Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo
slovensky / english

Aktívna politika trhu práce v zákone č. 5 o službách zamestnanosti

Upozornenie na pripomienky Inštitútu zamestnanosti k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Dňa 15. júna 2007 Inštitút zamestnanosti zorganizoval v hoteli Tatra v Bratislave konferenciu s cieľom výmeny skúseností a názorov na aktívnu politiku trhu práce s podtitulom zákona o službách zamestnanosti.

Napriek poklesu nezamestnanosti v poslednom období, problém nezamestnanosti a najmä dlhodobej nezamestnanosti zostáva na Slovensku vážny. Bohužiaľ, na tento problém v jeho komplexnosti neexistuje jednoduché a účinné riešenie. Inštitút zamestnanosti v snahe aktívne pomôcť tento komplexný problém riešiť, zorganizoval už tretiu konferenciu o aktívnej politike trhu práce.

Konferencia bola miestom na výmenu skúseností a názorov a aspoň čiastočne prispela k návrhom na riešenie problému aktívnej politiky trhu práce v rámci zákona o službách zamestnanosti v podmienkach Slovenska. Konferencie sa zúčastnilo 50 účastníkov.

Príspevky rečníkov

Konštruktívne návrhy v podobe krátkej prezentácie boli prednesené v dvoch blokoch. Konferenciu otvoril Viliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti, ktorý zároveň predniesol príspevok na tému: Zefektívnenie služieb zamestnanosti. Elena Komínková z ÚPSVaR predniesla príspevok z oblasti APTP úradov práce za predošlé obdobie, pričom sa dotkla aj zámerov APTP pre ďalšie obdobie. Z oblasti doterajšej praxe a skúseností mal prednášku Jaroslav Šumný, bývalý GR NÚP. Rastislav Noška predniesol príspevok za Inštitút zamestnanosti.

Oblasť zefektívnenia služieb zamestnanosti z pohľadu sociálnych partnerov bola pokrytá Eugenom Škultétym a Milanom Bušom, z Konfederácie odborových zväzov. V rámci zracionálnenia služieb zamestnanosti predniesol príspevok o expertnom systéme Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti. Skúsenosti z praxe predniesol Nicolas Ogou, APZ Somotor a Štefan Repko, KRRA Banská Bystrica.

Prezentácie

Závery z konferencie

Výsledkom konferencie Inštitútu zamestnanosti: Aktívna politika trhu práce v zákone o službách zamestnanosti, bolo oboznámenie širokej odbornej verejnosti s dôležitosťou venovať sa problematike zefektívnenia, zracionálnenia a posilnenia nástrojov aktívnych politík trhu práce nielen na regionálnej, ale na celoštátnej úrovni Slovenska.

Všetci rečníci aj účastníci sa zhodli v tom, že problém najmä dlhodobej nezamestnanosti je na Slovensku alarmujúci. Slovenská republika má suverénne najvyššiu mieru dlhodobej nezamestnanosti z celej EÚ 27 (vrátane Bulharska a Rumunska). Takáto vysoká dlhodobá nezamestnanosť existuje napriek klesajúcej celkovej nezamestnanosti.

Druhým spoločným výstupom bolo deklarovanie aktívnej politiky trhu práce ako jediného možného spôsobu boja s dlhodobou nezamestnanosťou. Pasívne politiky trhu práce a neindividuálny prístup neumožňujú riešiť individuálne a širokospektrálne problémy jednotlivých občanov, ktoré im znemožňujú efektívne sa zaradiť na trh práce.

viac informácií

ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .


podobné správy: Expertný systém , Konferencia január 2016 , Konferencia inkluzívny rast a zamestnanosť v Európe , Konferencia 3R , Konferencia: Európska daň ako vlastné zdroje EÚ


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-jun-2007
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko