Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Exekúcie

Systém exekúcií sa za posledné roky výrazne menil. Neplatí, že exekútor môže zobrať celú výplatu.

Koľko maximálne môže strhnúť exekútor, popisuje § 69 – 71 a § 104 exekučného poriadkunariadenie vlády. Výpočet maximálnych exekúcií závisí od životného minima (v súčasnosti 218,06 €) a od počtu ľudí v domácnosti okrem exekuovaného člena (teda človeka, čo platí exekúciu), pričom do tohto počtu sa nezapočítavajú tí členovia, v prospech ktorých je exekúcia.

Typy pohľadávok sú:

  • prednostné pohľadávky na výživné,
  • prednostné: najmä záväzky voči štátu alebo škody spôsobené trestnými činmi,
  • ostatné pohľadávky.

Typ pohľadávky určuje výšku možnej maximálnej exekúcie: pohľadávky výživného umožňujú najvyššie exekúcie, prednostné pohľadávky stredné exekúcie, neprednostné nižšie.

Výpočet exekúcií

Povinnému nemožno strhnúť základnú sumu. Táto je životné minimum plus 1/4 životného minima na každú ďalšiu vyživovanú osobu (teda deti a manželku). Samotný vzorec je relatívne komplikovaný a líši sa podľa typu pohľadávky (neprednostná, prednostná, výživné) a výšky príjmu. Nasledujúci obrázok popisuje výpočet maximálnych exekúcií pre konkrétnu domácnosť.

Koľko môže exekútor zobrať?

Odpoveď na túto otázku závisí od mnohých parametrov, napr. typ pohľadávky, počet členov domácnosti, výška mzdy, druh iných príjmov.

Nasledujúci graf ilustruje percento z čistého príjmu dlhodobo pracujúceha človeka, ktoré môže exekútor zobrať na prednostné pohľadávky.

prednostné pohľadávaky pri dlhodobo pracujúcom kalkulacka/exekucie-prednostne

Iná situácia je pri bývalých dlhodobo nezamestnaných, ktorí sa zamestnali. Keďže časť ich príjmu je vo forme dávok (najmä osobitný príspevok), ktoré nepodliehajú exekúcii, celkový príjem, ktorý nepodlieha exekúcii, je teda vyšší.

prednostné pohľadávaky pri pracujúcom bývalom dlhodobo nezamestnanom kalkulacka/exekucie-prednostne-dlhodobo

Výpočet exekúcií je iný, ak ide o exekúciu na výživné alebo ak sa exekuuje dôchodok. Samozrejme predpokladáme, že výplatu si nechávate posielať na účet nepísaný na vaše meno (napr. na bankový účet dieťaťa).

24.07.2020 (link) : Exekúcie – Systém exekúcií sa za posledné roky výrazne menil. Neplatí, že exekútor môže zobrať celú výplatu . . .

17.07.2020 (link) : Exekučná kalkulačka – Výpočet čistej mzdy, maximálnych exekúcií a zrážok zo mzdy od Inštitútu zamestnanosti . . .

10.10.2019 (link) : Proces oddlžovania v praxi – Kolobeh dlžôb a exekúcií je možné ukončiť využitím osobného bankrotu. Podstatou je, aby sa fyzická osoba zbavila dlhov, ktoré nie je schopná splácať. Takáto forma oddlžovania je v súčasnosti využívaná stále viac, vďaka čomu môžu ľudia začať žiť plnohodnotný život . . .

28.06.2019 (link) : Mzdová kalkulačka ráta so zmenou životného minima – Zvýšenie životného minima od 1.7.2019 znižuje sumu, na ktorú môže siahnuť exekútor a rozširuje interval, počas ktorého modelová domácnosť dostáva dávky v hmotnej núdzi z 520 – 535 € na 520 – 548 € . . .

28.03.2019 (link) : Tlačová správa: Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií – Mzdová kalkulačka vyvracia mýty, že exekútor môže zobrať všetko. Kalkulačka vysvetlí a vyráta, koľko maximálne môže exekútor strhnúť nezamestnanému, čo sa zamestnal. Exekučná premenná je unikátna medzi mzdovými kalkulačkami na slovenskom trhu . . .

11.12.2018 (link) : 268/2006 Z.z. – nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia – Nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia číslo 268/2006 Z.z. z 19. apríla 2006, aktuálne znenie . . .

11.12.2018 (link) : 233/1995 Z.z. – zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) – Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov číslo 233/1995 Z.z. zo 14. septembra 1995, aktuálne znenie . . .

22.04.2015 (link) : Poradenstvo s oddlžovaním – Znižovanie dlžôb je administratívne náročná činnosť. Spravidla zahŕňa zistenie, či všetky dlžoby sú naozaj oprávnené, taktiež preskúmanie, či dlžoby neboli už medzitým splatené a kontrolu, či pôžičky neprekračujú maximálnu povolenú ročnú percentnú mieru nákladov. V poslednom kroku je potrebné dohodnúť spôsob platenia relevantných dlžôb, či už splátkovým kalendárom alebo iným alternatívnym spôsobom. Je ťažké si predstaviť, ako všetky tieto činnosť vykonáva sám poberateľ dávok, najmä, ak stojí oproti presile právnikov. Preto je nutná poradenská činnosť za účelom oddlženia poberateľov dávok . . .


https://www.iz.sk/exekucna-kalkulacka/o-exekuciach