qr kod na stranku

Kríza a problémy zamestnanosti

V súčastnosti sa začínajú prejavovať výsledky svetovej krízy. Pri zmierňovaní dopadov krízy na zamestnanosť môže vo veľkej miere pomôcť štát cez aktívnu politiku trhu práce. Bohužiaľ, v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2009 sú výdavky na aktívnu politiku trhu práce opäť nižšie a ich podiel na HDP sa znižuje na najnižšie hodnoty v EÚ.

V minulej správe (Pohľad na štruktúru výdavkov na politiku trhu práce v EÚ a SR) sme konštatovali nedostatok týchto výdavkov, napriek vysokej nezamestnanosti v SR, suverénne najvyššej nezamestnanosti nízkokvalifikovaných (Miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním – 4. kvartál 2023) a suverénne najvyššej dlhodobej nezamestnanosti (Dlhodobá nezamestnanosť – 4. kvartál 2023).

Ako alternatíva k štátnej aktívnej politike trhu práce sú regionálne aktívne politiky trhu práce alebo vhodne využívané eurofodny. Ani jeden z týchto nástrojov reálne nefunguje (okrem niekoľko obecných sociálnych podnikov) a ani nezačne v priebehu roku 2009 reálne fungovať. Štátna aktívna politika trhu práce je teda jedinou reálnou možnosťou zníženia vplyvov krízy na zamestnanosť. Štátna aktívna politika trhu práce ma byť orientovaná na individuálne potreby zamestnaných a nezamestnaných, na vzdelávanie a na podporu štrukturálnej a geografickej mobility.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/kriza-a-problemy-zamestnanosti