qr kod na stranku

Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV

Ecosoc, Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV je poradným orgánom Európskej únie. Poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré treba podľa názoru výboru riešiť. logo EHSV ecosoc-ehsvJednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete.

Stránka výboru eesc.europa.eu je dostupná vo všetkých jazykoch Európskej únie, zaužívané skratky sú Ecosoc a EESC (v angličtine), EHSV alebo HSVE (v slovenčine z Európsky hospodársky a sociálny výbor). Informačný buletin je tu.

Jedným z 344 členov je aj Viliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti.

História výboru:

Európsky hospodársky a sociálny výbor bol založený Rímskymi zmluvami v roku 1957. Jeho primárnym cieľom bolo prepojiť hospodárske a sociálne záujmové skupiny pri vytváraní spoločného trhu a zabezpečiť inštitucionálny mechanizmus poradenstva pre Európsku komisiu i Radu ministrov. Úlohu výboru neskôr posilnili i Jednotný európsky akt (1986), Maastrichtská zmluva (1992), Amsterdamská zmluva (1997) a Zmluva z Nice (2000). Situácia uplynulých rokov si však vyžiadala prekročenie povinností vyplývajúcich zo zmlúv a výbor v súčasnosti funguje i ako fórum pre jednotný trh a hostil. S podporou ďalších orgánov EÚ výbor usporadúva množstvo podujatí zameraných na priblíženie činnosti Únie občanom. Na čele výboru bol od októbra 2010 Staffan Nilsson, od apríla 2013 je pred­sedom Henri Malosse. Samotní členovia sú nominovaní vládami členských štátov a menovaní Radou Európskej únie na päťročné obdobie.

Mesačné správy:

22.05.2015 (link) : Konferencia: Európska daň ako vlastné zdroje EÚ – Dňa 1. júna 2015 organizuje Viliam Páleník, prezident Inštitútu zamestnanosti, konferenciu Európska daň ako vlastné zdroje EÚ, ktorej sa o.i. zúčastnia členovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu. Live stream . . .

17.10.2014 (link) : Implikácie 499 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – V poradí 499. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 4. a 5. júna 2014. Bolo riadnym zasadaním jeho XIV. funkčného obdobia. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 499. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/503 Opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí – osvedčené postupy z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku . . .

09.09.2014 (link) : Implikácie 498 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – V poradí 498. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 29. a 30. apríla 2014. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 498. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko CCMI/118 : Zamestnateľnosť mladých ľudí – zosúladenie odbornej prípravy s požiadavkami priemyslu v kontexte úsporných opatrení dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu potreby prispôsobenia štruktúry nášho vzdelávania budúcim potrebám trhu práce . . .

03.06.2014 (link) : Implikácie 496 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 496. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko EUR/006 : Ročný prieskum rastu na rok 2014 z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu boja proti sociálnemu vylúčeniu a podpory zamestnanosti . . .

15.04.2014 (link) : Implikácie 497 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Implikácie 497 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Záverečné odporúčanie: Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 497. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/496: Vplyv sociálnych investícií na zamestnanosť a verejné rozpočty z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne z pohľadu nákladov na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti inkluzívnym zamestnávaním . . .

18.03.2014 (link) : Implikácie 495 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – V poradí 495. plenárne zasadanie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru sa uskutočnilo v Bruseli v dňoch 21. a 22. januára 2014. Bolo riadnym zasadaním jeho XIV. funkčného obdobia. Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 495. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/480 . Stratégia boja proti tieňovej ekonomike a nelegálnej práci z dôvodu aktuálnosti tejto témy na Slovensku a hlavne dôležitosti boja proti nelegálnej práci . . .

04.03.2014 (link) : Implikácie 490 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) – Implikácie 490 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV): Za relevantnú implikáciu z uvedených stanovísk v období 490. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/481: Balík o sociálnych investíciách a to z dôvodu podčiarknutia významu sociálneho hospodárstva, sociálnych podnikov, občianskej spoločnosti pri vykonávaní balíka o sociálnych investíciách. Slovensko v tejto oblasti výrazne zaostáva čo je dôležitý dôvod veľmi vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti . . .

27.01.2014 (link) : Implikácie 493 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) – Implikácie 493 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV): Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 493. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu zostáva stanovisko SOC/490 : Verejné služby zamestnanosti z dôvodu priameho vplyvu na činnosť ÚPSVaR . . .

16.01.2014 (link) : Implikácie 494 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Implikácie 494 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: Za najdôležitejšiu implikáciu z uvedených stanovísk v období 494. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko INT/721 : Meranie sociálneho vplyvu z dôvodu jeho zamerania na sociálne hospodárstvo, ktoré je v podmienkach Slovenska veľmi poddimenzované, čo je jedným z hlavných dôvodov veľmi vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti u nás . . .

03.12.2013 (link) : Sociálna ekonomika v Európskej únii – Zhrnutie správy o sociálnej ekonomike v Európskej únii, ktorú pre Európsky hospodársky a sociálny výbor vypracovalo Medzinárodné centrum pre výskum a informácie o verejnej, sociálnej a družstevnej ekonomike (CIRIEC) . . .

27.11.2013 (link) : Implikácie témy sociálneho podnikania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Implikácie témy sociálneho podnikania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Sociálna ekonomika je na Slovensku zaznávanou témou. Dôvodom je sprofanovanie jeho právnych foriem ako je družstevníctvo v období reálneho socializmu ako aj niektoré nesprávne realizované snahy o jeho oživenie. Jedným z dôvodov veľmi vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti u nás je nesporne aj nerozvinutá sociálna ekonomika. Súhrnná správa EHSV v jeho súvisiace stanoviská k sociálnej ekonomike dávajú mnoho argumentov o jej dôležitosti ako ja zahraničných inšpirácií . . .

22.11.2013 (link) : Implikácie 489 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) – Implikácie 489 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV): Za relevantnú implikáciu z uvedených stanovísk v období 489. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko CCMI/106: Stratégia pre udržateľnú konkurencieschopnosť sektora stavebníctva a to z dôvodu veľmi zlej situácie na slovenskom trhu práce v oblasti stavebníctva vrátane prekérnych foriem zamestnávania ako aj zlého stavu verejného obstarávania v tejto oblasti . . .

14.11.2013 (link) : Implikácie 486 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) – Implikácie 486 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV): Za relevantnú implikáciu z uvedených stanovísk v období 486. zasadania EHSV podľa môjho náhľadu stanovisko SOC/445 : Rozvinúť potenciál mimoriadne nadaných detí a mladých ľudí v Európskej únii z dôvodu slovenského pokračujúceho experiment škôl zameraných na mimoriadne nadané deti od útleho veku, hlavne v stanovisku, že by k špecializácii výchovy detí nemalo dochádzať príliš skoro . . .

30.10.2013 (link) : Zapracovanie pozmeňujúceho návrhu v oblasti opatrení na integráciu Rómov – Na základe pozmeňujúceho návrhu prezidenta Inštitútu zamestnanosti RNDr. Viliama Páleníka, PhD., h. doc. bola do „Návrhu na odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch“ zapracovaná potreba inovatívneho zamestnávania a tvorby dostatočného množstva dočasných primeraných pracovných miest pre segregované rómske komunity . . .

01.03.2013 (link) : Konferencia: Efektívne nástroje APTP počas krízy – Inštitút zamestnanosti sa dňa 5.3.2013 zúčastní na konferencii Efektívne nástroje APTP počas krízy, ktorá sa koná v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore v Bruseli . . .

21.11.2012 (link) : EHSV o inkluzívnom trhu – V 46. týždni sa uskutočnilo 484. plenárne zasadnutie poradnej európskej inštitúcie ECOSOC, na ktorom bola s váhaním podporená Banková únia a myšlienka vytvorenia nových pracovných miest, pričom sa nezabudlo ani na potrebu naplniť štátnu pokladnicu . . .

09.10.2012 (link) : inkluzivny ecosoc 2012 191 verejne obstaravanie (pdf) – Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k smernici o verejnom obstarávaní, kde kladie dôraz na sociálne aspekty verejného obstarávania . . .

07.05.2012 (link) : Postsekundárne odborné vzdelávanie a príprava ako príťažlivá alternatíva k vysoko­školskému vzdelávaniu – Stanovisko EHSV: Postsekundárne odborné vzdelávanie a príprava ako príťažlivá alternatíva k vysoko­školskému vzdelávaniu . . .

09.03.2011 (link) : Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV – ECOSOC (EHSV – Európsky hospodársky a sociálny výbor) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré je treba podľa názoru výboru riešiť. Jednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete. Jedným z 344 členov ECOSOCu je aj prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník . . .

23.05.2009 (link) : Euroforum – Ekonomický ústav SAV organizuje Euroforum . . .

Implikácie 499 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Implikácie 498 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Implikácie 496 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Implikácie 497 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Implikácie 495 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Implikácie 490 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Implikácie 493 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Implikácie 494 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Sociálna ekonomika v Európskej únii Implikácie témy sociálneho podnikania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Implikácie 489 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Implikácie 487 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Implikácie 486 plenárneho zasadania Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) inkluzivny ecosoc 2012 191 verejne obstaravanie (pdf) Postsekundárne odborné vzdelávanie a príprava ako príťažlivá alternatíva k vysoko­školskému vzdelávaniu

Dokumenty:


https://www.iz.sk/sk/projekty/ecosoc
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV

ECOSOC (EHSV – Európsky hospodársky a sociálny výbor) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré je treba podľa názoru výboru riešiť. Jednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete. Jedným z 344 členov ECOSOCu je aj prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník. . . .