qr kod na stranku

Modelovanie poistenia v nezamestnanosti 2005 - 2010

Poistenie v nezamestnanosti je poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti (Sociálna poisťovňa). Poistenie v nezamestnanosti je štandardný nástroj na preklenutie výpadku príjmu na určitý časový horizont. Malo by zabezpečiť základné potreby a nároky na život v prvých mesiacoch po stratení pracovného pomeru. Taktiež závisí aj od zaplateného poistného, ktoré si zamestnanec odviedol počas pracovného pomeru. Všetky tieto náležitosti dosiaľ poistenie v nezamestnanosti aplikované na Slovensku spĺňa. Avšak taktiež by malo človeka motivovať aktívne si hľadať nové zamestnanie aj počas vyplácania dávky v nezamestnanosti. Tento dodatočný pred­poklad poistenie v nezamestnanosti nespĺňa, preto sme sa snažili navrhnúť také zmeny v poistení nezamestnanosti, ktoré by spĺňali všetky pred­poklady a zároveň by nemali negatívny vplyv na bilanciu ako Sociálnej poisťovne, tak na bilanciu nezamestnaného. Následne sme sa snažili prepočítať naše navrhnuté zmeny.

Tento dokument je pokračovaním Vyhodnotenia scenárov poistenia v nezamestnanosti, ktorý vznikol v roku 2011. V tomto dokumente však vychádzame zo zmenenej vstupnej databázy Sociálnej poisťovne a taktiež sme sa snažili o hlbšie korekcie databázy na základe spozorovaných nezrovnalostí. Taktiež sme mali k dispozícii dlhší časový rad, ktorý sme následne využili pri výpočtoch.

Analýza ukázala, že poistenie v nezamestnanosti môže reálne nahradiť odstupné ako formu nahradenia príjmu človeka po strate zamestnania. Pri relatívne štedrom nastavení systému, kde osobný fond človeka rastie o 7,5 p. b. za odpracovaný miesiac a klesá o 15 p. b. za mesiac poberania dávky, je celkový systém v strate iba 15,6 % z obratu. Treba však brať do úvahy, že ex post prognózovanie bolo za obdobie 2005 – 2010, ktoré bolo hlboko poznačené krízou. Toto konkrétne nastavenie (scénar číslo 5) človeku umožní získanie plnej dávky už po 14 mesiacoch práce, ktorú môže poberať s klesajúcou sumou 6,7 mesiaca.

štúdia


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/modelovanie-poistenia-v-nezamestnanosti-2005-2010