Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logo

Konferencia: Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Inštitút zamestnanosti si Vás dovoľuje pozvať na odbornú konferenciu „Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“ ktorá je organizovaná v rámci projektu Friedrich Ebert Stiftung Kultúra sveta práce a bude sa konať v pondelok 5. novembra 2012 od 8:30 hod. v priestoroch Hotela Devín, Riečna 4, Bratislava.

Zámerom organizátorov je poukázať na problematiku pracovnoprávnych vzťahov, s cieľom identifikovať, navrhnúť a prostredníctvom použitia príslušných mechanizmov presadzovať opatrenia na zlepšenie kultúry sveta práce.

Odborný garant a moderátor konferencie: JUDr. Marek Švec, PhD.

8.30 – 9.00Príchod účastníkov a prezentácia
9.00 – 9.10Otvorenie konferencie, privítanie účastníkov:JUDr. Marek Švec, PhD.,vedúci autorského kolektívu projektu, Mgr. Zuzana Strapatá, Vedúca Friedrich Ebert Stiftung SR
9.10 – 9.25Aktuálne legislatívne zmeny v pracovnoprávnej úprave závislej práce a dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruMgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
9.25 – 9.35Praktické skúsenosti s uplatňovaním súčasnej právnej úpravy vo výrobnej sférePhDr. Emil Machyna, Predseda Odborového zväzu KOVO
9.35 – 9.45Navrhované zmeny v daňovo-odvodových povinnostiach vo vzťahu k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a samostatne zárobkovo činným osobámBc. Juraj Blahák, Predseda Energeticko-chemického odborového zväzu ECHOZ
9.45 - 9.55Flexibilita trhu práce a aktuálne liberalizačné tendencie Ing. Juraj Borgula, Viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu
9.55 – 10.05Výkon podnikateľskej činnosti v navrhovanom právnom rámci s odkazom na ostatnú novelu Zákonníka práce a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poisteníMgr. Branislav Masár, Výkonný riaditeľ Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky
10.05 - 10.15Výkon kontrolnej činnosti v podmienkach slovenského trhu práce a očakávané zmeny v súvislosti s novelizáciou ustanovení Zákonníka práce.Ing. Dalibor Hlivák, Hlavný inšpektor práce, IP Bratislava
10.15 - 10.35Diskusia"
10. 35 – 10.50Postavenie dohôd v právnom poriadku Slovenskej republiky a ich zlučiteľnosť s právom Európskej únie a Medzinárodnej organizácie práce JUDr. Marek Švec, PhD., Odborový zväz KOVO, Fakulta sociálnych vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
10.50 – 11.00„Ochrana“ zamestnávateľa a zamestnanca v pracovnom právedoc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, PRK Partners - advokátska kancelária
11.00 – 11.10Postoj študentov k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru- Lepšia nejaká práca ako ničMgr. Katarína Stoláriková, Predsedníčka Študentskej rady Vysokých škôl SR
11.10 – 11.20Pracovné súdnictvo v slovenskom justičnom systémeJUDr. Zdena Dvoranová, Energeticko-chemický odborový zväz
11.20 – 11. 30Ekonomicko – sociálne súvislosti trhu práceIng. Vladimír Bačišin, PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
11.30 – 11.40Štatistický rozmer „nútených živností“ a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD., Inštitút zamestnanosti
11.40 – 11.50Nedostatky kontrolnej činnosti pracovnoprávnych vzťahov – teória a praxJUDr. Simona Schuszteková, Odborový zväz KOVO, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
11.50 – 12.05Právne východiská závislej práce a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v českej pracovnoprávnej úpraveJUDr. Jaroslav Stránsky, Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne
12.05 – 12.55Diskusia, záver konferencie, Odporúčania de lege ferenda
13.00obed
ikona Kultúra sveta práce

Kultúra sveta práce

Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt "Kultúra sveta práce". Fenomény ako "nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú predovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamestnávateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere.. . .


podobné správy: Konferencia Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti , Vedecká konferencia Odmeňovanie v pracovnom práve , ksp aplikacne nedostatky pravnej upravy pracovnej cesty (pdf) , ksp pravo na strajk (pdf) , ksp dohody o pracach mimo pracovneho pomeru (pdf)


Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/kultura-sveta-prace/konferencia-2012
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde

jún 2018: počet UoZ na úradoch práce: 181447, z toho 74290 dlhodobo, miera 6.6% (2.7% dlhodobá nezamestnosť)

najvyššia nezamestnanosť: Rimavská Sobota 20.9% (12.4%), Revúca 20.2% (10.3%), Rožňava 16.9% (9.3%), Kežmarok 16.5% (8.6%)

najnižšia nezam.: Bratislava V 2.5%, Galanta 2.6%, Hlohovec 2.7%, Trenčín 2.7%, Trnava 2.9%

titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko