Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Zapracovanie pozmeňujúceho návrhu v oblasti opatrení na integráciu Rómov

Na základe pozmeňujúceho návrhu prezidenta Inštitútu zamestnanosti RNDr. Viliama Páleníka, PhD., h. doc. bola do „Návrhu na odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch“ zapracovaná potreba inovatívneho zamestnávania a tvorby dostatočného množstva dočasných primeraných pracovných miest pre segregované rómske komunity. Pozmeňovací návrh bol uplatnený na 493. plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktoré sa konalo 16. a 17. októbra v Bruseli.

Pôvodné znenie návrhu:

„4.4 V záujme podpory integrácie Rómov a ich materiálnej nezávislosti výbor od členských štátov najmä očakáva, že podľa potreby poskytnú náležité odpovede a zrealizujú programy na podporu v oblasti odbornej prípravy, zamestnania a podnikania. Naliehavo žiada, aby sa posilnili tie právne nástroje, ktoré môžu účinne motivovať podniky, aby zamestnávali Rómov."

Nové znenie:

„4.4 V záujme podpory integrácie Rómov a ich materiálnej nezávislosti výbor od členských štátov najmä očakáva, že podľa potreby poskytnú náležité odpovede a zrealizujú programy na podporu v oblasti odbornej prípravy, zamestnania a podnikania. Naliehavo žiada, aby sa posilnili tie právne nástroje, ktoré môžu účinne motivovať podniky, aby zamestnávali Rómov. Pre segregované rómske komunity, kde je miera zamestnanosti dlhodobo extrémne nízka a diskriminácia na trhu práce veľmi vysoká, je potrebné uplatňovať inovatívne zamestnávania vrátane vytvárania dostatočného množstva dočasných primeraných pracovných miest financovaných z verejných prostriedkov.“

Zdôvodnenie:

Opatrenia uvedené v bode 4.4 sú vo všeobecnosti potrebné a prospešné, avšak nedostatočné pre špecifickú časť Rómov, ktorí žijú v segregovaných rómskych komunitách. Tieto sa dlhodobo vyznačujú extrémnou chudobou, ako aj extrémne nízkou vzdelanosťou a mierou zamestnanosti. K už aj tak objektívne ťažkému uplatňovaniu sa na trhu práce sa pridružuje aj protirómsky postoj (anticiganizmus). V takýchto podmienkach je v záujme inkluzívneho zamestnávanie potrebné financovať z verejných zdrojov dostatočný objem inkluzívnych prác, ktoré by organizovali inkluzívne sociálne podniky a zamestnávali týchto Rómov ako inkluzívnych pracovníkov. Takto by členovia segregovaných rómskych komunít dostali možnosť získať prácu a nadobudnúť pracovné skúsenosti, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre ich vstup na otvorený trh práce. Následne by to týchto pracovníkov a ich deti motivovalo k odbornému vzdelávaniu a ďalším inkluzívnym aktivitám.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/zapracovanie-pozmenujuceho-navrhu
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Rómovia

Rómovia

Prinášame Vám informácie týkajúce sa Rómov: správy, naše články publikované v médiách, prehľad našich aktivít a aktivít iných organizácii, ktoré sa týkajú Rómov a segregovaných rómskych komunít.. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb.. . .

ikona EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV

ECOSOC (EHSV – Európsky hospodársky a sociálny výbor) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré je treba podľa názoru výboru riešiť. Jednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete. Jedným z 344 členov ECOSOCu je aj prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník. . . .