qr kod na stranku

Dochádzanie za prácou

V kontexte značných rozdielov v ekonomickej výkonnosti jednotlivých regiónov Slovenska sa ako problematická ukazuje podpora pracovnej mobility, ktorá má potenciál prispievať k rastu zamestnanosti, avšak vo svojej súčasnej podobe k tomuto rastu veľmi neprispieva. Zákon o službách zamestnanosti v súčasnosti definuje príspevky, ktorých cieľom je podporovať dochádzanie či presťahovanie za prácou na území Slovenska. Príspevok na dochádzku za prácou je relatívne využívaný. Príspevok na podporu mobility za prácoupríspevok na presťahovanie za prácou využije ročne pár sto ľudí.

Príspevok na dochádzku za prácou

Príspevok slúži na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu nájdenia si práce, ak o príspevok písomne požiada najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania.

Príspevok sa poskytuje na úhradu cestovných výdavkov na dopravu najviac v sume 200 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania a od počtu odpracovaných dní. V minulosti sa menili nielen sumy ale aj podmienky. Príspevok sa poskytuje zamestnancovi najviac počas šiestich mesiacov od jeho nástupu do zamestnania a opätovne môže byť poskytnutý až po uplynutí dvoch rokov od ukončenia obdobia jeho poskytovania. Úrad poskytuje príspevok do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania.

Využívanie príspevku kolíše. Popri znížení počtu poberateľov v roku 2020 v dôsledku covidu, bol výrazný prepad medzi rokmi 2015 a 2016, keď počet poberateľov klesol z 39000 na 5000, teda o 87 %. O.i. to je dôsledok zmeny príspevku z obligatórneho na fakultatívny.

rok2012201320142015201620172018201920202021
počet poberateľov § 5316 13612 776730058244911525212 89919 08211 2999345
celková suma príspevkov4 918 3703 917 5651 548 2101 141 046957 925923 4702 344 8226 670 1445 138 8844 157 041
priemerná mesačná suma51513533332930587674

V roku 2019 bolo z poberateľov príspevku na dochádzku 18 % dlhodobo nezamestnaných, v roku 2020 iba 13 %.

V roku 2019, posledom pred­koronovom roku, bolo približne 165 tisíc nezamestnaných mesačne, teda približne 5 % bývalých nezamestnaných dostávalo tento príspevok. V roku 2016 to bolo menej ako percento.

Ostatné príspevky

Využívanie a dostupnosť príspevku na podporu mobility za prácoupríspevku na presťahovanie za prácou je veľmi nízke, čo dokladuje fakt, že ich využíva niekoľko sto ľudí ročne v súčte na celom Slovensku.

AOTPRok 2019Rok 2020
Počet zaradených UoZ/osôb, resp. počet podporených PM/UoZ/osôbČerpanie finančných prostriedkov (v €)Počet zaradených UoZ/osôb, resp. počet podporených PM/UoZ/osôbČerpanie finančných prostriedkov (v €)
§ 5319 0826 670 14411 2995 138 884
§ 53a4581 021 491226748 447
§ 53b031 69803761
§ 53c212521 343127585 124

Príspevok na dopravu do zamestnania

Príspevok sa môže poskytnúť zamest­návateľovi na základe dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ak zamest­návateľ zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamest­návateľa. Príspevok sa poskytuje vo výške najviac 50 % z nákladov vynaložených na dopravu zamestnancov do zamestnania a späť. Využívanie nástroja je minimálne, pred­stavuje niekoľko desiatok tisíc eur ročne na celé Slovensko.

rok2012201320142015201620172018201920202021
celková suma príspevkov § 53b00047 91930 10220 05157 11731 69837610

10.02.2022 (link) : Dochádzanie za prácou – V kontexte značných rozdielov v ekonomickej výkonnosti jednotlivých regiónov Slovenska sa ako problematická ukazuje podpora pracovnej mobility, ktorá má potenciál prispievať k rastu zamestnanosti, avšak vo svojej súčasnej podobe k tomuto rastu veľmi neprispieva. Zákon o službách zamestnanosti v súčasnosti definuje príspevky, ktorých cieľom je podporovať dochádzanie či presťahovanie za prácou na území Slovenska. Príspevok na dochádzku za prácou je relatívne využívaný. Príspevok na podporu mobility za prácou a príspevok na presťahovanie za prácou využije ročne pár sto ľudí . . .

