qr kod na stranku

Rizikom chudoby sú na Slovensku najviac ohrození nezamestnaní a viac ženy ako muži

Podľa výsledkov SILC 2008 bol v roku 2007 ekvivalentný disponibilný príjem domácností na osobu a na mesiac 14 578 Sk, čo je o 482 Sk viac ako v pred­chádzajúcom roku. Z regionálneho pohľadu mali najvyšší disponibilný príjem v spomínanom období obyvatelia Bratislavského kraja s 18 671 Sk a najnižší príjem bol v Prešovskom kraji, 13 105 Sk.

Hranica rizika chudoby, ktorá je v krajinách EÚ určená ako 60 % mediánu disponibilného príjmu, bola v roku 2007 na Slovensku 8 093 Sk. Čiže domácnosti, v ktorých na jedného člena rodiny pripadal príjem nižší ako táto suma, sú v štatistikách vykazované ako domácnosti ohrozené chudobou. Na Slovensku bolo takýchto obyvateľov až 11 %, pričom od roku 2004 poklesla táto hodnota len o 2 %.

Podľa základných druhov ekonomickej aktivity sú chudobou ohrození najmä nezamestnaní, až 43 %, ďalej sú to inak neaktívne osoby, 16 %, dôchodcovia, 10 % a pracujúci, 6 %. Podľa typu domácnosti sú rizikom chudoby najviac ohrozené domácnosti s dvoma dospelými a s 3 a viac závislými deťmi. Ďalej sú to aj neúplné domácnosti, teda s jedným rodičom a aspoň jedným závislým dieťaťom. Až 23 % žien, ktoré žijú samé v domácnosti, je ohrozených chudbou, oproti 19 % mužov. Vysoké riziko chudoby je aj u ľudí nad 65 rokov, ktorí žijú sami.

Väčšina ľudí ohrozených chudobou spadá do sociálnej siete a je závislá na sociálnych dávkach a príspevkoch. Ako uviedol v štatistike SILC 2008 ŠÚ SR, miera rizika chudoby pred sociálnymi transfermi by bola až 37 %. Väčšina vymenovaných skupín ohrozených chudobou patrí aj z pohľadu trhu práce k znevýhodneným skupinám, ktoré majú ťažkosti zamestnanť sa a preto by aj aktívna politika trhu práce mala smerovať k zvyšovaniu šancí ich uplatnenia sa. Fakt, že napríklad ženy partia k najväčším skupinám obyvateľstva ohrozených chudobou odráža aj miera ich nezamestnanosti, ktorá je pravidelne vyššia ako miera nezamestnanosti mužov.

V období ekonomickej recesie sa dá očakávať, že prepúšťanie a zvyšovanie miery nezamestnanosti bude smerovať aj k zvyšujúcemu sa percentu ľudí ohrozených chudobou na Slovensku, preto je z pohľadu Inštitútu zamestnanosti stále dôležité zameriavať politiku trhu práce na efektívne nástroje, ktoré reálne pomôžu nezamestnaným uplatniť v zamestnaní.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/ohrozeni-chudobou-silc-2008