qr kod na stranku

Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV

Ecosoc, Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV je poradným orgánom Európskej únie. Poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré treba podľa názoru výboru riešiť. logo EHSV ecosoc-ehsvJednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete.

Stránka výboru eesc.europa.eu je dostupná vo všetkých jazykoch Európskej únie, zaužívané skratky sú Ecosoc a EESC (v angličtine), EHSV alebo HSVE (v slovenčine z Európsky hospodársky a sociálny výbor). Informačný buletin je tu.

Jedným z 344 členov je aj Viliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti. Na stránke môžete sledovať jeho aktivitu.

História výboru:

Európsky hospodársky a sociálny výbor bol založený Rímskymi zmluvami v roku 1957. Jeho primárnym cieľom bolo prepojiť hospodárske a sociálne záujmové skupiny pri vytváraní spoločného trhu a zabezpečiť inštitucionálny mechanizmus poradenstva pre Európsku komisiu i Radu ministrov. Úlohu výboru neskôr posilnili i Jednotný európsky akt (1986), Maastrichtská zmluva (1992), Amsterdamská zmluva (1997) a Zmluva z Nice (2000). Situácia uplynulých rokov si však vyžiadala prekročenie povinností vyplývajúcich zo zmlúv a výbor v súčasnosti funguje i ako fórum pre jednotný trh a hostil. S podporou ďalších orgánov EÚ výbor usporadúva množstvo podujatí zameraných na priblíženie činnosti Únie občanom. Na čele výboru bol od októbra 2010 Staffan Nilsson, od apríla 2013 je predsedom Henri Malosse. Samotní členovia sú nominovaní vládami členských štátov a menovaní Radou Európskej únie na päťročné obdobie.

Mesačné správy:

22.05.2015 (link) : Konferencia: Európska daň ako vlastné zdroje EÚ – Dňa 1. júna 2015 organizuje Viliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti, konferenciu Európska daň ako vlastné zdroje EÚ, ktorej sa o.i. zúčastnia členovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu. Live stream . . .

17.10.2014 (link) : Implikácie 499 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – V poradí 499. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 4. a 5. júna 2014. Bolo riadnym zasadaním jeho XIV. funkčného obdobia. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 499. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/503 Opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí – osvedčené postupy z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku . . .

09.09.2014 (link) : Implikácie 498 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – V poradí 498. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 29. a 30. apríla 2014. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 498. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko CCMI/118 : Zamestnateľnosť mladých ľudí – zosúladenie odbornej prípravy s požiadavkami priemyslu v kontexte úsporných opatrení dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu potreby prispôsobenia štruktúry nášho vzdelávania budúcim potrebám trhu práce . . .

03.06.2014 (link) : Implikácie 496 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 496. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko EUR/006 : Ročný prieskum rastu na rok 2014 z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu boja proti sociálnemu vylúčeniu a podpory zamestnanosti . . .

15.04.2014 (link) : Implikácie 497 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Implikácie 497 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Záverečné odporúčanie: Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 497. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/496: Vplyv sociálnych investícií na zamestnanosť a verejné rozpočty z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu nákladov na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti inkluzívnym zamestnávaním . . .

18.03.2014 (link) : Implikácie 495 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – V poradí 495. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 21. a 22. januára 2014. Bolo riadnym zasadaním jeho XIV. funkčného obdobia. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 495. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/480 . Stratégia boja proti tieňovej ekonomike a nelegálnej práci z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne dôležitosti boja proti nelegálnej práci . . .

04.03.2014 (link) : Implikácie 490 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) – Implikácie 490 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV): Za relevantnú implikáciu z uvedených stanovísk v období 490. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/481: Balík o sociálnych investíciách a to z dôvodu podčiarknutia významu sociálneho hospodárstva, sociálnych podnikov, občianskej spoločnosti pri vykonávaní balíka o sociálnych investíciách. Slovensko v tejto oblasti výrazne zaostáva čo je dôležitý dôvod veľmi vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti . . .

27.01.2014 (link) : Implikácie 493 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) – Implikácie 493 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV): Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 493. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu zostáva stanovisko SOC/490 : Verejné služby zamestnanosti z dôvodu priameho vplyvu na činnosť ÚPSVaR . . .

16.01.2014 (link) : Implikácie 494 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Implikácie 494 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 494. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko INT/721 : Meranie sociálneho vplyvu z dôvodu jeho zamerania na sociálne hospodárstvo, ktoré je v podmienkach Slovenska veľmi poddimenzované, čo je jedným z hlavných dôvodov veľmi vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti u nás . . .

03.12.2013 (link) : Sociálna ekonomika v Európskej únii – Zhrnutie správy o sociálnej ekonomike v Európskej únii, ktorú pre Európsky hospodársky a sociálny výbor vypracovalo Medzinárodné centrum pre výskum a informácie o verejnej, sociálnej a družstevnej ekonomike (CIRIEC) . . .

27.11.2013 (link) : Implikácie témy sociálneho podnikania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Implikácie témy sociálneho podnikania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Sociálna ekonomika je na Slovensku zaznávanou témou. Dôvodom je sprofanovanie jeho právnych foriem ako je družstevníctvo v období reálneho socializmu ako aj niektoré nesprávne realizované snahy o jeho oživenie. Jedným z dôvodov veľmi vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti u nás je nesporne aj nerozvinutá sociálna ekonomika. Súhrnná správa EHSV v jeho súvisiace stanoviská k sociálnej ekonomike dávajú mnoho argumentov o jej dôležitosti ako ja zahraničných inšpirácií . . .

