qr kod na stranku

Zhrnutie programov politických strán vo voľbách 2012

Zhrnutie programov pri konferencii Trh práce vo volebných programoch politických strán a hnutí

1. Zelení

Program strany sa nepodarilo nájsť.

2. KDH

Miloš Moravčík

Kresťanskodemokratické hnutie chce zlepšiť podmienky na zamestnávanie a podnikanie nasledovnými opatreniami: Podporou tvorby pracovných miest na skrátený pracovný úväzok.

Zavedením systému celoživotného vzdelávania pre každého zamestnanca prostredníctvom motivácie zamestnancov. Počas vzdelávacieho procesu zamestnanca bude jeho prácu dočasne vykonávať odborne pripravený uchádzač o zamestnanie (tzv. Rotácia).

Zavedením zásady, ak príslušný úrad práce nedokáže uchádzača o zamestnanie počas 2 rokov umiestniť na trh práce, uchádzača prevezmú subjekty neštátnych služieb zamestnanosti alebo špecializované centrá pre prácu s ťažko umiestniteľnými uchádzačmi o zamestnanie.

Zrušením nepriamej závislosti medzi poberaním dávok a príspevkov v hmotnej núdzi a evidenciou ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom úrade práce.

Zvýšením motivácie zamest­návateľov zamestnávať dlhodobo nezamestnaných a absolventov škôl „odvodovými prázdninami" po dobu 1 až 3  rokov v závislosti od miery nezamestnanosti v okresoch.

Podporou študijných programov na SŠ a VŠ, ktorých súčasťou je prax a aplikovaný výskum (vzor západných univerzitných programov).

3. SDĽ

Strana demokratickej ľavice má snahu každý rok vytvoriť cca 55 tisíc pracovných miest a 80 tisíc verejnoprospešných prác a podstatným spôsobom znížiť mieru nezamestnanosti.

Zaviesť daňový bonus pre zamest­návateľov, ktorí vytvoria nové pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných, absolventov škôl a občanov nad 50 rokov.

Začať komplexne riešiť problematiku rómskych občanov spracovaním nového programu. Základom riešenia musí byť práca a pracovné návyky. (napr. povinné verejnoprospešné práce ako jednoznačná podmienka sociálnych príjmov + príplatok za prácu). Rodinné prídavky podmieniť pravidelnou školskou dochádzkou.

Zrušiť systém financovania škôl podľa počtu prijatých žiakov, nahradiť ho novým, spravodlivejším, na základe skutočných potrieb (hlavne financovanie stredných škôl).

Veľkú pozornosť venovať strednému odbornému školstvu a učňovskému školstvu ako súčasti stredných škôl, ktorého prestíž značne poklesla.

4. SNS

Slovenská národná strana navrhuje znížiť základnú pracovnú dobu na 35 hodín týždenne bez zníženia mzdy.

Za dôležité považujú tiež čitateľnosť a adresnosť štátnych peňažných dávok, zvýšenie kontroly poberateľov dávok a sankcie pri neplnení si rodičovských povinností.

Súvisiace s podmienkami získania nároku na sociálne dávky (odpracovanie minimálne 30 hodín mesačne vo forme verejnoprospešných prác po dobu 3 roky súvislej práce).

Snažili by sa o sprísnenie legislatívy v otázke nároku na rodinné prídavky (pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky, výchovných problémoch, zneužívaní návykových látok, alebo v súvislosti s páchaním trestného činu ohrozenia mravnej výchovy dieťaťa a pod.).

5. OĽ a NO

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti chcú motivovať podnikateľov vytvárať pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných, čerstvých absolventov škôl, občanov so zdravotným postihnutím, a to systémom úľav a kompenzácií odvodových nákladov.

Presadzovali by zmenu sociálneho systému tak, aby občanov nemotivoval systém zneužívať a nepracovať.

Chceli by umožniť súbeh sociálnych dávok s príjmom zo zamestnania, respektíve odstrániť súčasné neprimerané a demotivačné limity, ktoré odrádzajú občanov prijať slabšie platenú prácu.

Budú podporovať zvýšenie uplatnenia motivačných prvkov v sociálnom systéme a tiež presadzovať, aby vo všeobecnosti systém vyplácania časti sociálnych dávok a poskytovanie pomoci pri bývaní boli viazané na dodržiavanie pravidiel.

Vytvorili by snahu o zavedenie nového povinného pred­metu približujúceho svet povolaní. Predmet by mal praktickým spôsobom priblížiť žiakom a študentom možnosti a podmienky trhu práce a zlepšiť kvalitu ich rozhodnutia o výbere ďalšej školy alebo povolania.

