qr kod na stranku

Návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia

V rámci legislatívneho procesu LP/2017/211 Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sme podali nasledovné pripomienky.

  • Nová úloha: Stav: zákonník práce je historicky stavaný na ochranu malého zamestnanca pred veľkým zamest­návateľom. Túto veľkostnú asymetriu vyrovnáva. Avšak zlyháva v nastavení rovnocenného a realistického vzťahu medzi malým zamest­návateľom a malým zamestnancom. Opatrenie: prehodnotiť niektoré ustanovenia zákonníka práce aby sa nevzťahovali na malých zamest­návateľov (napr. dôvody výpovede, niektoré BOZP, držanie miesta počas materskej, ...)
  • K úlohe 17: zrušiť úlohu. zdôvodnenie: legislatíva sa nemá meniť kvôli zlepšeniu pozície SR v niektorom rebríčku, ale kvôli zlepšeniu pozície subjektov.
  • Nová úloha: Stav: súčasné legislatívne nastavenie v § 4 ods. 1 písmeno d) v zákone 461/2003 Zz vytvára obrovskú právnu neistotu podnikateľov a najmä ich zamestnancov, ktorí nevedia či sú zamestnancami a teda či ich poberanie dávok PN je trestným činom. Na rozdiel od obdobného ustanovenia v § 12 ods 1 písm a) bod 2 zákona 580/2004 Zz, kde zamest­návateľ musí vyplniť tlačivo, v zákone o sociálnom poistení zamestnanec ani zamest­návateľ aktívne nevedia či platia odvody oprávnene. Toto má ďalekosiahle dôsledky pre cieľovú skupinu, ktorá vzhľadom na svoje nízke vzdelanie nemá o tomto ani potuchy. Druhým problémom je, že títo zamestnanci zamestnancami nie sú a nie sú nemocensky poistení (ani dôchodkovo ani invalidne). Toto je jednak v rozpore s sociálnymi smernicami EÚ a druhak nás to radí na úroven rozvojových krajín, ktoré nemajú akékoľvek sociálne istoty. Opatrenie: zrušiť § 4 ods. 1 písmeno d) v zákona 461/2003 Zz Termín: 31.12.2017
  • K bodu 6: zmeniť Opatrenie na „zrušiť povinnosť zamest­návateľa pred­ložiť evidenčný list dôchodkového poistenia" zdôvodnenie: všetky údaje, ktoré zamest­návatelia vypĺňajú v evidenčnom liste už Sociálna poisťovňa má. Jedná sa o zbytočnú duplicitnú povinnosť.
  • K bodu 17: skrátiť termín plnenia na 31.12.2017
  • K bodu 9: zmeniť Opatrenie na: „poskytovať údaje na listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností ako strojovo spracovateľné open-data" zdôvodnenie: jedná sa o zosúladenie legislatívy katastra so zákonom o e-governmente, zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a s príslušnými smernicami EU,
  • K bodu 27: zmeniť Opatrenie na „vytvoriť možnosť pre daňové subjekty, aby poverili finančnú správu sťahovať si nedoplatky formou inkasa, bez manuálneho zásahu daňového subjektu“. zdôvodnenie: vzhľadom na existujúce informačné systémy bánk na Slovensku, je oveľa efektívnejšie, lacnejšie a pre daňové subjekty pohodlnejšie realizovať platbu pohľadávok bankovým prevodom formou inkasa. Ak inkaso neprebehne, banka už teraz informuje svojho klienta o nezrealizovaní bankového prevodu, čím dostatočne informuje svojich klientov. Realizovať ďalší informačný systém, ktorý by duplikoval existujúce, je z pohľadu financií verejného sektora neefektívne.
  • Nový bod: Stav: SR je jedna z mála krajín EÚ, kde je možný bezbrehý súbeh dôchodku a práce. Dôsledky pre jednotlivé sektory sú alarmujúce, kde až 10 % zamestnancov poberá starobný dôchodok a štát takto diskriminačne podľa veku dotuje prácu vybraných zamestnancov. Vytvára to rozdiely medzi fér podnikateľmi, ktorí majú demograficky vyvážených zamestnancov a tých nefér, ktorí nemyslia na budúcnosť. Dôchodcovia dobrovoľne vypisujú dokumenty, ktorými žiadajú o vyplácanie poistnej dávky na základe toho, že nevládzu pracovať kvôli vysokému veku. Jedná sa o ich dobrovoľné rozhodnutie. Opatrenie: Zaviesť maximálny limit odmeny za prácu, ktorú môže poberateľ starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku poberať.
  • K bodu 7: zmeniť opatrenie na: „Publikovať postupy verejného sektora, ktoré používajú na dosiahnutie legislatívnych povinností tak, aby súkromný sektor vedel tieto postupy skopírovať“. zdôvodnenie: nelegálne zamestnávanie opätovne začína byť problémom ekonomiky SR. Uvádzaná legislatíva, ktorá túto problematiku mala riešiť, ešte nestihla prejísť aplikačnou praxou. Verejné inštitúcie, ako významný odberateľ služieb, nešli príkladom a nepublikovali postupy, ktoré príkladne a dostatočne dajú zadosť legislatívnym požiadavkám. Namiesto explicitného tolerovania nelegálnej práce, by mala byť úloha štátu túto nelegálnu prácu potierať, nie si zmývať ruky pred týmto problémom.

https://www.iz.sk/sk/stanoviska/zlepsenie-podnikatelskeho-prostredia