qr kod na stranku

Pozvánka na konferenciu

Ekonomický ústav SAV a Katedra regionálneho rozvoja a verejnej správy Ekonomickej fakulty univerzity Mateja Bela si vás dovoľujú pozvať na konferenciu Regionálne disparity SR ako objekt empirickej analýzy. Táto konferencia je založená na výsledkoch riešenia projektu podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č APVV – 0649 – 07.

Projekt rozširuje súčasné znalosti o vývoji v regiónoch ktorý je často skreslený použitím jednoduchých porovnávacích metód. Analýzu regionálnych rozdielov podrobuje skúmaniu na základe sofistikovaných štatistických a ekonometrických metód, čo následne umožní plastickejšie vnímanie daných javov. Výsledky analýz prezentovaných na konferencii môžu byť vhodným podporným nástrojom pri tvorbe regionálnych politík na úrovni SR, ako aj regionálnych samospráv. Pri vytýčenom cieli regionálnej súdržnosti a udržateľného regionálneho rozvoja bude nevyhnutné cielene a individuálne upravovať politiky jednotlivých samospráv.

Vzhľadom na optimálne zabezpečenie organizácie konferencie prosím registrujte sa na marek.radvansky@savba.sk, prípadne na tel.č. +421 2 5249 7053, kl. 141. Viac informácií ako aj abstrakty pred­nášok nájdete na www.ekonom.sav.sk

Program konferencie:

08:30 – 09:00 Registrácia

09:00 – 09:30 Otvorenie konferencie

Časť 1 pred­sedajúci Menbere Workie Tiruneh

09:30 – 10:00 Radoslav Kožiak (Katedra regionálneho rozvoja a verejnej správy, EF UMB) Vývoj priamych zahraničných investícií v SR na úrovni NUTS 3

10:00 – 10:30 Mária Vojtková (Ekonomická univerzita v Bratislave) Analýza efektívnosti priemyslu v regiónoch SR

10:30 – 10:45 Všeobecná diskusia k časti 1

10:45 – 11:00 Prestávka na kávu

Časť 2 pred­sedajúci Radoslav Kožiak

11:00 – 11:30 Menbere Workie Tiruneh (Ekonomický ústav, SAV) Regionálne disparity SR v kontexte nových členských krajín EU.

11:30 – 12:00 František Sudzina (Copenhagen Business School): Technická efektívnosť okresov na Slovensku

12:00 – 12:15 Diskusia k sekcii 2

12:15 – 13:30 Prestávka na obed

Časť 3 pred­sedajúci Mária Vojtková

13:30 – 14:00 Marek Radvanský (Ekonomický ústav SAV) Dopad možného vývoja kohéznej politiky na vývoj v regiónoch SR.

14:00 – 14:30 Samuel Koróny (Ústav vedy a výskumu UMB): Exploračná analýza počtu obyvateľov a plochy okresov na Slovensku

14:30 – 14:45 Diskusia

14:45 – 15:00 Prestávka na kávu

Časť 4 Predsedajúci Marek Radvanský

15:00 – 15:30 Samuel Koróny (Ústav vedy a výskumu UMB): Rozdiely a súvislosti miery evidovanej nezamestnanosti v slovenských okresoch za roky 2001 až 2008

15:30 – 16:00 Tomáš Domonkos (Ekonomický ústav, SAV): Porovnávanie krajov SR na základe ich ekonomickej a sociálnej výkonnosti

16:00 – 16:15 Diskusia

16:15 Zhrnutie konferencie a záver


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/pozvanka-na-konferenciu-sav