťahovaní zamest­návateľa alebo jeho časti, z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca v dôsledku organizačných zmien, resp. dlhodobej strate zdravotnej spôsobilosti na výkon doterajšej práce vzhľadom na zdravotný stav zamestnanca v zmysle lekárskeho posudku. Odstupné zároveň prináleží aj zamestnancovi, ktorý skončil pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

dĺžka pracovného pomeruminimálne odstupné
výpoveďdohoda
menej ako 2 rokypriemerný mesačný zárobok
viac ako 2 rokypriemerný mesačný zárobokdvojnásobok
viac ako 5 rokovdvojnásobok priemerného mesačného zárobkutrojnásobok
viac ako 10 rokovtrojnásobokštvornásobok
viac ako 20 rokovštvornásobokpäťnásobok

Zákonník práce umožňuje, aby zamest­návateľ poskytoval odstupné aj v prípadoch, v ktorých to Zákonník práce výslovne neupravuje. Výška odstupného je závislá od dĺžky odpracovaných rokov u zamest­návateľa, maximálnu výšku pred­stavujú tri priemerné mesačné zárobky. Odstupné je splatné spolu so mzdou, t. j. vo výplatnom termíne určenom zamest­návateľom. To však nevylučuje možnosť, aby sa zamest­návateľ a zamestnanec dohodli aj na inom termíne výplaty odstupného. Nárok na odstupné vzniká výlučne zamestnancovi pracujúcemu u zamest­návateľa na základe pracovnej zmluvy.


https://www.iz.sk/sk/projekty/dobra-praca/narok-na-vyplatu-odstupneho
ikona Motivačné poistenie v nezamestnanosti

Motivačné poistenie v nezamestnanosti

Špecifickým prípadom je poistenie v nezamestnanosti, ktoré má krátkodobo nahradiť výpadok pracovných príjmov v prípade straty zamestnania.. . .

ikona Dobrá práca

Dobrá práca

Pracovná dôstojnosť človeka by mala pred­stavovať základný determinant pracovnoprávnej regulácie. Skúsenosti z prostredia slovenského trhu práce ale naznačujú, že sa postupne vytvára významný kontrast medzi deklarovaným a skutočným. Prinášame Vám informácie o výhodách a nevýhodách (ne)štandardných foriem pracovného pomeru.. . .

ikona Nároky plynúce zo skončenia pracovného pomeru

Nároky plynúce zo skončenia pracovného pomeru

Zamestnanci pracujúci na základe klasického pracovného pomeru majú pri skončení pracovného pomeru nárok na finančné alebo iné plnenie od zamest­návateľa bez ohľadu na to, či sa pracovný pomer skončí dohodou, výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru. V prípade absencie uspokojenia týchto nárokov má zamestnanec právo požadovať ich splnenie súdnou cestou.. . .