Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Pripomienky k individuálnemu akčnému plánu

Súčasný stav

Individuálny akčný plán má veľký potenciál zlepšiť potenciál uchádzača o zamestnanie. Má to byť jednoznačná vízia blízkej budúcnosti uchádzača o zamestnanie a jeho komplexnej prípravy pre potreby trhu práce. Bohužiaľ, jeho súčasná podoba a prax nezohľadňuje niektoré z potrieb uchádzačov o zamestnanie (je vypracovávaný až po šiestich mesiacoch, v čase, keď je väčšina uchádzačov o zamestnanie už odradených) a nie je komplexný (chýbajú v ňom záväzné plány školení alebo rozpis príspevkov).

Navrhované riešenie

Na riešenie tejto problematiky Inštitút zamestnanosti navrhuje zmeniť ponímanie individuálneho akčného plánu tak, aby bol aj individuálny, aj akčný, aj plán.

Individuálny:

  • má zohľadňovať individuálne vlastnosti a kvalitu uchádzača o zamestnanie, využiteľné však iba vtedy, ak ide o uchádzača o zamestnanie, ktorý je v evidencii čo najkratšie
  • má zohľadňovať stupeň vzdelania a najmä iné jeho znalosti
  • má zohľadňovať druh práce, ktorú v minulosti vykonával, jeho prax a zručnosti a tiež jeho víziu budúcnosti

Akčný:

  • uchádzač o zamestnanie má chápať zmysluplnosť jednotlivých aktivít plánu,
  • aké rekvalifikačné kurzy, semináre, školenia a pod. sú mu odporúčané a 
  • aké iné opatrenia aktívnej politiky trhu práce sú preňho dostupné a využiteľné

Plán:

  • má ukázať časové zosúladenie aktivít, najmä rekvalifikácií, seminárov, školení a príspevkov
  • pre uchádzača aj pre úrad záväzný rozpis kurzov a iných aktívnych opatrení trhu práce
  • rozpis financovania

Na riešenie tejto problematiky podal Inštitút zamestnanosti zásadnú pripomienku do medzirezortného pripomienkového konania:

ikona Podané pripomienky

Podané pripomienky

Pripomienky do legislatívneho procesu, ktoré sme podali.. . .


podobné správy: zakon 5 pripomienky k novele august 2007 (pdf) .odt doc , Pripomienky k zákonu o sociálnej ekonomike , Pripomienky k zákonu o verejnom obstarávaní , Návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia , Vyhodnotenie pripomienky z novembra 2016


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/individualny-akcny-plan
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko