qr kod na stranku

Workshop: Poznáš svoje práva a povinnosti na trhu práce?

Inštitút zamestnanosti Vás pozýva na odborný workshop nadácie Friedrich Ebert Stiftung, ktorý sa uskutoční pod záštitou dekana Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave PhDr. Petra Horvátha, PhD. s názvom Poznáš svoje práva a povinnosti na trhu práce? Workshop sa uskutoční 27. februára 2013 od 9:00 do 13:00 hodiny v priestoroch Fakulty sociálnych vied so sídlom na ulici Bučianska 4/A v Trnave. Odborným garantom a moderátorom workshopu je JUDr. Marek Švec, PhD.

Cieľom organizátorov odborného workshopu určeného študentom je:

  • poukázať na problematiku postavenia študenta – zamestnanca na trhu práce po ostatných zmenách v sociálnoprávnych pred­pisoch;
  • oboznámiť študentov s ich právami a povinnosťami;
  • identifikovať očakávania a požiadavky zamest­návateľov na budúcich zamestnancov a zamestnancov na budúcich zamest­návateľov.
PROGRAM WORKSHOPU:
8.30 – 9.00
Príchod účastníkov a prezentácia
9.00 – 9.10
Otvorenie konferencie, privítanie účastníkov, pred­stavenie projektu „Kultúra sveta práce“
Mgr. Zuzana Strapatá,
Vedúca Friedrich Ebert Stiftung SR
JUDr. Marek Švec, PhD.,
vedúci autorského kolektívu projektu „Kultúra sveta práce“
9.10 – 9.15
Úvodné slovo k problematike práce mladých ľudí
PhDr. Peter Horváth, PhD.
Dekan Fakulty sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
9.15 – 9.30
Mladí ľudia a práca – sociologický a politologický pohľad
Prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
9.30 – 9.50
Štatistický rozmer práce študentov a mladistvých zamestnancov
doc. RNDr. Viliam Páleník PhD.
prezident Inštitút zamestnanosti
9.50 – 10.10
Sociálnoprávna ochrana študentov a mladých zamestnancov vo výrobnej sfére
JUDr. Simona Schuszteková,
Odborový zväz KOVO, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
10.10 – 10.30
Požiadavky podnikateľskej sféry na budúcich zamestnancov – „multikvalifikácia“ ako pred­poklad úspešnosti
Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
Prezident Slovenskej asociácie malých podnikov
10.30 – 10.50
Praktické uplatnenie mladých ľudí na trhu práce
Ing. Ingrid Černanová
Personálna riaditeľka Volkswagen Slovakia
10.50 – 11.10
Kvalifikačné požiadavky a pôsobenie odborov v kontexte zamestnávania študentov a mladistvých zamestnancov
Ján Ivan
ZO OZ KOVO, Volkswagen Bratislava
11. 10 – 11.30
Diskusia
11.30 – 11.50
Prestávka, Coffee break
11.50 – 12.10
Študentská samospráva a jej pôsobenie pri ochrane práv študentov na trhu práce
Mgr. Katarína Stoláriková,
Predsedníčka Študentskej rady Vysokých škôl SR
12.10 – 12.30
Odvodovo-poistné vzťahy pracovno-právnych vzťahov študentov, dumping pracovných síl
JUDr. Zdena Dvoranová,
Energeticko-chemický odborový zväz
12.30 – 13.00
Diskusia, záver konferencie.

https://www.iz.sk/sk/projekty/kultura-sveta-prace/poznas-svoje-prava-a-povinnosti-na-trhu-prace
ikona Viliam Páleník

Viliam Páleník

RNDr. Viliam Páleník, PhD., h. doc., prezident a odborný garant Inštitútu zamestnanosti. . .

ikona Kultúra sveta práce

Kultúra sveta práce

Inštitút zamestnanosti spolu s nadáciou Friedricha Eberta realizuje projekt „Kultúra sveta práce“. Fenomény ako „nútená živnosť" a zneužívanie prác na dohodu sa v posledných rokoch prejavujú stále častejšie, čo dokazujú aj štatistiky zo Sociálnej poisťovne o počte dohodárov a živnostníkov. Dôvodom narastajúceho počtu (nútených) živnostníkov a zamestnancov pracujúcich na dohodu sú pred­ovšetkým nižšie mzdové náklady na zamestnanca, keďže zamest­návateľ pri takejto forme zamestnávania platí iba úrazové a garačné poistenie vo výške 1,05 % v prípade dohodárov a v prípade živnostníkov neplatí vôbec nič. Pracovníkom, ktorí pracujú formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo na živnosť, prináša takáto forma pracovno-právneho pomeru značné nevýhody oproti zamestnancom v riadnom pracovnom pomere.. . .