qr kod na stranku

Euroforum

Zmyslom seminárov je odborná diskusia v oblasti riešenia širokého spektra cieľov a dosahov hospodárskej politiky Európskej Únie, konštruktívna výmena názorov a skúseností spolutvorcov a negociátorov v procese tvorby základného smerovania hospodárskej politiky EÚ s akademickou obcou. Súčasťou stretnutí je krátka prezentácia hlavného okruhu tém vo vybranej problematike pozvaným rečníkom a následne otvorená diskusia, do ktorej sú všetci pozvaní hostia vítaní prispieť.

Mesačná pravidelnosť stretnutí poskytuje dostatočný priestor pre kvalitný a aktuálny výber pozývaných hostí a zároveň umožňuje obmenu zostavy pozývaných účastníkov diskusného klubu podľa odbornej orientácie pre udržiavanie profesionálnej úrovne diskusie, ktorá je na „zaujímavú tému zaujímavého hosťa."

13.11.2012 (link) : Euroforum 22 – Dňa 13. novembra 2012 o 10.00 hod. sa v knižnici Slovenskej akadémie vied – Ekonomický ústav SAV (Šancová 56, 811 05 Bratislava) konalo eurofórum na tému: Oživenie hospodárstva sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných miest v podmienkach SR . . .

21.05.2012 (link) : Euroforum 21 – Dňa 25. mája 2012 o 10.00 hod. sa v knižnici Slovenskej akadémie vied – Ekonomický ústav SAV (Šancová 56, 811 05 Bratislava) koná eurofórum na tému: Spoločný konsolidovaný daňový základ pre podniky – analýza dopadu na príjmy štátneho rozpočtu SR . . .

14.05.2011 (link) : Euroforum 17 – 16. mája 2011 sa v zasadacej miestnosti Domu Európskej únie (Palisády 29, Európske informačné centrum) uskutoční ďalšie Eurofórum na tému: Makroekonomické nerovnováhy a rozpočtový dohľad v EÚ. Vystúpi: Ing. Sergej Kozlík poslanec Európskeho parlamentu . . .

04.03.2011 (link) : Euroforum 16 – 4. marca 2011 sa v knižnici Ekonomického ústavu SAV, Šancová 56, Bratislava uskutočnilo ďalšie podujatie EUROFORUM . . .

23.06.2010 (link) : Vynucovanie dodržiavania Paktu stability a rastu – návrhy a možné riešenia ako záruky neopakovania prípadu Grécka – 23. júna 2010 sa v knižnici Ekonomického ústavu SAV, Šancová 56, Bratislava uskutoční ďalšie podujatie EUROFORUM na tému: Vynucovanie dodržiavania Paktu stability a rastu – návrhy a možné riešenia ako záruky neopakovania prípadu Grécka . . .

24.05.2010 (link) : ÚZačlenenie prostredníctvom vzdelávania – Dňa 17.5.2010 sa konalo euroforum s témou Začlenenie prostredníctvom vzdelávania – nástroj v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Hosťom bol Eugen ŠKULTÉTY, člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, viceprezident KOZ pre odborovú politiku . . .

09.03.2010 (link) : Podnikateľské prostredie v EÚ – Dňa 22.2.2010 sa konalo euroforum s témou Podnikateľské prostredie v EÚ. Hosťom bol án Oravec, PhD., člen hospodárskeho a sociálneho výboru EÚ . . .

09.12.2009 (link) : Máme odpovede na výzvy EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky? – Dňa 18.12.2009 sa bude konať euroforum s témou Máme odpovede na výzvy EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky?. Hosťom bude Edit Bauer, poslankyňa EP . . .

10.11.2009 (link) : Regionálna politika EÚ a pomoc zaostávajúcim regiónom – Dňa 6.11.2009 sa konalo euroforum s témou Regionálna politika EÚ a pomoc zaostávajúcim regiónom. Hosťom bol Miroslav Mikolášik, poslanec EP . . .

