qr kod na stranku

Koncepčné a analytické materiály

Koncepčné a analytické materiály v rámci projektu EVS Politiky zamestnanosti.

Starnutie populácie

Stav ošetrovateľstva na Slovensku – kategórie, vekové zloženie, perspektívy, názory a potrebné koncepčné riešenia

Povolanie sestry je jednou z kľúčových pozícií v slovenskom zdravotníctve. V našej spoločnosti je vo všeobecnosti vnímané ako dôležité, nedostatkové a nedocenené. Cieľom tohto koncepčného materiálu je stručne zosumarizovať relevantnú pojmovú legislatívu, konfrontovať uvedené vnímanie s dostupnými empirickými údajmi, ale aj skúsenosťami a názormi samotných sestier s vyústením do návrhov viacerých potrebných riešení.

Stav ošetrovateľstva na Slovensku .pdf .odt .docx

Použitie sabatikalu na zvýšenie ponuky sestier v slovenskom zdravotníctve

Zdravotnícki pracovníci sú najčastejšie ohrození tzv. vyhorením. Jeho výskyt u sestier na Slovensku vzhľadom na ich nedostatok, z ktorého potom vyplýva aj vyšší tlak na ich pracovnú vyťaženosť, bude v pomeroch slovenského zdravotného systému oveľa častejší ako v systémoch zdravotníctva, kde je sestier dostatok. Na základe vyššie uvedených argumentov pred­pokladáme, že by bolo pre zatraktívnenie povolania sestier vhodné zaviesť pre pracovníkov v zdravotníctve inštitút sabatikalu.

Použitie sabatikalu na zvýšenie ponuky sestier v zdravotníctve .pdf .odt .doc .docx

Zmeny platových podmienok sestier

Bez zmeny vo finančnom hodnotení sestier nebude možné udržať systém zdravotníctva v takom rozsahu, ako je dnes. Na základe dlhodobej komunikácie so sestrami v rámci Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sme navrhli nasledovné zmeny v platových podmienkach. Tento materiál je dôležitý pre tvorbu modelu na modelovanie výdavkov na starnutie populácie. Bez stanovenia, koľko bude nevyhnutné vydávať za platy sestier, nie je možné stanoviť udržateľnosť zdravotného systému.

Zmeny platových podmienok sestier .pdf .odt .docx

Vzdelávanie sestier a jeho vplyv na slovenské zdravotníctvo

Tento materiál analyzuje súčasný stav vzdelávania ošetrovateľského personálu v zdravotníctve ako jedného z najdôležitejších indikátorov pre budúci stav ošetrovateľského personálu.

Vzdelávanie sestier .pdf .odt .docx

Študentské pôžičky pre študentov odborov ošetrovateľstva

Na Slovensku je nedostatok sestier a bude sa prehlbovať. Študentské pôžičky pre študentov odboru ošetrovateľstvo by mali motivovať absolventov štúdia ostať na Slovensku a zároveň podporiť rozhodnutie ísť študovať ošetrovateľstvo. Materiál modeluje výdavky na daný nástroj verejnej politiky. Finančné náklady daného nástroja budú zarátané do celkového modelu rastu výdavkov na zdravotníctvo v rámci starnutia populácie.

Študentské požičky pre študentov odborov ošetrovateľstva .pdf .odt .docx

Analýza legislatívnej normy o stave financovania odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov zo strany samosprávy v roku 2018

Materiál vysvetľuje súčasné nastavenie financovania starostlivosti osôb spadajúcich do dlhodobej starostlivosti. Vzhľadom na cieľ projektu modelovať náklady dlhodobej starostlivosti je daný materiál základný údajový pohľad na vplyv starnutia populácie na dlhodobú starostlivosť.

Analýza legislatívnej normy o stave financovania odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov zo strany samosprávy v roku 2018 .pdf .odt .docx

Súčasné názory sestier na stav ošetrovateľstva na Slovensku

Prieskum zrealizovaný medzi sestrami v slovenskom zdravotnom systéme

Pred tvorbou koncepčných materiálov o ošetrovateľstve na Slovensku bolo nevyhnutné zmapovať aktuálnu situáciu a názory sestier. Na základe memoranda o spolupráci s Komorou sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) sme vykonali prieskum medzi sestrami. Pýtali sme sa sestier na ich názor na opatrenia na zastavenie odchodu sestier do zahraničia a zvýšenia záujmu o štúdium odboru ošetrovateľstvo.

Súčasné názory sestier .pdf .odt .docx

Zdravotný stav obyvateľstva SR za rok 2019

Dokument State of Health in the EU 2019 uvádza, že Slovensko síce prešlo za posledných 15 rokov svojej existencie pozitívnymi zmenami, čo sa týka zdravotného stavu obyvateľstva, no stále v mnohých aspektoch zaostávame za priemerom EÚ. V správe sa taktiež uvádza, že napriek prijímaným reformám, ktoré majú pozitívny dopad na zdravotný stav obyvateľstva, si vyžaduje naše zdravotníctvo sústavné zlepšovanie efektívnosti systému zdravotnej starostlivosti.

