qr kod na stranku

Miera nezamestnanosti na Slovensku v druhom štvrťroku klesla

Podľa trvania nezamestnanosti bol v druhom štvrťroku zaznamenaný úbytok nezamestnaných, ktorí sú bez práce dlhšie ako 2 roky (o 16,1 tis. na 151,2 tis. osôb), od 1 roka do 2 rokov (o 4,6 tis.) a do jedného mesiaca (o 1,3 tis.). Naopak, mierne vzrástol počet nezamestnaných od jedného do troch mesiacov (o 1,2 tis.), od šiestich mesiacov do jedného roka (o 0,4 tis.).

Ako skonštatoval ŠÚ SR, prevažná časť všetkých nezamestnaných (84,8 %) boli osoby s učňovským, so základným a s úplným stredným odborným vzdelaním. V priemere za 1. polrok sa počet nezamestnaných medziročne znížil o 7,2 % na 275,7 tisíca osôb a miera nezamestnanosti klesla o 1 p. b. na 10,3 %.

Zamestnanosť v hospodárstve 2. štvrťroku sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšila o 2,9 % na 2 404,8 tis. osôb. Vývoj ovplyvnil rast počtu zamestnancov o 44,4 tis. (na 2 075,3 tis.), podnikateľov bez zamestnancov o 20,9 tis. (na 245,5 tis.), podnikateľov so zamestnancami o 6,5 tis. (na 76,3 tis.), vypomáhajúcich členov domácností podnikateľov o 1,7 tis. (na 3,4 tis.).

Z celkového počtu pracujúcich bolo zamestnaných v zahraničí 165,4 tis. osôb (6,9 %) pri medziročnom poklese o 8,5 tis. osôb (o 4,9 %). Slováci pracovali hlavne v Českej republike, vo Veľkej Británii, Rakúsku, Maďarsku, Taliansku, Nemecku a Írsku. Najviac z nich našlo uplatnenie v priemyselných odvetviach (31,5 %) a v stavebníctve (29,6 %). Najviac zamestnaných v zahraničí bolo z Prešovského, Nitrianskeho a Žilinského kraja.

Miera zamestnanosti (vo vekovej skupine 15 – 64 ročných) sa v porovnaní s 2. štvrťrokom 2007 zvýšila o 1,3 p. b. na 61,7 %.

Z celkového počtu zamestnaných osôb pracovalo v službách 55,8 % (v obchode 12,4 %), priemysle 29,3 %, stavebníctve 10,5 %, pôdohospodárstve a rybolove 4,1 %. Oproti 2. štvrťroku 2007 sa zvýšil podiel osôb zamestnaných v stavebníctve (o 0,4 p. b.), klesol v pôdohospodárstve a rybolove, priemysle a v službách (zhodne o 0,1 p. b.).

V 2. štvrťroku bolo v hospodárstve SR k dispozícii v priemere 24 167 voľných pracovných miest. 2) Ich počet sa medziročne zvýšil o 10,1 % pri prírastku v ťažbe nerastných surovín (viac ako trojnásobne), v hoteloch a reštauráciách (43,1 %), vo verejnej správe a obrane (40,9 %), vo finančnom sprostredkovaní (31,3 %), v doprave, poštách a telekomunikáciách (5,5 %), priemyselnej výrobe (5,1 %), obchode (2,9 %) a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody (0,1 %). Znížil sa v školstve o 32,4 %, pôdohospodárstve a rybolove o 30,2 %, nehnuteľnostiach a prenájme o 25,5 %, stavebníctve o 16,9 %, ostatných spoločenských, sociálnych a osobných službách o 11,3 % a v zdravotníctve o 7,7 %.

V priemere za 1. polrok dosiahla zamestnanosť 2 398,1 tis. osôb pri medziročnom raste o 2,8 %.

Napriek poklesu nezamestnanosti v druhom štvrťroku 2008 treba povedať, že štruktúra nezamestnaných sa výrazne nemení a bez práce zostávajú najmä dlhodobo nezamestnaní, ktorých je v absolútnom vyjadrení vyše 180 tisíc. Ako vyplýva zo správy ŠÚ SR, problémom pri téme nezamestnanosti je aj podiel nízkokvalifikovaných ľudí na celkovom počte nezamestnaných, ktorý v druhom štvrťroku dosiahol 84,8 %. Nezamestnanosť je na Slovensku ešte stále výrazný problém, ktorý treba riešiť. Podiel dlhodobo nezamestnaných na ich celkovom počte je takmer 70 %, čo je najviac z celej EÚ.

Na druhej strane, tento vysoký počet dlhodobo nezamestnaných sa môže stať brzdou ekonomického rastu, ktorý je podmienený rastom zamestnanosti. Pri súčasnom trende sa možnosti prirodzeného rastu zamestnanosti vyčerpajú a jedinou možnosťou jeho udržania a tým aj udržania rastu ekonomiky bude aktívna politika trhu práce.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-susr-pokles-slovensko