qr kod na stranku

Publikácia Právo na štrajk

"Realizácia vyjadreného odporu zamestnancov v podobe práva na štrajk (alebo kolektívnej akcie) vyvoláva mnohé otázky, ktorých zodpovedanie pred­stavuje najmä v slovenskej pracovnoprávnej literatúre alebo praxi často nesplniteľnú úlohu. Zúfalý nedostatok akýchkoľvek relevantných odborných materiálov, či existencia účelových výkladov pracovnoprávnych pred­pisov absolútne nekorešponduje s významom ani praktickým obrazom kolektívnych akcii v Slovenskej republike. Následne sa prejavuje v častom odopieraní sociálnych nárokov fyzických osôb napr. v podobe nevyplatenia rôznych bonusov v prípade uskutočnenia tzv. pracovnoprávneho štrajku, len z dôvodov, že nevhodná pracovnoprávna úprava umožňuje rôzne výklady realizácie práva na štrajk...

Cieľom pred­kladanej vedeckej monografie nie je ponúknuť širokej odbornej verejnosti dogmatické dielo s ambíciou pred­stavenia univerzálnej pravdy, ale pred­staviť vlastný pohľad na zvolenú oblasť podloženú dlhoročnými praktickými skúsenosťami.“ (z úvodu)

Názov: Právo na štrajk, Kultúra sveta práce

Autori: JUDr. Marek Švec, PhD., Mgr. et. Bc. Martin Bulla, PhD., LL.M., JUDr. Simona Schuszteková, Mgr. Jan Horecký, JUDr. Martin Vavro

Vydavateľ: Nadácia Friedricha Eberta, Bratislava, 2013

ISBN: 978-80-89149-29-2

Vedecká monografia vznikla ako výstup projektu „Kultúra sveta práce" Nadácie Friedricha Eberta.


https://www.iz.sk/sk/projekty/kultura-sveta-prace/publikacia-pravo-na-strajk
ikona Kultúra sveta práce

Kultúra sveta práce

Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt „Kultúra sveta práce“. Fenomény ako „nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú pred­ovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamest­návateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere.. . .