qr kod na stranku

Konferencia o zákone o službách zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizoval dňa 10. marca 2007 IV. konferenciu o aktívne politike trhu práce so zameraním na zákon číslo 5 o službách zamestnanosti.

Aktívna politika trhu práce (APTP) v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Záštitu nad konferenciou prevzal pred­seda výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie Jozef Halecký


  • Inštitút zamestnanosti nadväzuje na pred­chádzajúce tri konferencie zamerané na APTP vo volebných programoch politických strán, programovom vyhlásení vlády SR a k uvažovaným zmenám v službách zamestnanosti.
  • Je všeobecne známe, že napriek poklesu nezamestnanosti, problém dlhodobej nezamestnanosti zostáva na Slovensku stále vážny. Neexistuje naň jednoduché a rýchle riešenie. Ukazuje sa, že systematické a efektívne APTP sú jediným možným spôsobom boja s dlhodobou nezamestnanosťou.
  • Pri súčasnom vysokom hospodárskom raste slovenskej ekonomiky, ktorý vyvoláva rast zamestnanosti, sa v krátkej budúcnosti stane nedostatok zamestnateľnej pracovnej sily hlavnou bariérou udržania tejto priaznivej situácie. Je to spôsobené mierou dlhodobej nezamestnanosti, ktorá je u nás najvyššia z celej EÚ 27 a naviac, na trh práce sa začínajú dostávať málopočetné porevolučné populačné ročníky.
  • Zorganizovaním konferencie v čase, keď sa NR SR zaoberá témou aktívnej politiky trhu práce, sa vytvára priestor na pred­iskutovanie názorov organizovanej občianskej spoločnosti a odbornej verejnosti a zároveň dáva poslancom NR SR možnosť oboznámiť sa s týmito názormi.

Príspevky z konferencie

1 konf-2008-marec-1 2 konf-2008-marec-2
https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-marec-2008
ikona Konferencie

Konferencie Inštitútu zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti organizuje konferencie vždy s dôrazom na určitú tému. Organizujeme konferencie týkajúce sa aktuálnych problematík z oblasti zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce, a taktiež konferencie pri príležitosti konania sa volieb na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Na konferenciách Inštitútu zamestnanosti doposiaľ hosťovali eurokomisári, ministri a štátni tajomníci rezortu práce, poslanci Európskeho parlamentu, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, akademici i iní odborníci.. . .