Prehodnotili by efektivitu a činnosť Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny tak, aby nevytvárali ďalšie neprimerané bremená pre všetkých nezamestnaných a nekomplikovali pomoc a podporu štátu. Skutočnosť, že aj v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou prosperujú komerčné pracovné agentúry, no úrady práce nevedia nezamestnanosť riešiť, poukazuje na potrebu reforiem.

Vyplácanie časti sociálnych dávok alebo príspevkov chcú za aktiváciu aj v naturáliách (najmä drevo v zime a podobne) a tiež presadzovať vyplácanie sociálnych dávok na týždennej báze, aby sa zrovnomernili príjmy za jeden mesiac.

6. SAS

Strana sloboda a solidarita by chcela zmeniť princíp prideľovania sociálnych dávok. A to v tom zmysle, že chce vymeniť sociálne dávky za prácu. Takto chcú zabezpečiť, aby prácu dostal každý zdravý dospelý človek.

Opatrenie by malo fungovať tak, že každý, kto nemá prácu a požiada o sociálne dávky, bude mať ponúknutú prácu cez novú štátnu agentúru. Prácu za minimálnu mzdu. Je to viac ako sociálne dávky a nikto tieto peniaze nedostane zadarmo. Dostane ich za to, že sa napríklad zúčastní práce na údržbe ciest, na protipovodňových opatreniach, bude sa podieľať na čistení lesov, na pomocných prácach v poľnohospodárstve a podobne s tým, že ak človek, komu bude ponúknutá práca, ju odmietne, stratí nárok na podporu.

7. PAS

Strana Právo a spravodlivosť by zaviedla systém „Jedinej dane a Jedinej dávky“. Jedinou daňou by bola daň za spotrebu, realizovaná automaticky pri každom reálnom pohybe peňazí v peňažných inštitúciách. Jedinou dávkou by bola ničím nepodmienený základný príjem pre každého občana Slovenskej republiky.

Ich cieľom je striktne podmieniť poberanie dávok sociálnej pomoci, výkonom aktivačných prác, s náležitou kontrolou ich vykonávania a presným zadefinovaním výšky ich vyplácania. Toto opatrenie by bolo platné do doby zavedenia základného príjmu.

8. Náš kraj

  • Ľuba Kráľová

Politická strana Náš kraj podporuje reformu politiky zamestnanosti a najmä novelu zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

Má snahu aj o komplexnú reformu vysokého I regionálneho školstva.

Stanovila si priorty pre rozpočtové obdobia 2014- 2020 v oblastiach: infraštruktúra, sociálna oblasť, školstvo, rómske komunity, rozvoj miest a obcí.

9. Strana zelených

Strana zelených vidí riešenie v alternatívnych formách organizácie práce (zdieľanie pracovnej doby a úlohy, práce na domov, skrátenie pracovnej doby pre matky atď.) a dodržiavanie práva na minimálnu mzdu. Chceli by zaviesť kariérne poradenstvo na ZŠ a SŠ, Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Jeden z ich cieľov je aj odstránenie diskriminácie Rómov na trhu práce a tiež odstránenie nelegálnej práce, zníženie možností zamestnávania “načierno” (zvýšenie počtu kontrolných opatrení) a zároveň zníženie odvodov ktoré sú pre zamest­návateľov vysoké a sú jedným z dôvodov zamestnávania načierno.

10. ĽS – NS

Ľudová strana – Naše Slovensko neponúkajú konkrétne znejúce riešenia, ako napríklad umožniť všetkým pracovať, nezamestnaných zapojť aj do prác, ktoré doteraz pred­ražene vykonávali súkromné firmy (výstavba a oprava bytov, škôl, nemocníc, ciest a inej infraštruktúry). Minimálnu mzdu a najnižší dôchodok chcú určiť v závislosti od odpracovaných rokov a náročnosti práce a dôchodkový vek ústavným zákonom stanovť na 60 rokov.

11. SMER – SD

  • Braňo Ondruš

Smer – sociálna demokracia si dáva za úlohu posilniť aktivačné schémy najmä pre pracovníkov s nižšou kvalifikáciou vrátane osobného poradenstva, intenzívnej rekvalifikácie pracovníkov, učňovského vzdelávania, dotovaných zamestnaní, ako aj grantov pre samostatne zárobkovo činné osoby a začínajúce podniky.

Naďalej realizovať programy projekty na riešenie dlhodobej nezamestnanosti a na zlepšenie prístupu k zamestnaniu znevýhodnených skupín na trhu práce.

V oblasti vysokých škôl by sa zamerali na výraznejšie skvalitnenie prípravy absolventov a okrem iného podporenie diferenciáciu vysokého školstva podľa kvality a efektívnosti výsledkov vo vzdelávaní, vo vedeckom výskume a v prepojení na spoločensko-hospodársku potrebu, konkrétnu prax v rámci vytvárania vedecko-technologických parkov a inovatívnych výstupov.