18.02.2021 (link) : Vývoj príspevku na dochádzku – Výška príspevku na dochádzku sa zásadnejšie menila v mesiaci jún roku 2018. V zákone je definovaný v § 53 . . .

17.12.2020 (link) : Príspevok na dochádzku za prácou – Príspevok na dochádzku definuje § 53 zákona o službách zamestnanosti. Umožňuje bývalému nezamestnanému získať príspevok v sume do niekoľko desiatok eur v závislosti od dĺžky dochádzania. Doba poskytovania je 6 mesiacov (pre bývalých dlhodobo nezamestnaných či inak znevýhodnených UoZ 12 mesiacov) . . .

01.09.2017 (link) : § 53 Príspevok na dochádzku za prácou – § 53 Príspevok na dochádzku za prácou zákona o službách zamestnanosti . . .

15.08.2017 (link) : § 53b Príspevok na dopravu do zamestnania – § 53b Príspevok na dopravu do zamestnania zákona o službách zamestnanosti . . .

15.07.2017 (link) : § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou – § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou zákona o službách zamestnanosti . . .

16.09.2015 (link) : Podpora mobility zo strany zamest­návateľov: uskladnenie bicyklov – Zamest­návatelia majú povinnosť zabezpečiť možnosti na parkovanie bicyklov svojich zamestnancov, a to nielen počas týždňa mobility. Výrazná časť však túto povinnosť ignoruje . . .

20.09.2011 (link) : Európsky týždeň mobility – Tento týždeň sa koná Európsky týždeň mobility. Inštitút zamestnanosti dlhodobo podporuje ekologickú dopravu. Pracovníci a navštevníci môžu parkovať svoje bicykle priamo v kancelárii. Na rokovania v rámci mesta chodíme bicklom alebo peši (prípadne MHD). Veríme, že tieto naše drobné kroky pomôžu rozvoju ekologickej dopravy . . .

17.04.2006 (link) : Mobilita pracovného trhu – Vypracovali sme správu o mobilite pracovného trhu. Podľa očakávaní sú najmobilnejšie regióny blízko veľkých miest (Bratislava a Košice) a prekvapivo aj Región Kysúc a Oravy. Najmenej mobilný je región Juhoslovenskej kotliny . . .


https://www.iz.sk/sk/projekty/politika-zamestnanosti/dochadzanie-za-pracou
ikona Verejné politiky zamestnanosti

Projekt Verejné politiky zamestnanosti

Inštitút zamestnanosti realizuje projekt Verejné politiky zamestnanosti cez Program podpory mimovládnych organizácií v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Prinášame Vám podrobnosti o realizovanom projekte.. . .

ikona Dochádzanie za prácou

Dochádzanie za prácou

V kontexte značných rozdielov v ekonomickej výkonnosti jednotlivých regiónov Slovenska sa ako problematická ukazuje podpora pracovnej mobility, ktorá má potenciál prispievať k rastu zamestnanosti, avšak vo svojej súčasnej podobe k tomuto rastu veľmi neprispieva. Zákon o službách zamestnanosti v súčasnosti definuje príspevky, ktorých cieľom je podporovať dochádzanie či presťahovanie za prácou na území Slovenska. Príspevok na dochádzku za prácou je relatívne využívaný. Príspevok na podporu mobility za prácou a príspevok na presťahovanie za prácou využije ročne pár sto ľudí.. . .

ikona Politika zamestnanosti

Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko

Prinášame vám elektronickú verziu publikácie Michal Páleník a kol.: Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko. Publikácia sa venuje problematike aktívnych a pasívnych opatrení trhu práce a jej cieľom je poukázať na dôležitosť politiky zamestnanosti. Publikácia obsahovo nadväzuje na naše dve pred­chádzajúce knižky: Inkluzívne zamestnávanie sa venuje možnosti vytvorenia veľkého množstva pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, a to najmä v regiónoch, kde miera dlhodobej nezamestnanosti dosahuje desiatky percent. Publikácia Sociálny systém popisuje prekážky, ktoré sociálny systém kladie zamestnanosti.. . .