qr kod na stranku

Podané pripomienky

Pripomienky do legislatívneho procesu, ktoré sme podali.

31.12.2020 (link) : Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania – V zákone absentuje reálna možnosť, aby verejný obstarávateľ mohol dosiahnuť, aby dodávateľ tovarov/služieb zamestnal ľudí z cieľovej skupiny (osoby najviac vzdialené od trhu práce, najmä dlhodobo nezamestnaných). Táto pripomienka túto možnosť reálne dáva . . .

09.12.2020 (link) : Reforma dôchodkového systému – Tlačová správa Inštitútu zamestnanosti, 9. 12. 2020 o reforme dôchodkového systému, v ktorej navrhujeme niekoľko zmien . . .

29.03.2019 (link) : Prvý polrok 2019 – Pripomienky podané v prvom polroku 2019 . . .

28.11.2018 (link) : Pripomienky podané v novembri 2018 – V novembri 2018 sme do MPK podali viacero pripomienok na zlepšenie a zefektívnenie legislatívy . . .

10.10.2017 (link) : Pripomienky k zákonu o sociálnej ekonomike – Predkladáme pripomienku k zákonu o sociálnej ekonomike, tak aby tento zákon umožnil zlepšenie situácie aj v hladových dolinách a pahorkatinách . . .

31.08.2017 (link) : Pripomienky k zákonu o verejnom obstarávaní, august 2017 – Predkladáme pripomienky k zákonu o verejnom obstarávaní, keďže návrh zákona o verejnom obstarávaní ruší povinnosti robiť akékoľvek verejné obstarávanie, ak je dodávateľom služby chránená dielňa alebo hospodársky subjekt, ktorého hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osôb. V kontexte vyňatia týchto subjektov z verejného obstarávania ako celku, treba mať na pamäti, že spomínané subjekty nie sú absolútne regulované a umožnia jednoduché zneužívanie tejto výnimky . . .

13.06.2017 (link) : Návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia – V rámci legislatívneho procesu Návrhov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sme podali pripomienky týkajúce sa zníženia byrokracie pri zamestnávaní, zvýšenia právnej istoty zamestnancov ako i zosúladenia legislatívy s praxou a reálnymi možnosťami zamest­návateľov . . .

10.02.2017 (link) : Miesto pre každé dieťa, november 2016 – Vyhodnotenie iniciatívy z novembra 2016, aby každé dieťa malo miesto v škôlke. v skratke: neboli sme úspešní, ale budeme žiadať opäť . . .

10.02.2017 (link) : Miesto pre každé dieťa – Podporte hromadnú pripomienku aby naozaj každé dieťa od styroch rokov malo miesto v materskej škole . . .

22.11.2016 (link) : Hromadná pripomienka k zákonu o službách zamestnanosti – Predkladáme hromadnú pripomienku k novelizácie zákona o službách zamestnanosti. Táto sa týka zlepšenia situácie nezamestnaných pracujúcich na dohodu, zlepšenia situácie ľudí na absolventskej praxi a zlepšenia príspevkov na dochádzanie a presťahovanie za prácou . . .

23.06.2016 (link) : Návrh inkluzívneho príspevku hladovým dolinám – V lete 2015 sme podali v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zákonu o podpore najmenej rozvinutých okresov podali pripomienku, ktorá by zabezpečila paušálny inkluzívny príspevok obciam v týchto okresoch . . .

21.04.2016 (link) : Otvorený list s návrhmi legislatívnych zmien – Otvorený list s návrhmi legislatívnych zmien, ktorý popisuje návrhy zmien legislatívny na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania . . .

05.08.2015 (link) : Návrh zavedenia inkluzívneho trhu do Zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov – Návrh zavedenia inkluzívneho trhu do Zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov . . .

18.02.2015 (link) : Tlačová správa k MPK verejného obstarávania 2015 – Tlačová správa k pripomienke k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní 2015, v ktorej sa venujeme sociálnym aspektom verejného obstarávania, pravdepodobnosti zamestnania dlhodobo nezamestnaných a návrhom riešenia . . .

18.02.2015 (link) : Pripomienka podaná k zákonu o verejnom obstarávaní – Pripomienka, ktorú sme podali k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní vo februári roku 2015. Obsahuje zavedenie inkluzívneho podniku a primárneho a sekundárneho inkluzívneho verejného obstarávania . . .