12. Zmena zdola

Program sa trhu práce nevenuje.

13. NAS

Národ a spravodlivosť by prehodnotila stratégie asistentských miest, ich plošné rozšírenie a vytvorenie situácie, v ktorej asistentské miesta by mohli byť dotované štátnymi zdrojmi po dobu 12 až 24 mesiacov, čo je považované za najkritickejšiu dobu získania pracovných návykov pre absolventov univerzít. Sú za výraznú podporu prvého zamestnania absolventov škôl.

14. KSS

Komunistická strana Slovenska je za dodržiavanie všetkých ľudských práv, vrátane práv na prácu, ochranu pred nezamestnanosťou, odmenu umožňujúcu dôstojný a blahobytný život, práv na bývanie, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a sociálne služby.

Jeden z ich cieľov je zvýšenie podielu štátnych podnikov a štátneho podnikania v ekonomike Slovenska. Nevyhnutné je pre nich progresívne zdanenie a nezvyšovať vekovú hranicu odchodu do dôchodku.

Ich prioritou je podpora poľnohospodárskych družstiev a iných skupinových foriem poľnohospodárskej činnosti, dosiahnutie lepšieho zabezpečenia obyvateľov Slovenska kvalitnými a zdravotne nezávadnými potravinami. Obnovenie poľnohospodárskej činnosti na Slovensku zabezpečí značný počet pracovných miest pre obyvateľov Slovenska a zníži počty nezamestnaných, vytvorí podmienky pre rozvoj vidieka.

15. SRÚ

Program sa nepodarilo sa nájsť.

16. Most – Híd

  • Ivan Švejna

Za zodpovedné kroky na udržanie zamestnanosti strana Most – Híd považuje zvýhodniť podnikateľov, ktorí poskytujú podnikové štipendiá študentom a možnosť zamestnať sa po skončení štúdia, pre dlhodobo nezamestnané osoby vytvoriť programy „Trade not Aid“, zabezpečiť efektívny program na podporu zamestnávania absolventov škôl. Pre problematiku trhu práce by vypracovali celoslovenský program na prepojenie vzdelávacieho systému s trhom práce, účastníkov programu stimulovať daňovými úľavami a najmä zabrániť odlivu mladých a vzdelaných ľudí z krajiny a motivovať ich na návrat.

17. 99 %

  • Ivan Weiss

Prioritou strany 99 percent je rast minimálnej mzdy tak, že zabezpečí ľuďom a ich rodinám dôstojný život a aby mali ľudia s najnižšími príjmami a stredná trieda vyšší čistý príjem na základe spravodlivejšieho daňového a odvodového systému. Chcú dosiahnuť aby ľudia pracovali v dôstojných podmienkach a zamest­návatelia pristupovali k zamestnancom s úctou.

18. ĽS – HZDS

  • Marián Klenko

Ľudová strana – Hnutie za demokratické slovensko považuje za nevyhnutné obmedzenie reťazenia pracovných pomerov takým spôsobom, aby sa mohli medzi rovnakým zamestnancom a zamest­návateľom uzatvárať najviac dvakrát v dvoch kalendárnych rokoch, garanciu pravidelného rastu minimálnej mzdy a principiálne odmietame snahy o jej zrušenie.

Určenie minimálnej mzdy by naviazali na rast spotrebiteľských cien tak, aby jej výška zohľadňovala pohyb v oblasti nákladov domácností a jej stanovenie nebolo závislé od rozhodnutí a sporoch politikov.

Jeden z cieľov je aj vytvorenie podmienok na zamestnávanie dlhodobo evidovaných nezamestnaných osôb formou dočasného neplatenia odvodov tým zamest­návateľom, ktorí pre nich vytvoria pracovné miesta. Zároveň podporenie projektov na zamestnávanie pri čistení miest, potokov a výkone ďalších verejnoprospešných prác.

Výplata dávok by mala byť podmienená uskutočňovaním „verejnoprospešných“ prác, ktoré zavedú prvok zásluhovosti do ich poskytovania, zároveň však musia smerovať k obnove alebo udržiavaniu pracovných návykov.

19. Strana plus 1 hlas

Strana sa zamestnanosti nevenuje.

20. Robíme to pre deti – SF

Pre stranu Robíme to pre deti – slobodné fórum je nutné okrem legislatívných opatrení na úrovni školstva prijať zákon o zamestnanosti absolventov škôl a tiež pre zamest­návateľov na každej úrovni vytvoriť také podmienky, ktoré ich budú motivovať k zamestnávaniu absolventov škôl.

