qr kod na stranku

268/2006 Z.z. – nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

všetky novelizácie na slov-lexe

Časová verzia pred­pisu účinná od 01.01.2022

268
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. apríla 2006
o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 278 ods. 1§ 279 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku a podľa § 70 ods. 1§ 71 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších pred­pisov nariaďuje:
§ 1
(1) Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy,1) je 140 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.
(2) Na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa započítava 25 % zo základnej sumy určenej podľa odseku 1; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem.
(3) Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, k základnej sume určenej podľa odseku 1 sa započíta 25 % z výšky základnej sumy určenej podľa odseku 1 na dieťa, ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne.
§ 2
(1) Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma podľa Exekučného poriadku, z ktorej sa vypočíta základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.
(2) Ak ide o pred­nostnú pohľadávku podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku a nejde o pred­nostnú pohľadávku podľa odseku 1, základná suma, ktorá sa nesmie povinnému zraziť, je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.
(3) Na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa k základnej sume určenej podľa odseku 1 alebo odseku 2 započítava 25 % z výšky základnej sumy určenej podľa odseku 2; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem.
(4) Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, k základnej sume určenej podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa započítava 25 % z výšky základnej sumy určenej v odseku 2 na dieťa, ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne.
(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak ide o osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.
§ 2a
(1) Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného pred­pisu,2aa) dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného pred­pisu,2b) doplnkového výsluhového dôchodku podľa osobitného pred­pisu2c) alebo dávok výsluhového zabezpečenia podľa osobitného pred­pisu2d) (ďalej len „dôchodkové dávky“), je 140 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.
(2) Ak ide o povinného, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok, k základnej sume určenej podľa odseku 1 sa započítava podľa § 1 ods. 23 50 % z výšky základnej sumy určenej podľa odseku 1. 
(3) Ustanovenie § 2 platí rovnako aj v prípade, ak ide o povinného, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok; ak ide o pred­nostnú pohľadávku podľa § 2 odseku 1 alebo odseku 2, k základnej sume určenej podľa § 2 odseku 1 alebo odseku 2 sa započítava 50 % z výšky základnej sumy určenej podľa § 2 ods. 2.
§ 2b
Ak osobitný pred­pis2e) ustanovuje, že rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok možno vykonať aj zrážkami z dávok alebo príspevkov, ktoré inak nemožno postihnúť exekúciou, základná suma, ktorá sa nesmie povinnému zraziť, je 50 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. Ustanovenia § 1 ods. 1§ 2a sa nepoužijú.
§ 3
(1) Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia,2) je trojnásobok základnej sumy určenej podľa ustanovenia § 1 ods. 1.
(2) Zvyšok čistej mzdy na účely zrážok zo mzdy povinného sa vypočíta podľa osobitných pred­pisov.3)
§ 4
Sumy podľa § 1 až 2b§ 3 ods. 1 sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.
§ 5
V konaniach začatých pred 1. júlom 2006 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, použije toto nariadenie vlády.
§ 5a
V konaniach začatých pred 1. novembrom 2013 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť povinnému, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok, a na určenie sumy podľa § 1 ods. 2 a 3, ktorá sa započítava zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky z dôchodkových dávok, použije toto nariadenie vlády v znení účinnom od 1. novembra 2013.
§ 5b
V konaniach začatých pred 1. januárom 2016 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, použije od 1. januára 2016 toto nariadenie vlády v znení účinnom od 1. januára 2016.
§ 5c
V konaniach začatých do 31. decembra 2021 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, a pre určenie sumy podľa § 1 ods. 23, § 2 ods. 34, § 2a ods. 23§ 3 použije od 1. januára 2022 toto nariadenie vlády v znení účinnom od 1. januára 2022.
§ 6
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/1997 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
1)§ 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších pred­pisov.
2)§ 2 písm. a)§ 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2b)§ 29 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2c)§ 15 písm. b) zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2d)§ 30 písm. d) až h) zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred­pisov.
2e) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších pred­pisov.
3)§ 71 ods. 3 prvá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.

https://www.iz.sk/sk/projekty/kniznica/zakon-268-2006
ikona Exekučná kalkulačka

Exekučná kalkulačka

Výpočet čistej mzdy, maximálnych exekúcií a zrážok zo mzdy od Inštitútu zamestnanosti. Exekútor naozaj nemôže zobrať všetko!. . .

ikona Knižnica

Knižnica IZ

Inštitút zamestnanosti prevádzkuje knižnicu periodických aj neperiodických publikácii zaoberajúcich sa problematikou trhu práce, vrátane vlastných publikácií. Máme tiež aktuálne verzie zákonov týkajúcich sa trhu práce.. . .