Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Zapracovanie pozmeňujúceho návrhu v oblasti opatrení na integráciu Rómov

Na základe pozmeňujúceho návrhu prezidenta Inštitútu zamestnanosti RNDr. Viliama Páleníka, PhD., h. doc. bola do "Návrhu na odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch“ zapracovaná potreba inovatívneho zamestnávania a tvorby dostatočného množstva dočasných primeraných pracovných miest pre segregované rómske komunity. Pozmeňovací návrh bol uplatnený na 493. plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktoré sa konalo 16. a 17. októbra v Bruseli.

Pôvodné znenie návrhu:

„4.4 V záujme podpory integrácie Rómov a ich materiálnej nezávislosti výbor od členských štátov najmä očakáva, že podľa potreby poskytnú náležité odpovede a zrealizujú programy na podporu v oblasti odbornej prípravy, zamestnania a podnikania. Naliehavo žiada, aby sa posilnili tie právne nástroje, ktoré môžu účinne motivovať podniky, aby zamestnávali Rómov."

Nové znenie:

„4.4 V záujme podpory integrácie Rómov a ich materiálnej nezávislosti výbor od členských štátov najmä očakáva, že podľa potreby poskytnú náležité odpovede a zrealizujú programy na podporu v oblasti odbornej prípravy, zamestnania a podnikania. Naliehavo žiada, aby sa posilnili tie právne nástroje, ktoré môžu účinne motivovať podniky, aby zamestnávali Rómov. Pre segregované rómske komunity, kde je miera zamestnanosti dlhodobo extrémne nízka a diskriminácia na trhu práce veľmi vysoká, je potrebné uplatňovať inovatívne zamestnávania vrátane vytvárania dostatočného množstva dočasných primeraných pracovných miest financovaných z verejných prostriedkov.“

Zdôvodnenie:

Opatrenia uvedené v bode 4.4 sú vo všeobecnosti potrebné a prospešné, avšak nedostatočné pre špecifickú časť Rómov, ktorí žijú v segregovaných rómskych komunitách. Tieto sa dlhodobo vyznačujú extrémnou chudobou, ako aj extrémne nízkou vzdelanosťou a mierou zamestnanosti. K už aj tak objektívne ťažkému uplatňovaniu sa na trhu práce sa pridružuje aj protirómsky postoj (anticiganizmus). V takýchto podmienkach je v záujme inkluzívneho zamestnávanie potrebné financovať z verejných zdrojov dostatočný objem inkluzívnych prác, ktoré by organizovali inkluzívne sociálne podniky a zamestnávali týchto Rómov ako inkluzívnych pracovníkov. Takto by členovia segregovaných rómskych komunít dostali možnosť získať prácu a nadobudnúť pracovné skúsenosti, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre ich vstup na otvorený trh práce. Následne by to týchto pracovníkov a ich deti motivovalo k odbornému vzdelávaniu a ďalším inkluzívnym aktivitám.

ikona Inkluzívny rast

Inkluzívny rast

Inštitút zamestnanosti podporuje zapojenie všetkých osôb do rastu ekonomiky tak, ako je to definované v stratégii Európa 2020 v časti o inkluzívnom raste. Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov/vrstiev/regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov/vrstiev/regiónov. V podmienkach SR je tento cieľ možné dosiahnuť inkluzívnym zamestnávaním. Cieľom inkluzívneho trhu je znížiť dlhodobú nezamestnanosť na Slovensku v horizonte 10 rokov o 100 000 osôb, teda o tretinu.. . .

ikona Rómovia

Rómovia

Prinášame Vám informácie týkajúce sa Rómov: správy, naše články publikované v médiách, prehľad našich aktivít a aktivít iných organizácii, ktoré sa týkajú Rómov, informácie a záverečnú publikáciu projektu Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied (2010), informácie o zapracovaní pozmeňovacieho návrhu prezidenta Inštitútu zamestnanosti Viliama Páleníka do "Návrhu na odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch“ v roku 2013, publikáciu Rómske deti v slovenskom školstve Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (2004), diplomové práce týkajúce sa Rómov, publikáciu Straty z vylúčenia Rómov (Marcinčin, Marcinčinová, 2009) a mnohé ďalšie.. . .

ikona EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV

ECOSOC (EHSV - Európsky hospodársky a sociálny výbor) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré je treba podľa názoru výboru riešiť. Jednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete. Jedným z 344 členov ECOSOCu je aj prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník. . . .


podobné správy: ecosoc ehsv info qeaa1804sk (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa1803 (pdf) , ecosoc ehsv info qeaa18003sk (pdf) , HN konferencia: nejsou lidi .odp ppt , ecosoc ehsv info qeaa18002sk (pdf)


So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/stanoviska/zapracovanie-pozmenujuceho-navrhu
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko