qr kod na stranku

Pripomienky Inštitútu zamestnanosti k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti včera pred­ložil Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR svoje pripomienky. Pripomienky Inštitútu zamestnanosti k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti obsahujú konkretizované bežné pripomienky, zásadné pripomienky k jednotlivým bodom návrhu zákona Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a pripomienky nad rámec návrhu zákona o službách zamestnanosti (z nášho pohľadu najmä aktívnych politík trhu práce).

Radi by sme zdôraznili najmä dôležitosť zásadných pripomienok, ktoré sa vzťahujú k problematike Individuálneho akčného plánu pre uchádzača o zamestnanie a hlavne jeho záväznosti pre uchádzača o zamestnanie i úrad. Ďalšou zásadnou pripomienkou, na ktorú by sme radi upozornili, je problematika príspevkov na aktivačnú činnosť, kde je dôležitou najmä otázka zmluvného pracovného vzťahu medzi znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a obcou.

Pripomienky nad rámec návrhu zákona sa týkajú hlavne rozšírenia definície samostatne zárobkovo činnej osoby ako spoločníka v družstve, občianskom združení a nadácii. Dalšou pripomienkou tohto druhu je tiež otázka poskytovania príspevku na dochádzku za prácou a ubytovanie, ak práca a ubytovanie sú mimo trvalého bydliska občana.

Návrh zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR považujeme za podnetný a  v rámci konferencie, ktorú Inštitút zamestnanosti zorganizoval dňa 15.6.2007 na tému Aktívna politika trhu práce v zákone o službách zamestnanosti s cieľom výmeny skúseností a názorov na aktívnu politiku trhu práce, s podtitulom zákona o službách zamestnanosti, sme sa inšpirovali aj návrhmi, ktoré sme si vypočuli od aktívnych účastníkov konferencie.

Pripomienky

Problematika pripomienok k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bola pertraktovaná na uvedených adresách:


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/pripomienky-k-zakonu-5-2004