qr kod na stranku

Návrhy a odporúčania pre zefektívnenie politiky trhu práce v čase krízy

Podľa vládneho vyhodnotenia protikrízových opatrení pre oblasť trhu práce a podpory zamestnosti sa nie všetky nové paragrafy v praxi osvedčili. Príkladom za všetky môže byť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi, ktorý od marca do júna 2009 nevyužil nikto.

Za toto obdobie však zároveň stúpla miera nezamestnanosti z 9,03 % v januári na 11,81 % v júni. Aktívna politika trhu práce (APTP) si preto vyžaduje opatrenia, ktoré pomôžu nie len dlhodobo nezamestnaným, ale aj tým, ktorí prišli na úrady práce v posledných mesiacoch. Inštitút zamestnanosti preto pripravil viacero návrhov a odporúčaní, ktorými sa dá zefektívniť politika trhu práce na Slovensku v čase krízy.

V opatreniach navrhnutých vládou vo februári navyše chýba pokrytie niektorých skupín na trhu práce. Ide napríklad o ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Tí patria ku skupinám, ktoré spolu s hromadne prepustenými najviac zvýšili štatistiky nezamestnanosti. Ide buď o jazykovo dobre vybavených ľudí, prípadne o nižšie kvalifikovaných ľudí ochotných a schopných pracovať. V neposlednom rade, mnoho z nich môže mať záujem podnikať.

Je preto dôležité napríklad hľadať spôsoby, ako formalizovať neformálne znalosti týchto ľudí nadobudnuté v zahraničí. Podobný systém uznávania kvalifikácií je potrebný aj pre zamestnancov na Slovensku.

Navrhované opatrenia a odporúčania Inštitútu zamestnanosti sa týkajú efektívnejšej podpory SZČO, podpory spomínaných ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, podpory vzdelávania nezamestnaných a podpory migrácie.

Financovanie aktívnej politiky trhu práce sa v súčasnosti deje najmä cez Európsky sociálny fond (ESF), v ktorom je na toto programovacie obdobie vyčlenených 881 801 578 eur, práve na podporu uchádzačov a záujemcov o zamestnanie, SZČO, zdravotne postihnutých, študentov a absolventov. Podľa dostupných informácií sa zatiaľ z tohto objemu vyčerpalo v novom programovacom období (2007-2013) 0,68 % od roku 2007, teda za 2,5 roka zo siedmich.

Podpora nezamestnaných, ktorí sa vrátili zo zahraničia

V dôsledku krízy sa zo zahraničia vrátila veľká časť Slovákov, ktorí sa ihneď po príchode ocitli na úradoch práce. Ide o ľudí, ktorí majú pracovné návyky, sú schopní mobility, sú viac či menej jazykovo vybavení a pravdepodobne disponujú aj našetrenými finančnými prostriedkami.

Problémom je, že väčšina nástrojov APTP je zameraných na znevýhodnených UoZ, prípadne obmedzujú nárok na určitý príspevok minimálnou dĺžkou evidencie, najčastejšie 3 mesiace.

Odporúčania IZ:

  • zabezpečiť záujemcom skúšky na jazykové certifikáty (spolufinancovanie so záujemcom), bez „povinnej čakacej lehoty“ 3 mesiace
  • po zdokladovaní, že aspoň 12 mesiacov vykonával kvalifikovanú prácu, vystaviť relevantné potvrdenie o kvalifikácii platné pre slovenský trh práce prioritne
  • podporovať podnikateľské aktivity týchto ľudí, vrátane poskytnutia kurzov podnikania a účtovníctva

Podpora SZČO

Novelou zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti vstúpili v marci do platnosti dve nové opatrenia na podporu živnostníkov, čo rozšírilo počet paragrafov upravujúcich podporu podnikania SZČO na 4. Ako sa však ukázalo, nové opatrenia nenašli využitie v praxi. Problémom je okrem iného nastavenie výšky príspevku ktorý je neporovnateľne nižší ako príspevok na začatie podnikateľskej činnosti, ktorý od začiatku roka využilo 5 tisíc ľudí.

Odporúčanie IZ:

  • príspevky je potrebné nastaviť komplexne, teda tak, že v čase krízy budú mať aj už fungujúci živnostníci nárok na spomínaný príspevok na prevádzkovanie živnosti bez ohľadu na to či dostali príspevok na začatie podnikania

Vzdelávanie

Už pred výrazným nárastom nezamestnaných v evidencii úradov práce bolo najväčším problémom efektívna rekvalifikácia a vzdelávanie nezamestnaných. V druhom štvrťroku sa vzdelávania a prípravy pre trh práce zúčastnilo len 29 UoZ, čo je alarmujúco nízke číslo. V prvom štvrťroku to bolo 4576 ľudí (čo je tiež iba 1,5 % UoZ). Vzdelávanie a príprava pre trh práce sú pritom nástroje, ktoré sú najčastejšie podporované z Eurofondov. Problémom však je, že od začiatku nového programovacieho obdobia 2007-2013 sa vyčerpalo len 0,68 % za 2,5 roka zo siedmich. Je preto veľký pred­poklad, že Slovensko nevyčerpá eurofondy v sume, ktorá je k dispozícii, čo môže mať aj pre trh práce v budúcnosti fatálne následky.

Odporúčania IZ:

  • vzdelávanie naviazať na konkrétnu pracovnú činnosť pre konkrétneho zamest­návateľa – napríklad sociálny podnik
  • výber vhodných rekvalifikačných kurzov pomocou expertného systému
  • vytvoriť systém uznávania kvalifikácií pre ľudí aspoň s ročnou praxou v niektorom nízko kvalifikovanom zaradení (murári, remeselníci, potravinárska výroba atď.)

Mobilita pracovnej sily

Napriek snahe vlády podporiť mobilitu pracovnej sily, dochádza na Slovensku do iného regiónu len 4,7 % pracujúcich. V zákone je mobilita podporená troma opatreniami a to príspevkom na presťahovanie za prácou, príspevkom na dochádzanie za prácou a príspevkom na dopravu zamestnancov. Za efektívnu možno považovať podporu dochádzania za prácou, kde bolo podporených od začiatku roka 5687 občanov. Istú zmenu priniesla aj zmena podmienok získania príspevku na sťahovanie za prácou, kde bolo za prvý polrok 2009 podporených 21 UoZ, ktorí zmenili svoje trvalé bydlisko kvôli práci. Napriek tomu, je tento príspevok stále málo efektívny a aj málo využívaný.

Odporúčania IZ:

  • ríspevok na presťahovanie naviazať na doklad o pracovnej zmluve na dobu neurčitú a nie na zmenu trvalého bydliska, tak ako je to v súčasnosti
  • možnosť čerpania príspevku aj pre celú rodinu v prípade, ak sa obidvaja manželia zamestnajú
  • príspevok by mal byť paušálny a nemal by byť formou refundácie nákladov na fyzické premiestnenie vecí a vymaľovanie ako je to v súčasnosti.

https://www.iz.sk/sk/stanoviska/tlacova-konferencia-opatrenia-kriza-sprava-tlacova