qr kod na stranku

Prvý polrok 2019

Pripomienky podané v prvom polroku 2019.

 • 25.3.2019: LP/2019/154 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, slov-lex, aktivita starnutie

zmeniť v štvrtej časti v § 38eo nasledujúco:

Od 1. januára 2020 je sadzba poistného pre štát 4 % z vymeriavacieho základu.

zdôvodnenie:

V vplyve na rozpočet verejnej správy sa uvádza, že „Financovanie zvýšených výdavkov nie sú rozpočtovo zabezpečené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia na rok 2019 a rozpočtového výhľadu na roky 2020 a 2021 a rovnako je tomu v roku 2022“

Vzhľadom na to, že plánované výdavky na roky 2019, 2020, 2021 a 2022 sú vo výške 14 224 731 Eur, 52 690 587 Eur, 65 336 328 Eur a 81 017 047 Eur navrhujeme kryť dané výdavky zvýšením poistného sa poistencov štátu na úroveň 4 % z vymeriavacieho základu priemernej mzdy s pred 2 rokov. Zároveň navrhujeme, aby daná sadzba sa nemenila každý rok, t.j. nebola pred­metom politického rozhodovania.

Prijatie pred­metnej zmeny by spôsobilo, že sadzba za poistencov štátu by nebola otázkou politických rokovaní a zároveň by sa navýšené finančné prostriedky dali využiť zlepšenie dlhodobej starostlivosti.

 • zákon o cestnej premávke
 • 5.4.2019: NP Zamestnanie pre všetkých: zmeniť nastavenie aby sa viac odlišovalo od osobitného príspevku, zaviesť nárokovateľnosť tohto príspevku, a aby bol dostupný iba pre viacnásobne znevýhodnených UoZ
 • 5.4.2019: NP SME SI ROVNÍ: doplniť aktivitu, ktorá bude monitorovať plnenie § 63 ods 1 písm d) u zamest­návateľov, ktorí sú súčasťou verejného sektora a vytvoriť štúdiu popisujúcu dôvody neplnenia tohto písmena. zároveň monotorujúce všetky výberové konania týchto zamest­návateľov, ktorí neplnia svoje povinnosti
 • 5.4.2019: NP Zamestnaj sa, buď KOMPetentný!: do všetkých podaktivít explicitne doplniť, že výstupy projektu (testy, školiace materály, …) budú ihneď dostupné pod slobodnou licenciou a v podaktivite 2 doplniť, že školenia sa týkajú výhradne open-source programov
 • 5.4.2019: NP Cesta na trh práce 3: do opatrenia 1 doplniť požiadavku na uzavretie zmluvy na dobu neurčitú a z cieľovej skupiny odstrániť UoZ, ktorí nie sú znevýhodnení
 • 15.4.2019: LP/2019/210 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách: žiadame § 83 odsek 8 vypustiť zo zákona: V súčasnosti, kedy je nedostatok miest v sociálnej služby pokladáme vyjadrenie obce, či je, alebo nie je v súlade s komunitným plánom, ako zbytočnú administratívu, ktorá spomaľuje proces tvorby miest u poskytovateľoch sociálnej služby. Nakoľko mnohé obce nemajú spracovaný komunitný plán, a zároveň je časté, že nemajú sociálne služby spomenuté vo svojom komunitnom pláne. link1, link2
 • 15.4.2019: Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby: slov-lex, zapajanie
 • 4.6.2019: NP podpora univerzálneho navrhovania: v zámere projektu explicitne uviesť, že výstupy projektu (najmä všetky analýzy a štandardy) budú ihneď dostupné pod slobodnou licencou v zmysle DFSG
 • 4.6.2019: NP Modernizácia odbornej prípravy dospelých zrakovo postihnutých osôb pre trh práce: prehodnotiť na dopytovo orientovaný projekt, eventuálne pripojiť do systému APVV (vzdelávaniu zrakovo postihnutých sa venuje množstvo inštitúcií (námatkovo PF UK, FPV UMB). vedenie aktivity ako národný projekt diskvalifikuje tieto inštitúcie z možnosti pokračovať vo výskume a tým aj znižuje kvalitu)
 • 4.6.2019: Zvyšovanie povedomia v oblasti rodovej rovnosti: zvýšiť rozpočet dvojnásobne a doplniť aj inštitúcie súkromnej sféry, doplniť Bratislavský kraj

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/o-nas/podane-pripomienky/2019-1