qr kod na stranku

Zapracovanie pozmeňujúceho návrhu v oblasti opatrení na integráciu Rómov

Na základe pozmeňujúceho návrhu prezidenta Inštitútu zamestnanosti RNDr. Viliama Páleníka, PhD., h. doc. bola do „Návrhu na odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch“ zapracovaná potreba inovatívneho zamestnávania a tvorby dostatočného množstva dočasných primeraných pracovných miest pre segregované rómske komunity. Pozmeňovací návrh bol uplatnený na 493. plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktoré sa konalo 16. a 17. októbra v Bruseli.

Pôvodné znenie návrhu:

„4.4 V záujme podpory integrácie Rómov a ich materiálnej nezávislosti výbor od členských štátov najmä očakáva, že podľa potreby poskytnú náležité odpovede a zrealizujú programy na podporu v oblasti odbornej prípravy, zamestnania a podnikania. Naliehavo žiada, aby sa posilnili tie právne nástroje, ktoré môžu účinne motivovať podniky, aby zamestnávali Rómov."

Nové znenie:

„4.4 V záujme podpory integrácie Rómov a ich materiálnej nezávislosti výbor od členských štátov najmä očakáva, že podľa potreby poskytnú náležité odpovede a zrealizujú programy na podporu v oblasti odbornej prípravy, zamestnania a podnikania. Naliehavo žiada, aby sa posilnili tie právne nástroje, ktoré môžu účinne motivovať podniky, aby zamestnávali Rómov. Pre segregované rómske komunity, kde je miera zamestnanosti dlhodobo extrémne nízka a diskriminácia na trhu práce veľmi vysoká, je potrebné uplatňovať inovatívne zamestnávania vrátane vytvárania dostatočného množstva dočasných primeraných pracovných miest financovaných z verejných prostriedkov.“

Zdôvodnenie:

Opatrenia uvedené v bode 4.4 sú vo všeobecnosti potrebné a prospešné, avšak nedostatočné pre špecifickú časť Rómov, ktorí žijú v segregovaných rómskych komunitách. Tieto sa dlhodobo vyznačujú extrémnou chudobou, ako aj extrémne nízkou vzdelanosťou a mierou zamestnanosti. K už aj tak objektívne ťažkému uplatňovaniu sa na trhu práce sa pridružuje aj protirómsky postoj (anticiganizmus). V takýchto podmienkach je v záujme inkluzívneho zamestnávanie potrebné financovať z verejných zdrojov dostatočný objem inkluzívnych prác, ktoré by organizovali inkluzívne sociálne podniky a zamestnávali týchto Rómov ako inkluzívnych pracovníkov. Takto by členovia segregovaných rómskych komunít dostali možnosť získať prácu a nadobudnúť pracovné skúsenosti, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre ich vstup na otvorený trh práce. Následne by to týchto pracovníkov a ich deti motivovalo k odbornému vzdelávaniu a ďalším inkluzívnym aktivitám.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/zapracovanie-pozmenujuceho-navrhu
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Rómovia

Rómovia

Prinášame Vám informácie týkajúce sa Rómov: správy, naše články publikované v médiách, prehľad našich aktivít a aktivít iných organizácii, ktoré sa týkajú Rómov a segregovaných rómskych komunít.. . .

ikona Inkluzívny trh

Inkluzívne zamestnávanie - implementácia sociálnej ekonomiky

Inkluzívne zamestnávanie je implementácia sociálnej ekonomiky, ktorá zabezpečuje dlhodobé financovanie integrácie ľudí dlhodobo bez práce cez integračnú sumu ako sociálnych aspektov verejného obstarávania. Inkluzívne podniky sú druh integračných sociálnych podnikov, zameraný na pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.. . .

ikona EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV

ECOSOC (EHSV – Európsky hospodársky a sociálny výbor) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré je treba podľa názoru výboru riešiť. Jednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete. Jedným z 344 členov ECOSOCu je aj prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník. . . .