qr kod na stranku

Stanovisko k programovým tézam

Na Slovensku je momentálne bez práce podľa údajov Eurostatu 13,9 % aktívnej populácie, čo je dlhodobo jedno z najvyšších čísel v EÚ. Okrem toho náš trh práce trpí najvyššou dlhodobou nezamestnanosťou, keď viac ako 50 % nezamestnaných je bez práce viac ako rok. Výdavky na politiku trhu práce dosahujú len 0,59 % HDP, pričom krajiny ako Belgicko, či Dánsko vynakladajú až okolo 3 % HDP. Toto všetko sú problémy, s ktorými sa musí novovznikajúca vláda popasovať.

Za pozitívum pred­stavených téz novej vlády považujeme jednoznačnú vôľu zrušiť sociálnu pascu zavedením medzitrhu práce. V súčasnosti je totiž pre viaceré skupiny nezamestnaných ekonomicky nevýhodné pracovať. Za ďalšie pozitívne kroky môžme označiť zavádzanie neštátnych služieb zamestnanosti, motivačné príspevky pre deti zo sociálne slabších rodín alebo spružnenie trhu práce.

Na druhej strane, v tézach chýba vízia na prepojenie školstva a trhu práce, keď v súčasnosti školy často vychovávajú absolventov neuplatniteľných na trhu práce a školy nie sú nijak motivované prispôsobiť svoje výstupy potrebám trhu práce. V tézach sú tiež náznaky systému flexicurity, avšak chýba tam ucelený pohľad na tento systém. Taktiež chýba jednoznačná vôľa zvýšiť výdavky na APTP, ktoré sú dlhodobo jedny z najnižších v EÚ, a nie je deklarovaná vôla zrušiť aktivačné práce, ktoré sú najmenej efektívnym nástrojom APTP a deformujú pracovný trh.

Zverejnené tézy by mali byť zatiaľ iba podnetom na širokú odbornú diskusiu na výber konkrétnych nástrojov a opatrení na efektívne dosiahnutie týchto cieľov. Preto vyzývame nastupujúcu vládu, aby túto diskusiu otvorila a prihliadala na odborné názory a skúsenosti aj od subjektov mimo svojho rezortu, aby sa podarilo predísť nesystémovým a neefektívnym opatreniam z minulých rokov.


https://www.iz.sk/sk/stanoviska/programove-tezy-2010