qr kod na stranku

EHSV o inkluzívnom trhu

V 46. týždni v Bruseli sa uskutočnilo 484. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, na ktorom bola s váhaním podporená Banková únia a myšlienka vytvorenia nových pracovných miest, pričom sa nezabudlo ani na potrebu naplniť štátnu pokladnicu.

Banková únia

Európsky hospodársky a sociálny výbor podporil myšlienku Bankovej únie v oblasti potreby spoločného bankového dohľadu, no zároveň má obavy z jej praktickej realizácie. Nie je totiž jasné, či nebudú chránené aj vklady prostriedkov z kriminálnej činnosti, podniky s neznámym vlastníckym pozadím, alebo či v orgáne dohľadu nebudú pracovať aj osoby podieľajúce sa na zlyhaní bankového sektora.

Zamestnanosť

V čase krízy je nutné zabrániť, aby sa takmer 10 miliónov dlhodobo nezamestnaných stalo trvalo nezamestnanými, príp. aby celkom odišli z trhu práce, čo sa dá dosiahnuť znížením frikčnosti trhu práce, ale najmä inkluzívnym trhom.

Dane

Zdaňovanie kupónov. Výbor podporil snahu Európskej komisie o sprehľadnenie a sprísnenie dohľadu nad daňovými kupónmi, vzhľadom na ich prudký rozvoj v rámci marketingu, kedy tieto kupóny nadobúdajú medzinárodný charakter. Boj proti podvodom v oblasti DPH bude zameraný na podvody kolotočového typu. Účinným nástrojom by malo byť prenesenie daňovej povinnosti a zrýchlenie rozhodovacieho procesu.


https://www.iz.sk/sk/projekty/ecosoc/sprava-484-2012-nov
ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .

ikona EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV

ECOSOC (EHSV – Európsky hospodársky a sociálny výbor) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré je treba podľa názoru výboru riešiť. Jednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete. Jedným z 344 členov ECOSOCu je aj prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník. . . .