qr kod na stranku

Zamestnanecký bonus sám nemusí pomôcť znížiť nezamestnanosť

Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti, môže na jednej strane zamestnanecký bonus motivovať zamestnanca udržať si aj nízko platené miesto, ako aj nezamestnaného hľadať si prácu aj za minimálnu mzdu, nie je to však riešenie, ktoré samostatne významne prispeje napríklad k znižovaniu nezamestnanosti na Slovensku.

Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti je problémom najmä to, že Slovensko má vysokú mieru nezamestnanosti (10,5 % podľa štatistiky EUROSTATU za jún 2008), čo sa odráža aj na vysokom podiele dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte ľudí bez práce. Podľa štatistík je to až 70 % zo všetkých nezamestnaných, čo je najvyššie číslo zo všetkých krajín Európskej únie. Títo ľudia sú často bez práce niekoľko rokov, stratili pracovné návyky a najčastejšie majú nízku kvalifikáciu.

Podľa Inštitútu zamestnanosti, príspevok vo výške približne 2500 korún ročne ich pravdepodobne nebude dostatočne motivovať ísť pracovať. Takýto príspevok by sa vyplácal až po roku práce, čo je mimo obdobia prvých niekoľko mesiacov zamestnania, kedy má každý nový zamestnanec nedostatok finančných prostriedkov. Okrem toho často dávky v hmotnej núdzi a iné príspevky od štátu sú pre nezamestnaných ekonomicky výhodnejšie ako zamestnať sa. Preto by mal byť sociálny systém nastavený tak, aby bola práca za každých okolností výhodnejšia ako nezamestnanosť.

Prostriedkom na znižovanie nezamestnanosti by mal byť hlavne individuálny prístup k nezamestnaným zo strany úradov práce a neštátnych poskytovateľov služieb, väčšia prepojenosť ponuky a dopytu na trhu práce, ako aj významnejšia spolupráca zamest­návateľov s úradmi práce a školami. Nástroje aktívnej politiky trhu práce by mali byť používané efektívne a mali by pomáhať nezamestnaných aktívne si hľadať prácu. V aktívnej politike trhu práce by mal významnejšiu úlohu zohrávať aj tretí sektor. Mimovládne organizácie totiž môžu vytvoriť priestor pre individuálnu prácu z nezamestnanými a dosahovať pritom konkrétne výsledky pri hľadaní práce pre nezamestnaných. Ak sa individuálny prístup k nezamestnanému skĺbi s podporou nízkopríjmových zamestnancov, može to prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti nekvalifikovaných ľudí.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/zamestnanecky-bonus-znizenie-nezamestnanosti