qr kod na stranku

Modelovanie poistenia v nezamestnanosti 2005 - 2009

Našou úlohou bolo vytvorenie niekoľko rôznych typov poistenia v nezamestnanosti a vyčísliť finančné dopady ako na jednotlivého zamestnanca, tak aj na sociálny fond zabezpečenia. Všetky scenáre boli naprogramované a použité na individuálnych dátach, ktoré pochádzali z databázy sociálnej poisťovne. Každý zo scenárov mal svoje špecifiká, ktoré ho odčlenili od ostatných.

S databázou Sociálnej poisťovne sme sa snažili vytvoriť niekoľko typov scenárov a snažili sme sa pozorovať, aký vplyv má dané špecifikum na celkové financie. Poistenie v nezamestnanosti sa momentálne nespráva ako typické komerčné poistenie. Preto je tu veľa príležitostí na jeho zneužívanie. Taktiež jeho efektivita je otázna, pretože nezamestnaného nemotivuje okamžite si hľadať prácu a často stráca pracovné návyky. Preto treba poistenie v nezamestnanosti zefektívniť a nastaviť tak, že bude motivujúce a efektívne. Tiež však musí zachovávať istú úroveň, aby dokázala nahradiť chýbajúcu mzdu.

Pri našich pred­ložených scenárov sme vychádzali z niekoľkých princípov, ktoré sú nastaviteľné parametricky. Nastavenie vhodných parametrov je možné z viacerých pohľadov. Hlavné princípy scenárov sú:

  • Zmena vyplácania konštantného objemu peňazí počas prvých mesiacoch nezamestnanosti. Momentálna situácia nemotivuje aktívneho hľadania si nového pracovného miesta. Výskumy ukazujú, že človek, ktorý stratí zamestnanie má najväčšiu pravdepodobnosť nájdenia si nového zamestnania v prvých mesiacoch nezamestnanosti a potom až po skončení vyplácania dávok v nezamestnanosti. Naš návrh pred­savuje lineárne klesajúce vyplácanie dávok v nezamestnanosti. To by malo podľa pred­pokladu za následok aktívne hľadanie si nového pracovného miesta. V našich scenároch sme prevažne zachovali vyplácanie toho istého objemu peňazí, ako je momentálny stav.
  • Možnosť odmietnutia vyplácať dávky v nezamestnanosti. Dávka v nezamestnanosti by sa nevyplácala, pokiaľ by zamestnanec hrubo porušil pracovnú disciplínu a dostal výpoveď. Máme zato, že pokiaľ si zamestnanec platí poistenie v nezamestnanosti , tak hrubé porušenie pracovnej disciplíny možno považovať za poistný podvod.
  • Možnosť vypovedania zmluvy zo strany zamest­návateľa z „iných dôvodov“. V našich scenároch sme ponúkli zamest­návateľom podať zamestnancovi výpoveď z iných dôvodov. Malo by to zjednodušiť prepúšťanie zamestnancov, ktorí sú zamest­návateľovi „nanútení“. Ako benefit by pre zamestnanca okrem hotovosti bolo aj navýšenie zamestnaneckého fondu, čím by bývalí zamestnanec dostával dlhšiu dobu a vo väčšej výške dávky v nezamestnanosti. Okrem iného by aj zamest­návateľ musel zaplatiť pokutu, ktorá by pred­stavovala určitý násobok priemernej zamestnancovej mzdy. Zamestnanec by nebol vykorisťovaný a sociálny fond by nebol stratový.
  • Nahradiť odstupné dávkou v nezamestnanosti. Pri niektorých scenároch sme nastavili bod zlomu. v ktorom sa menila veľkosť vyplácania dávky v nezamestnanosti. Pri zamestnancoch, ktorí dlhšie pracovali a mali vyšší zamestnanecký fond sme zmenili percento vyplácania dávky v nezamestnanosti. Dosiahli sme dlhšie a väčšie vyplatené dávky v nezamestnanosti.

štúdia


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/modelovanie-poistenia-v-nezamestnanosti-2005-2009