Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

EHSV o inkluzívnom trhu

V 46. týždni v Bruseli sa uskutočnilo 484. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, na ktorom bola s váhaním podporená Banková únia a myšlienka vytvorenia nových pracovných miest, pričom sa nezabudlo ani na potrebu naplniť štátnu pokladnicu.

Banková únia

Európsky hospodársky a sociálny výbor podporil myšlienku Bankovej únie v oblasti potreby spoločného bankového dohľadu, no zároveň má obavy z jej praktickej realizácie. Nie je totiž jasné, či nebudú chránené aj vklady prostriedkov z kriminálnej činnosti, podniky s neznámym vlastníckym pozadím, alebo či v orgáne dohľadu nebudú pracovať aj osoby podieľajúce sa na zlyhaní bankového sektora.

Zamestnanosť

V čase krízy je nutné zabrániť, aby sa takmer 10 miliónov dlhodobo nezamestnaných stalo trvalo nezamestnanými, príp. aby celkom odišli z trhu práce, čo sa dá dosiahnuť znížením frikčnosti trhu práce, ale najmä inkluzívnym trhom.

Dane

Zdaňovanie kupónov. Výbor podporil snahu Európskej komisie o sprehľadnenie a sprísnenie dohľadu nad daňovými kupónmi, vzhľadom na ich prudký rozvoj v rámci marketingu, kedy tieto kupóny nadobúdajú medzinárodný charakter. Boj proti podvodom v oblasti DPH bude zameraný na podvody kolotočového typu. Účinným nástrojom by malo byť prenesenie daňovej povinnosti a zrýchlenie rozhodovacieho procesu.


https://www.iz.sk/sk/projekty/ecosoc/sprava-484-2012-nov
ikona Inkluzívny rast

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb, teda o tretinu.. . .

ikona EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV

ECOSOC (EHSV – Európsky hospodársky a sociálny výbor) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré je treba podľa názoru výboru riešiť. Jednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete. Jedným z 344 členov ECOSOCu je aj prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník. . . .