Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Podané pripomienky

Pripomienky do legislatívneho procesu, ktoré sme podali.

10.10.2017 (link) : Predkladáme pripomienku k zákonu o sociálnej ekonomike, tak aby tento zákon umožnil zlepšenie situácie aj v hladových dolinách a pahorkatinách. . . .

31.08.2017 (link) : Predkladáme pripomienky k zákonu o verejnom obstarávaní, keďže návrh zákona o verejnom obstarávaní ruší povinnosti robiť akékoľvek verejné obstarávanie, ak je dodávateľom služby chránená dielňa alebo hospodársky subjekt, ktorého hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osôb. V kontexte vyňatia týchto subjektov z verejného obstarávania ako celku, treba mať na pamäti, že spomínané subjekty nie sú absolútne regulované a umožnia jednoduché zneužívanie tejto výnimky. . . .

13.06.2017 (link) : V rámci legislatívneho procesu Návrhov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sme podali pripomienky týkajúce sa zníženia byrokracie pri zamestnávaní, zvýšenia právnej istoty zamestnancov ako i zosúladenia legislatívy s praxou a reálnymi možnosťami zamestnávateľov. . . .

10.02.2017 (link) : Vyhodnotenie iniciatívy z novembra 2016, aby každé dieťa malo miesto v škôlke. v skratke: neboli sme úspešní, ale budeme žiadať opäť. . . .

10.02.2017 (link) : Podporte hromadnú pripomienku aby naozaj každé dieťa od styroch rokov malo miesto v materskej škole. . . .

22.11.2016 (link) : Predkladáme hromadnú pripomienku k novelizácie zákona o službách zamestnanosti. Táto sa týka zlepšenia situácie nezamestnaných pracujúcich na dohodu, zlepšenia situácie ľudí na absolventskej praxi a zlepšenia príspevkov na dochádzanie a presťahovanie za prácou. . . .

23.06.2016 (link) : V lete 2015 sme podali v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zákonu o podpore najmenej rozvinutých okresov podali pripomienku, ktorá by zabezpečila paušálny inkluzívny príspevok obciam v týchto okresoch. . . .

21.04.2016 (link) : Otvorený list s návrhmi legislatívnych zmien, ktorý popisuje návrhy zmien legislatívny na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania. . . .

05.08.2015 (link) : Návrh zavedenia inkluzívneho trhu do Zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. . . .

18.02.2015 (link) : Tlačová správa k pripomienke k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní 2015, v ktorej sa venujeme sociálnym aspektom verejného obstarávania, pravdepodobnosti zamestnania dlhodobo nezamestnaných a návrhom riešenia. . . .

18.02.2015 (link) : Pripomienka, ktorú sme podali k Návrhu zákona o verejnom obstarávaní vo februári roku 2015. Obsahuje zavedenie inkluzívneho podniku a primárneho a sekundárneho inkluzívneho verejného obstarávania. . . .

16.02.2015 (link) : Inštitút zamestnanosti organizoval dňa 18.2.2015 od 9:00 hod tlačovú konferenciu ohľadom možností znižovania dlhodobej nezamestnanosti. Prinášame vám viac informácií a tlačovú správu z konferencie. . . .

14.07.2014 (link) : Nezamestnanosť mladých je jedným z problémov trhu práce Slovenska, ktorý si zaslúži dobré riešenia. Preto v medzirezortnom pripomienkovom konaní navrhujeme príspevok na zamestnávanie absolventov a inkluzívne zamestnávanie. . . .

25.10.2012 (link) : Inštitút zamestnanosti podal v rámci medzirezortného pripomienkového konania pripomienky k zákonu o službách zamestnanosti: zavedenie inkluzívneho podniku a zlepšenie absolventskej praxe. Veríme, že zavedenie inkluzínveho trhu pomôže vytvoriť desaťtisíce pracovných miest a zlepšenie absolventskej praxe umožní reálne zapojenie absolventov na trh práce. . . .

21.08.2009 (link) : Podľa vládneho vyhodnotenia protikrízových opatrení pre oblasť trhu práce a podpory zamestnosti sa nie všetky nové paragrafy v praxi osvedčili. Príkladom za všetky môže byť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi, ktorý od marca do júna 2009 nevyužil nikto. Navrhované opatrenia a odporúčania Inštitútu zamestnanosti sa týkajú efektívnejšej podpory SZČO, podpory spomínaných ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, podpory vzdelávania nezamestnaných a podpory migrácie . . .

06.08.2008 (link) : Inštitút zamestnanosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania predkladá nasledujúcu pripomienku k návrhu zákona Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2004 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Vzhľadom na charakter navrhovaných zmien a dlhodobé dôsledky na trh práce pokladáme pripomienku za zásadnú. . . .

27.11.2007 (link) : Hospodárska a sociálna rada včera prerokovala a schválila návrh novelizácie zákona o službách zamestnanosti. Táto novelizácia niektoré problematické časti zákona rieši, pridáva niektoré aktívne politiky trhu práce, avšak niektoré problematické časti necháva v súčasnom stave. . . .

13.09.2007 (link) : Na rozdiel od návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny navrhujeme, aby príspevok na presťahovanie sa za prácou bol poskytnutý občanovi aj pri zmene iba prechodného pobytu, nielen trvalého. . . .

04.09.2007 (link) : Individuálny akčný plán má, ako komplexný prehľad a plán pre uchádzača o zamestnanie, potenciál zlepšiť jeho potenciál. Nanešťastie, v súčasnej situácii sa tieto plány vypracovávajú príliš neskoro a neriešia situáciu uchádzača o zamestnanie komplexne. Na zlepšenie situácie okolo individuálnych akčných plánov podal Inštitút zamestnanosti zásadnú pripomienku do medzirezortného pripomienkového konania. . . .

27.08.2007 (link) : V oblasti aktivačných prác, ako najvyužívanejšieho nástroja aktívnej politiky trhu práce, je niekoľko oblastí, ktoré radikálne znižujú účinnosť a napĺňanie cieľa tohto nástroja. Na naplnenie cieľa aktivačných činností, Inštitút zamestnanosti navrhuje zazmluvniť aktivačné práce ako štandardný pracovno-právny pomer medzi uchádzačom o zamestnanie a obcou. Túto pripomienku Inštitút zamestnanosti podal ako zásadnú. . . .

24.08.2007 (link) : Inštitút zamestnanosti včera predložil Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR svoje pripomienky k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Pripomienky Inštitútu zamestnanosti k zákonu č. 5/2004 v rámci medzirezortného pripomienkového konania . . .

05.06.2007 (link) : Inštitút zamestnanosti publikuje návrhy zmien v zákone o zamestnanosti. . . .


podobné správy: O nás , Ciele , Tlačové konferencie , Sledujte nás , Ponúkame


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/o-nas/podane-pripomienky
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko