Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Koncepčné a analytické materiály

Koncepčné a analytické materiály v rámci projektu EVS Politiky zamestnanosti.

Starnutie populácie

Vekové zloženie sestier na Slovensku

Sestry sú dôležitou súčasťou nášho zdravotného systému. Zistenie súčasného stavu sestier po personálnej kapacite a či ich platové ohodnotenie je konkurencieschopné je základom pre modelovanie výdavkov na ich mzdové ohodnotenie na dlhšie obdobie.

Sabatikal

Vo viacerých profesiách (školstvo, opatrovateľstvo, kreatívny sektor, zdravotníctvo) je vysoké riziko vyhorenia. Dôsledkom je rapídna zmena profesie či dlhotrvajúce psychické a zdravotné problémy. Jednou z možností predchádzania vyhoreniu je sabatikal: niekoľkomesačné voľno od každodennej práce. Navrhujeme zavedenie sabatikalu do legislatívy tak, aby človek, čo dlhodobo pracoval, po dohode so svojím zamestnávateľom mohol ísť na oficiálny sabatikal. Počas neho by mal štatút medzi uchádzačom o zamestnanie (nemôže sa zamestnať inde, môže ísť na školenia) a osobou na materskej (zamestnávateľ drží pracovné miesto a človek je zdravotne poistený). Od Sociálnej poisťovne dostane dávku vo výške dávky v nezamestnanosti, avšak do dôchodku pôjde o obdobie sabatikalu neskôr. Sabatikal teda bude znamenať, že časť starobného dôchodku bude jednotlivec čerpať už v aktívnom veku. Sabatikal .odt doc

Použitie sabatikalu na zvýšenie ponuky sestier v slovenskom zdravotníctve

Zdravotnícki pracovníci sú najčastejšie ohrození tzv. vyhorením. Jeho výskyt u sestier na Slovensku vzhľadom na ich nedostatok, z ktorého potom vyplýva aj vyšší tlak na ich pracovnú vyťaženosť, bude v pomeroch slovenského zdravotného systému oveľa častejší ako v systémoch zdravotníctva, kde je sestier dostatok. Na základe vyššie uvedených argumentov predpokladáme, že by bolo pre zatraktívnenie povolania sestier vhodné zaviesť pre pracovníkov v zdravotníctve inštitút sabatikalu. Použitie sabatikalu na zvýšenie ponuky sestier v zdravotníctve .odt doc

Zmeny platových podmienok sestier

Bez zmeny vo finančnom hodnotení sestier nebude možné udržať systém zdravotníctva v takom rozsahu, ako je dnes. Na základe dlhodobej komunikácie so sestrami v rámci Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sme navrhli nasledovné zmeny v platových podmienkach. Tento materiál je dôležitý pre tvorbu modelu na modelovanie výdavkov na starnutie populácie. Bez stanovenia, koľko bude nevyhnutné vydávať za platy sestier, nie je možné stanoviť udržateľnosť zdravotného systému.

Vzdelávanie sestier a jeho vplyv na slovenské zdravotníctvo

Tento materiál analyzuje súčasný stav vzdelávania ošetrovateľského personálu v zdravotníctve ako jedného z najdôležitejších indikátorov pre budúci stav ošetrovateľského personálu.

Študentské pôžičky pre študentov odborov ošetrovateľstva

Na Slovensku je nedostatok sestier a bude sa prehlbovať. Študentské pôžičky pre študentov odboru ošetrovateľstvo by mali motivovať absolventov štúdia ostať na Slovensku a zároveň podporiť rozhodnutie ísť študovať ošetrovateľstvo. Materiál modeluje výdavky na daný nástroj verejnej politiky. Finančné náklady daného nástroja budú zarátané do celkového modelu rastu výdavkov na zdravotníctvo v rámci starnutia populácie.

Vek odchodu do dôchodku úmerne schopnosti pracovať

Pri modelovaní výdavkov a príjmov zdravotného systému Slovenskej republiky je nevyhnutné brať do úvahy aj príjmovú stránku systému. Predmetný materiál dáva do diskusie zodvodnenie miezd pracujúcich dôchodcov. Dané zdravotné odvody by mohli pomôcť stabilizácii zdravotného systému v neskorších dekádach.

Analýza legislatívnej normy o stave financovania odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov zo strany samosprávy v roku 2018

Materiál vysvetľuje súčasné nastavenie financovania starostlivosti osôb spadajúcich do dlhodobej starostlivosti. Vzhľadom na cieľ projektu modelovať náklady dlhodobej starostlivosti je daný materiál základný údajový pohľad na vplyv starnutia populácie na dlhodobú starostlivosť.

Zapájanie do trhu práce

Potreby trhu práce a učebné odbory stredných odborných škôl

Úlohou odborného vzdelávania je pripraviť potrebný počet absolventov v rôznych odvetviach pre pracovný trh. V prípade, že určité odvetvie zaznamenáva prebytok absolventov, je potrebné tento stav regulovať, tak ako aj v opačnom prípade. V skutočnosti sa však deje to, že úpravy i napriek štatistickým údajom o absolventoch sa nedejú. Dlhodobo tak náš vzdelávací systém generuje odborníkov, ktorí nie sú v našom hospodárstve uplatniteľní, a tak sa stávajú buď nezamestnanými alebo sa snažia uplatniť v inom odbore, než vyštudovali. Potreby trhu práce by mali byť zo strany príslušných orgánov reflektované a na základe toho by mal náš vzdelávací systém pružne reagovať. Potreby trhu práce a učebné odbory stredných odborných škôl .odt doc

Uplatnenie absolventov vybraného učebného odboru na trhu práce – praktická žena je nepraktická

Vzdelávacie programy sú akoby dušou každej strednej odbornej školy. Na základe týchto dokumentov sú potom vzdelávaní študenti v rôznych učebných a študijných odboroch. Každý takýto vzdelávací program má za cieľ pripraviť jednotlivca po odbornej stránke pre vstup na pracovný trh. Existujú však v našom vzdelávacom systéme učebné odbory, ktoré jednotlivcov na vstup na pracovný trh nepripravujú, a teda jedna zo základných funkcií vzdelávacieho systému sa neplní. Takýmto učebným odborom je napríklad praktická žena: Praktická žena je nepraktická .odt doc

Od vzdelávania k zamestnanosti: Elokované pracoviská stredných odborných škôl v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít

Jednou z najdôležitejších funkcií vzdelávania je socializácia jednotlivcov a ich začleňovanie do spoločnosti. V prípade elokovaných pracovísk stredných odborných škôl, ktoré sú zriadené v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít, však dochádza k narušovaniu práve funkcie začleňovania do spoločnosti, keďže rómske deti sú fakticky vzdelávané oddelene od majoritných detí. Ďalšou dôležitou funkciou vzdelávania je pripraviť jednotlivca pre profesionálny život a trh práce. Ak sa však pozrieme na údaje o zamestnateľnosti absolventov elokovaných pracovísk stredných odborných škôl, zistíme, že aj v tomto prípade je funkcia vzdelávania nenaplnená. Od vzdelávania k zamestnanosti: Elokované pracoviská stredných odborných škôl v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít .odt doc

Učebné odbory súkromných elokovaných pracovísk stredných odborných škôl a prepojenie na trh práce

Okrem štátnych stredných odborných škôl sa na Slovensku prevádzkujú aj súkromné odborné stredné školy. Ich počet nie je síce až taký alarmujúci ako v prípade štátnych, ale i napriek tomu sú zriadené v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít a podporujú tak model segregačného vzdelávania. Učebné odbory súkromných elokovaných pracovísk stredných odborných škôl .odt doc

Geografická dostupnosť stredného vzdelávania pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít

Cieľom vzdelávania by okrem získania vedomostí a zručností malo byť aj vytváranie sociálnych vzťahov a väzieb, vďaka ktorým sú schopní jedinci žiť v spoločnosti vo vzájomnej interakcii a spoznávať sa. K tomuto začleňovaniu však v prípade elokovaných pracovísk stredných odborných škôl zriadených v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít nedochádza, pretože sa rómske deti vzdelávajú oddelene od nerómskych, a to častokrát od základnej školy, nemajú priestor na vytvorenie si vzťahov so študentmi z majority. Hlavným dôvodom pre zriadenie oddeleného stredoškolského vzdelávania bola snaha vytvoriť geograficky dostupné stredné vzdelanie pre príslušníkov z marginalizovaných rómskych komunít. A tak sa stalo, že stredné odborné vzdelanie majú Rómovia z marginalizovaných komunít laicky povedané za domom. Geografická dostupnosť stredného vzdelávania pre obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít .odt doc

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je prezentované ako vzdelávanie, ktoré má byť istým skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu by žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou mali získať pred vstupom do dospelosti a na trh práce zručnosti a vedomosti, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech, šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia. V duálnom vzdelávaní by mali spoločne spolupracovať stredné školy so zamestnávateľmi tak, aby sa vytvoril systém, ktorý pripraví pre trh práce potrebné profesie a kvalitných absolventov.

Duálne vzdelávanie .odt docx

Proces oddlžovania v praxi

Inštitút osobného bankrotu je významnou súčasťou procesu začleňovania sociálne a ekonomicky znevýhodnených obyvateľov do spoločnosti, keďže ľudia, ktorí sa ocitnú v dlhovej pasci, sa niekedy snažia pracovať nelegálne, aby sa vyhli exekučným zrážkam. Zrozumiteľné vysvetlenie tohto inštitútu na konkrétnom prípade pomôže čitateľovi pochopiť celý proces a odbúrať strach začať konanie na oddlženie, čo výrazne prispeje k zlepšeniu kvality života.

Sociálny aspekt vo verejných zákazkách v roku 2018

Sociálny aspekt vo verejných zákazkách úzko súvisí so zlepšením zapájania sa do zamestnanosti osôb najviac vzdialených od trhu práce. Predpokladom pre zapojenie sa do trhu práce je vytvorenie systému aj pre nízkokvalifikovaných a ťažko zamestnateľných osôb.

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/politiky-zamestnanosti/materialy