16.02.2015 (link) : Tlačová správa: znižovanie dlhodobej nezamestnanosti – Inštitút zamestnanosti organizoval dňa 18.2.2015 od 9:00 hod tlačovú konferenciu ohľadom možností znižovania dlhodobej nezamestnanosti. Prinášame vám viac informácií a tlačovú správu z konferencie . . .

14.07.2014 (link) : Pripomienka k záruke pre mladých – Nezamestnanosť mladých je jedným z problémov trhu práce Slovenska, ktorý si zaslúži dobré riešenia. Preto v medzirezortnom pripomienkovom konaní navrhujeme príspevok na zamestnávanie absolventov a inkluzívne zamestnávanie . . .

25.10.2012 (link) : Pripomienky k zákonu o službách zamestnanosti: zavedenie inkluzívneho podniku a zlepšenie absolventskej praxe – Inštitút zamestnanosti podal v rámci medzirezortného pripomienkového konania pripomienky k zákonu o službách zamestnanosti: zavedenie inkluzívneho podniku a zlepšenie absolventskej praxe. Veríme, že zavedenie inkluzínveho trhu pomôže vytvoriť desaťtisíce pracovných miest a zlepšenie absolventskej praxe umožní reálne zapojenie absolventov na trh práce . . .

21.08.2009 (link) : Návrhy a odporúčania pre zefektívnenie politiky trhu práce v čase krízy – Podľa vládneho vyhodnotenia protikrízových opatrení pre oblasť trhu práce a podpory zamestnosti sa nie všetky nové paragrafy v praxi osvedčili. Príkladom za všetky môže byť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi, ktorý od marca do júna 2009 nevyužil nikto. Navrhované opatrenia a odporúčania Inštitútu zamestnanosti sa týkajú efektívnejšej podpory SZČO, podpory spomínaných ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, podpory vzdelávania nezamestnaných a podpory migrácie . . .

06.08.2008 (link) : Pripomienky k motivačnému príspevku a zákonu o pomoci v hmotnej núdzi – Inštitút zamestnanosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania pred­kladá nasledujúcu pripomienku k návrhu zákona Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2004 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Vzhľadom na charakter navrhovaných zmien a dlhodobé dôsledky na trh práce pokladáme pripomienku za zásadnú . . .

27.11.2007 (link) : Hospodárska a sociálna rada prerokovala zákon o službách zamestnanosti – Hospodárska a sociálna rada včera prerokovala a schválila návrh novelizácie zákona o službách zamestnanosti. Táto novelizácia niektoré problematické časti zákona rieši, pridáva niektoré aktívne politiky trhu práce, avšak niektoré problematické časti necháva v súčasnom stave . . .

13.09.2007 (link) : Pripomienky k presťahovaniu za prácou návrh Inštitútu zamestnanosti – Na rozdiel od návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny navrhujeme, aby príspevok na presťahovanie sa za prácou bol poskytnutý občanovi aj pri zmene iba prechodného pobytu, nielen trvalého . . .

04.09.2007 (link) : Pripomienky k individuálnemu akčnému plánu – Individuálny akčný plán má, ako komplexný prehľad a plán pre uchádzača o zamestnanie, potenciál zlepšiť jeho potenciál. Nanešťastie, v súčasnej situácii sa tieto plány vypracovávajú príliš neskoro a neriešia situáciu uchádzača o zamestnanie komplexne. Na zlepšenie situácie okolo individuálnych akčných plánov podal Inštitút zamestnanosti zásadnú pripomienku do medzirezortného pripomienkového konania . . .

27.08.2007 (link) : Pripomienky k aktivačným prácam, 2007 – V oblasti aktivačných prác, ako najvyužívanejšieho nástroja aktívnej politiky trhu práce, je niekoľko oblastí, ktoré radikálne znižujú účinnosť a napĺňanie cieľa tohto nástroja. Na naplnenie cieľa aktivačných činností, Inštitút zamestnanosti navrhuje zazmluvniť aktivačné práce ako štandardný pracovno-právny pomer medzi uchádzačom o zamestnanie a obcou. Túto pripomienku Inštitút zamestnanosti podal ako zásadnú . . .

24.08.2007 (link) : Pripomienky Inštitútu zamestnanosti k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – Inštitút zamestnanosti včera pred­ložil Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR svoje pripomienky k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Pripomienky Inštitútu zamestnanosti k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania . . .

05.06.2007 (link) : Navrhované zmeny v zákone č. 5 o zamestnanosti – Inštitút zamestnanosti publikuje návrhy zmien v zákone o zamestnanosti . . .


https://www.iz.sk/sk/o-nas/podane-pripomienky