14.07.2009 (link) : The impact of the current economic crisis for the European and member states´ industrial policy – Dňa 29.6.2009 sa konalo euroforum s témou The impact of the current economic crisis for the European and member states´ industrial policy. Hosťom bol Joost van Iersel, prezidenta Poradnej komisie pre priemyselné zmeny, poradného orgánu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru . . .

05.06.2009 (link) : Rozpočet Eu a jeho vplyv na rozpočet Slovenska – Dňa 24.11.2008 sa konalo euroforum s témou Rozpočet Eu a jeho vplyv na rozpočet Slovenska. Hosťom bol Ing. Sergej Kozlík, poslanec Európskeho parlamentu . . .

02.06.2009 (link) : Vzdelávanie ako významný faktor ekonomického rastu EÚ – Dňa 22.5.2009 sa konalo euroforum s témou Vzdelávanie ako významný faktor ekonomického rastu EÚ. Hosťom bol Ing. Ján Fígeľ, člena Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež . . .

01.06.2009 (link) : Energetická politika EÚ a SR – výzvy a možné riešenia – Dňa 6.3.2009 sa konalo euroforum s témou Energetická politika EÚ a SR – výzvy a možné riešenia. Hosťom bol Ing. Ján Hudacký, poslanec Európskeho parlamentu . . .

27.05.2009 (link) : Politika zamestnanosti EÚ a SR – Dňa 22.12.2008 sa konalo euroforum s témou Politika zamestnanosti EÚ a SR. Hosťom bol Vladimír Špidla, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí . . .

25.05.2009 (link) : Euro, výzva pre všetkých – Dňa 27.10.2008 sa konalo euroforum s témou Euro, výzva pre všetkých. Hosťom bol Ing. Vladimír Maňka, (slovenský poslanec Európskeho parlamentu) . . .

25.05.2009 (link) : Ekonomická dimenzia zahraničnej politiky Európskej Únie – Dňa 25.6.2008 sa konalo euroforum s témou Ekonomická dimenzia zahraničnej politiky Európskej Únie. Hosťom bol Prof Ing. Juraj Stern, PhD., pred­seda správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiky a člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru . . .

23.05.2009 (link) : Kľúčové aspekty regionálnej politiky EÚ – Dňa 28.5.2008 sa konalo euroforum s témou Kľúčové aspekty regionálnej politiky EÚ. Hosťom bol Doc. Ing. Milan Belica, PhD. (predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a viceprezident Výboru regiónov EÚ) . . .

23.05.2009 (link) : Aktuálne výzvy pre priemyselnú politiku EÚ – Dňa 30.4.2008 sa konalo euroforum s témou Aktuálne výzvy pre priemyselnú politiku EÚ. Hosťom bol Ing. Vladimír Kvetan (výskumný pracovník EÚ SAV a národný delegát pri CCMI/EESC – poradný výbor pre priemyselné zmeny EHSV) . . .

23.05.2009 (link) : Aktuálne otázky teoretického a hospodársko-politického vývoja integračného procesu Európskej Únie – Dňa 20.2.2008 sa konalo euroforum s témou Aktuálne otázky teoretického a hospodársko-politického vývoja integračného procesu Európskej Únie. Hosťom bol Ing. Vladimír Devečka (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR) . . .

23.05.2009 (link) : Euroforum – Ekonomický ústav SAV organizuje Euroforum . . .

Všetky dokumenty


https://www.iz.sk/sk/partneri/SAV/euroforum
ikona EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor, EHSV

ECOSOC (EHSV – Európsky hospodársky a sociálny výbor) je poradným orgánom Európskej únie. Bol založený v roku 1957, poskytuje odborné poradenstvo európskym inštitúciám (Európska komisia, Rada EÚ, Európsky parlament), a to prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré je treba podľa názoru výboru riešiť. Jednou z hlavných úloh je byť spájacím prvkom, mostom, medzi európskymi inštitúciami a organizovanou občianskou spoločnosťou. Pomáha posilniť postavenie organizácií občianskej spoločnosti tým, že ich zapája do štruktúrovaného dialógu, ktorý s nimi vedie v členských štátoch EÚ a v iných krajinách vo svete. Jedným z 344 členov ECOSOCu je aj prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník. . . .