qr kod na stranku

Pravidelná ekonomická správa Svetovej banky O vývoji v krajinách EÚ8+2

Inštitút zamestnanosti sa včera zúčastnil prezentácie Pravidelnej ekonomickej správy EU8+2 o vývoji v krajinách EÚ, vrátane Bulharska a Rumunska, ktorá sa konala v Europeum Business Center v Bratislave. Anton Marcinčin, ekonóm Svetovej banky na Slovensku konštatoval, že vysoký ekonomický rast v EU8+2 pokračuje s výnimkou Maďarska. V Lotyšsku sa naopak ekonomika začína prehrievať.

Pokiaľ ide o Slovensko, upozornil najmä na nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. Vzhľadom k nedostatku zručných zamestnancov, začali firmy siahať po ľuďoch, ktorí rok, dva roky i dlhšie nepracovali. Svetová banka hovorí o  potrebe skvalitnenia vzdelávacieho systému, dovoze pracovných síl a vyššej pracovnej motivácii, ktoré by odstránili tento problém. Ďalšie aspekty, ktoré boli na prezentácii spomínané sú: nedostatočná pružnosť trhu práce; pomerne negatívne hodnotenie súčasnej novely zákonníka práce; málo aktívne politiky trhu práce; problém dlhodobej nezamestnanosti a s tým spojená strata pracovných schopností dlhodobo nezamestnaných; pomerne nízka produktivita práce a pod.

Do diskusie sa Inštitút zamestnanosti zapojil otázkou využívania nástrojov aktívnej politiky trhu práce pre vyššiu pracovnú mobilitu uchádzačov o zamestnanie (Pripomienky Inštitútu zamestnanosti k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ).

Inštitút zamestnanosti súhlasí s názormi Svetovej banky, pokiaľ ide o nedostatok kvalifikovaných síl na Slovensku, čo je dôsledkom tranzitívnej etapy ekonomiky, neprispôsobenosti kvality vzdelávacieho procesu dopytu trhu práce, ale najmä venovania malej pozornosti aktívnej politike trhu práce. Inštitút zamestnanosti súhlasí s tým, že aktívna politika trhu práce je jediný možný spôsob boja s dlhodobou nezamestnanosťou, čo bolo prezentované aj na konferencii v júni 2007. Inštitút zamestnanosti identicky už dávnejšie poukazoval na to, že pre zvýšenie produktivity práce je nevyhnutné podporovať flexibilitu trhu práce avšak vo výraznom spojení s istotou možnosti zamestnať sa (teda vytvoriť dostatok pracovných príležitostí) v závislosti od legislatívnej úpravy pracovno-organizačných procesov v rámci štátu (Flexicurity - flexiistota).


https://www.iz.sk/sk/spravy/svetova-banka-o-vyvoji-v-krajinach-EU8-plus-2