qr kod na stranku

V júli sa miera nezamestnanosti podľa ÚPSVaR mierne zvýšila

Podľa údajov, ktoré minulý týždeň zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), medziročne poklesla nezamestnanosť o 0,84 %. Štatistiky tiež ukázali, že vyše polovica nezamestnaných je bez práce viac ako 1 rok, teda sú zaradení k dlhodobo nezamestnaným.

Mierne sa tiež zvýšila štatistika evidovaných absolventov škôl. Najvyšší podiel zaznamenali vysoko­školsky vzdelaní ľudia, ktorí tvorili až 47,5 % zo všetkých absolventov v evidencii úradov práce. Ďalej nasledovali stredné odborné školy s 20,5 % a učilišťa bez maturity s vyše 17 %.

Z pohľadu Inštitútu zamestnanosti sú štatistiky evidovanej nezamestnanosti pre trh práce alarmujúce. Medziročný pokles nezamestnaných na úradoch práce len o 0,84 % je dôkazom toho, že v evidencii zostávajú najmä dlhodobo nezamestnaní a v konečnom dôsledku sa ich situácia len zhoršuje. Preto je potrebné prijať ráznejšie opatrenia v oblasti aktívnej politiky trhu práce pre týchto ľudí na zvýšenie ich motivácie zamestnať sa. Nástroje aktívnej politiky trhu práce by mali byť nastavené adresne a motivovať zamestnať sa u riadneho zamest­návateľa a nezamieňať si zamestnanie s aktivačnými prácami. Takisto by sa mala posilniť individuálna práca s nezamestnanými priamo v teréne.

Inštitút zamestnanosti dlhodobo sleduje aj regionálne štatistiky nezamestnanosti a upozorňuje na významné regionálne rozdiely vrámci Slovenska. Priemerná evidovaná nezamestnanosť 7,47 % odráža skutočný stav len v niektorých okresoch a v mnohých oblastiach je miera nezamestnanosti takmer štvornásobne vyššia ako spomínaný priemer. Pomoc pre nezamestnaných by mala byť v týchto oblastiach adresnejšia a prinášať konkrétne výsledky v znižovaní dlhodobej nezamestnanosti.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/nezamestnanost-vykazovana-jul-statistika-2008