qr kod na stranku

Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2008 stúpla o 2.8 %

K priaznivému vývoju prispel rast počtu zamestnancov o 41,9 tis. (na 2 063,3 tis.), podnikateľov bez zamestnancov o 19,6 tis. (na 240,8 tis.), podnikateľov so zamestnancami o 6,7 tis. (na 78,1 tis.), vypomáhajúcich členov domácností podnikateľov o 1,8 tis. (na 2,9 tis.).

V zahraničí pracovalo v uvedenom období 176,7 tis. osôb, čo oproti 1. štvrťroku 2007 znamená zvýšenie o 1,2 tis. osôb (o 0,7 %). Slováci pritom pracovali hlavne v Českej republike, vo Veľkej Británii, Maďarsku, Rakúsku, Írsku, Nemecku a Taliansku. Najvyšší počet z nich sa uplatnil v priemyselných odvetviach (32,1 %) a v stavebníctve (29,1 %). Najviac zamestnaných v zahraničí bolo z Prešovského, Nitrianskeho a Žilinského kraja.

Ako dnes ďalej informoval Štatistický úrad, z celkového počtu zamestnaných osôb pracovala najväčšia časť v službách (55,8 %). Priemysel sa na celkovej zamestnanosti podieľal 29,5 %, stavebníctvo 10,3 %, pôdohospodárstvo a rybolov 4 %. Oproti 1. štvrťroku 2007 sa zvýšil podiel osôb zamestnaných v stavebníctve (o 0,4 p. b.), klesol v službách a pôdohospodárstve a rybolove (zhodne o 0,2 p. b.). V priemysle zostal ich počet na minuloročnej úrovni.

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva dosiahla v 1. štvrťroku 20 443 Sk pri medziročnom raste o 10,4 %. Reálna mzda sa zvýšila o 6,2 %, informoval ďalej Štatistický úrad.

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy pretrvávala vo finančnom sprostredkovaní (46 334 Sk) a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody (27 736 Sk). V ôsmych odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v hoteloch a reštauráciách (14 158 Sk), ostatných spoločenských službách (14 961 Sk), stavebníctve (15 378 Sk), v pôdohospodárstve a rybolove (16 725 Sk, z toho v poľnohospodárstve 15 722 Sk).

Inštitút zamestnanosti hodnotí zverejnené čísla zamestnanosti pozitívne, aj naďalej sa ukazuje, že rast ekonomiky prispieva k tvorbe nových pracovných miest. Z uvedených štatistík tiež vidieť stále neutíchajúci trend odchodu za prácou do zahraničia, aj z regiónov, ktoré nevykazujú zvýšené miery nezamestnanosti.

Inštitút zamestnanosti tiež poukazuje na to, že na udržanie súčasného tempa rastu zamestnanosti je potrebná efektívnejšia a účinnejšia aktívna politika trhu práce, pretože pri súčasnom raste potreby zamestnancov (rast zamestnanosti o 2 % znamená v priemere 240 tisíc nových pracovníkov za 5 rokov), sa dostupné pracovné sily čoskoro vyčerpajú. Preto zdrojom ďalších pracovných síl by sa mali prioritne stať ľudia evidovaní na úradoch práce a to najmä dlhodobo nezamestnaní. Nástroje aktívnej politiky trhu práce by preto mali byť zamerané práve na ľudí, ktorí sú dlhodobo bez práce, pričom táto skupina tvorí na Slovensku približne tri štvrtiny zo všetkých evidovaných nezamestnaných.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/miera-zamestnanosti-opat-stupla-1.kvartal