22.11.2013 (link) : Implikácie 489 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) – Implikácie 489 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV): Za relevantnú implikáciu z uvedených stanovísk v období 489. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko CCMI/106: Stratégia pre udržateľnú konkurencieschopnosť sektora stavebníctva a to z dôvodu veľmi zlej situácie na slovenskom trhu práce v oblasti stavebníctva vrátane prekérnych foriem zamestnávania ako aj zlého stavu verejného obstarávania v tejto oblasti . . .

14.11.2013 (link) : Implikácie 486 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) – Implikácie 486 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV): Za relevantnú implikáciu z uvedených stanovísk v období 486. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/445 : Rozvinúť potenciál mimoriadne nadaných detí a mladých ľudí v Európskej únii z dôvodu slovenského pokračujúceho experiment škôl zameraných na mimoriadne nadané deti od útleho veku, hlavne v stanovisku, že by k špecializácii výchovy detí nemalo dochádzať príliš skoro . . .

30.10.2013 (link) : Zapracovanie pozmeňujúceho návrhu v oblasti opatrení na integráciu Rómov – Na základe pozmeňujúceho návrhu prezidenta Inštitútu zamestnanosti RNDr. Viliama Páleníka, PhD., h. doc. bola do „Návrhu na odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch“ zapracovaná potreba inovatívneho zamestnávania a tvorby dostatočného množstva dočasných primeraných pracovných miest pre segregované rómske komunity . . .

01.03.2013 (link) : Konferencia: Efektívne nástroje APTP počas krízy – Inštitút zamestnanosti sa dňa 5.3.2013 zúčastní na konferencii Efektívne nástroje APTP počas krízy, ktorá sa koná v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore v Bruseli . . .

21.11.2012 (link) : EHSV o inkluzívnom trhu – V 46. týždni sa uskutočnilo 484. plenárne zasadnutie poradnej európskej inštitúcie ECOSOC, na ktorom bola s váhaním podporená Banková únia a myšlienka vytvorenia nových pracovných miest, pričom sa nezabudlo ani na potrebu naplniť štátnu pokladnicu . . .

09.10.2012 (link) : inkluzivny ecosoc 2012 191 verejne obstaravanie (pdf) – Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k smernici o verejnom obstarávaní, kde kladie dôraz na sociálne aspekty verejného obstarávania . . .

07.05.2012 (link) : Postsekundárne odborné vzdelávanie a príprava ako príťažlivá alternatíva k vysokoškolskému vzdelávaniu – Stanovisko EHSV: Postsekundárne odborné vzdelávanie a príprava ako príťažlivá alternatíva k vysokoškolskému vzdelávaniu . . .

09.03.2011 (link) : Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV – ECOSOC (EHSV – Európsky hospodársky a sociálny výbor) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré je treba podľa názoru výboru riešiť. Jednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete. Jedným z 344 členov ECOSOCu je aj prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník . . .

23.05.2009 (link) : Euroforum – Ekonomický ústav SAV organizuje Euroforum . . .

ehsv info eesc-info-banner

ecosoc ehsv info qeaa1804sk (pdf) ecosoc ehsv info qeaa1803 (pdf) ecosoc ehsv info qeaa18003sk (pdf) ecosoc ehsv info qeaa18002sk (pdf) ecosoc ehsv info qeaa18001sk (pdf) ecosoc ehsv info qeaa17008sk (pdf) ecosoc ehsv info qeaa17007sk (pdf) ecosoc ehsv info qeaa17005 (pdf) ecosoc ehsv info qeaa17004skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa17003 (pdf) ecosoc ehsv info qeaa17002skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa17001skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa16009skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa16008skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa16007skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa16006skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa16005skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa16004skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa16003skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa16002skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa16001skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa15009skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa15005skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa15004skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa15003skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa15002skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa15001skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa14009skn (pdf) Implikácie 499 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ecosoc ehsv info qeaa14008skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa14007skn (pdf) Implikácie 498 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ecosoc ehsv info qeaa14006skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa14005skn (pdf) Implikácie 496 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ecosoc ehsv info qeaa14004skn (pdf) Implikácie 497 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ecosoc ehsv info qeaa14003skn (pdf) Implikácie 495 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ecosoc ehsv info qeaa14002skn (pdf) Implikácie 490 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Implikácie 493 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) ecosoc ehsv info qeaa14001skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa13009skn (pdf) Implikácie 494 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Sociálna ekonomika v Európskej únii Implikácie témy sociálneho podnikania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Implikácie 489 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) ecosoc ehsv info qeaa13001skc (pdf) ecosoc ehsv info qeaa13002skc (pdf) ecosoc ehsv info qeaa13003skc (pdf) ecosoc ehsv info qeaa13004skc (pdf) ecosoc ehsv info qeaa13003skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa13008skn (pdf) Implikácie 487 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Implikácie 486 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) ecosoc ehsv info qeaa13006skn (pdf) ecosoc ehsv info qeaa13007skn (pdf) inkluzivny ecosoc 2012 191 verejne obstaravanie (pdf) Postsekundárne odborné vzdelávanie a príprava ako príťažlivá alternatíva k vysokoškolskému vzdelávaniu

Dokumenty:


https://www.iz.sk/sk/projekty/ecosoc
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV

ECOSOC (EHSV – Európsky hospodársky a sociálny výbor) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré je treba podľa názoru výboru riešiť. Jednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete. Jedným z 344 členov ECOSOCu je aj prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník. . . .