Ich nápad je pripraviť ucelenú koncepciu „ medzitrhu práce“. Medzitrh práce je priestor, v ktorom sa aktívne pracuje s ľuďmi, ktorí prišli o prácu a cieľom je aby nepadali do siete dlhodobej nezamestnanosti. Ide o ucelený komplex nástrojov, medzi ktoré patria: aktivačné príspevky – mali by zostať zachované, ale skôr pre najmenej prispôsobivých občanov, verejnoprospešné práce – treba nanovo legislatívne upraviť a dať do kompetencie miest a obcí, sociálne podniky a rekvalifikácie presunúť z úradov práce a sprostredkovateľských firiem, čo najviac do rúk zamest­návateľom, aj s finančnými príspevkami, ktoré dnes idú na rekvalifikačné programy.

21. Obyčajní ľudia

Program strany Víťazoslava Mórica sa nepodarilo získať.

22. SDKÚ – DS

  • Ivan Štefanec

Zavedieme kombináciu práce a dávok pre dlhodobo nezamestnaných.

Umožníme, aby zamestnanci s nízkou kvalifikáciou mohli pracovať za nižšie mzdy a súčasne poberať aj podporu od štátu. Tým sa zvýši ich motivácia pracovať, a zvýši sa aj ochota podnikateľov zamestnávať ľudí s nižšou kvalifikáciou. Tak vznikne takzvaný medzitrh práce, ktorý pomôže zvyšovať zamestnanosť v mnohých sektoroch, napríklad v sociálnej sfére, v službách, či v textilnom alebo obuvníckom priemysle.

Zníženie nezamestnanosti absolventov vysokých škôl.

Pri finančnej podpore vysokých škôl zvýšime dôraz na uplatniteľnosť absolventov v praxi. Budeme pokračovať vo zverejňovaní údajov o platoch a nezamestnanosti absolventov jednotlivých vysokých škôl a fakúlt podľa skupín študijných odborov. Budeme znižovať informačnú nerovnosť, ktorá je bariérou efektívnej súťaže a tým umožníme študentom vybrať si štúdium, ktoré im umožní lepšie sa uplatniť na trhu práce.

23. Strana občanov Slovenska

Strana sa trhu práce nevenuje.

24. SMK

  • Gabriella Németh

Strana maďarskej koalície sa zasadzuje za takú politiku zamestnanosti a sociálnu politiku, kde stredobodom pozornosti je rodina. SMK podporuje zavedenie takých pracovných noriem, ktoré rodinám pomáhajú, a vytvárajú priestor na zosúladenie povinností vyplývajúcich z pracovného a rodinného života.

V oblasti politiky zamestnanosti je ich prioritou venovať sa viacnásobne znevýhodneným občanom na trhu práce (kombinácia dlhodobo nezamestnaní, absolventi, vek nad 50 rokov, Rómovia, zdravotne znevýhodnení občania).

25. SSS – NM

Program Strany slobodné slovo – Nory Mojsejovej je zastaviť rozhadzovanie peňazí pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí sa na miesto práce vyvaľujú doma pri televízore a pozerajú si satelit. Podľa ich slov pre týchto ľudí treba prácu nájsť aj v podobe verejnoprospešných prác a iných motivačných projektov.

Chceli by sa zaslúžiť o zrušenie potravinovej závislosti od zahraničia formou obnovenia domácej výroby, a tým aj zvýšenie zamestnanosti,znížiť vysokú nezamestnanosť,

Ich názorom je, že dlhodobé strategické plánovanie zlyháva, pretože školský systém chrlí do systému nepotrebné profesie a tak sa títo ľudia po ukončení štúdia nevedia zamestnať a uplatniť na pracovnom trhu, ktorý je tiež bez strategického dlhodobého plánovania.

Stredné školstvo má podľa nich nevyváženú diverzifikáciu zameraní, produkuje nadmerné množstvo všeobecne zameraných mladých ľudí, pričom chýbajú odborníci a študenti s odbornou špecifikáciou na konkrétnu oblasť pokrývajúce reálne potreby pracovného trhu. Takto si produkujeme veľké množstvo gymnazistov, ktorý v budúcnosti nenájdu uplatnenie.

26. SŽS

Cieľom Strany živnostníkov Slovenska je zvýšiť počet samostatne zárobkovo činných osôb a prostredníctvom vhodných stimulov a podpory rastu malého a stredného podnikania zvýšiť jeho podiel na tvorbe HDP a na vytváraní nových pracovných miest. Strana živnostníkov Slovenska bude podporovať a presadzovať možnosť zjednodušenia využitia dlhodobo nezamestnaných osôb pre potreby a rozvoj obcí, možnosti čerpania dávok v hmotnej núdzi podmienime prácou na verejnoprospešných prácach pre obce

viac o konferencii


https://www.iz.sk/sk/projekty/konferencia-februar-2012/zhnrutie-programov