Zdravotný stav obyvateľstva SR za rok 2019 .pdf .odt .docx

Sabatikal

Vo viacerých profesiách (školstvo, opatrovateľstvo, kreatívny sektor, zdravotníctvo) je vysoké riziko vyhorenia. Dôsledkom je rapídna zmena profesie či dlhotrvajúce psychické a zdravotné problémy. Jednou z možností pred­chádzania vyhoreniu je sabatikal: niekoľkomesačné voľno od každodennej práce. Navrhujeme zavedenie sabatikalu do legislatívy tak, aby človek, čo dlhodobo pracoval, po dohode so svojím zamest­návateľom mohol ísť na oficiálny sabatikal. Počas neho by mal štatút medzi uchádzačom o zamestnanie (nemôže sa zamestnať inde, môže ísť na školenia) a osobou na materskej (zamest­návateľ drží pracovné miesto a človek je zdravotne poistený). Od Sociálnej poisťovne dostane dávku vo výške dávky v nezamestnanosti, avšak do dôchodku pôjde o obdobie sabatikalu neskôr. Sabatikal teda bude znamenať, že časť starobného dôchodku bude jednotlivec čerpať už v aktívnom veku.

Sabatikal .pdf .odt .doc

Prehľad a zhodnotenie východísk, vývoja a stavu dlhodobej starostlivosti na Slovensku

Z hľadiska dlhodobej starostlivosti je potrebné prihliadať na špecifické potreby prijímateľov. Je nutné analyzovať situáciu ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť s prihliadnutím na riešenia, ktoré prinášajú vysokú mieru pomoci s cieľom navrhnúť primerané opatrenia. Európsky hospodársky a sociálny výbor vo svojich výstupoch a analýzach zdôrazňuje, že je potrebná deinštitucionalizácia dlhodobej starostlivosti s vysokokvalitnou starostlivosťou v komunitách a rodinách. Je potrebné reformovať spôsob poskytovania dlhodobej starostlivosti tak, aby sa ústavné inštitúcie určené pre dlhodobé pobyty seniorov a ZŤP nahrádzali službami poskytovanými v rodine a komunite s tým, že každý má právo zvoliť si miesto a spôsob, akým chce žiť.

Prehľad a zhodnotenie východísk, vývoja a stavu dlhodobej starostlivosti na Slovensku .pdf .docx

Financovanie dlhodobej starostlivosti a analýza zamestnanosti na Slovensku

V texte analyzujeme aktuálny stav dlhodobej starostlivosti na Slovensku. V rámci poskytovania ošetrovateľských výkonov je rozdiel vo financovaní týchto výkonov, pokiaľ sú poskytované v rámci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo sociálnych služieb. Poukážeme aj na navrhované legislatívne odporúčania v rámci systému dlhodobej starostlivosti, najmä z pohľadu navrhovaných úprav zákonov v pôsobnosti rezortov Ministerstva zdravotníctva SR aj Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, hľadanie dodatočných financií na systém dlhodobej starostlivosti a možnosti vytvárania nových pracovných miest v rámci systému dlhodobej starostlivosti.

Financovanie dlhodobej starostlivosti a analýza zamestnanosti na Slovensku .pdf .docx

Koncepcia dlhodobej starostlivosti na Slovensku ako prienik zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Základom koncepcie dlhodobej starostlivosti je zavedenie nového fondu odkázanosti, ktorý bude komplexne financovať dlhodobú starostlivosť na úrovni 1,5 % hrubej mzdy. Zároveň so zvyšovaním odvodového zaťaženia uvažujeme o znížení dane z príjmu na 18,5 %. Toto zníženie kompenzuje nižšie povinnosti obcí a VÚC v oblasti dlhodobej starostlivosti. Zároveň sa ukotví preplácanie všetkých ošetrovateľských výkonov zo zdravotných poisťovní tak, ako je to pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Koncepcia dlhodobej starostlivosti na Slovensku ako prienik zdravotnej a sociálnej starostlivosti .pdf .docx

Zrušenie možnosti štúdia odboru všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku

Zrušenie možnosti štúdia odboru všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku pomôže posilniť počet absolventov medicíny na domácom pracovnom trhu. Starnutie populácie totiž vyžaduje navyšovanie počtu zdravotníckeho personálu, ktorý takisto starne. Udržanie lekárov je nutné riešiť komplexne.

Zrušenie možnosti štúdia odboru všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku .pdf .odt

Súbeh dôchodkov a mzdy

Mnohí seniori popri poberaní dôchodku aj pracujú. Ich motivácia pracovať je rôzna, od začlenenia do spoločnosti a prirodzeného ľudského kontaktu, až po nízky dôchodok a túžbu privyrobiť si. Dôsledkom je, že príjem týchto dôchodcov počas prvých rokov poberania dôchodku výrazne narastie, avšak potom príde k jeho drastickému poklesu. Cieľom analytického materiálu je pred­staviť spôsoby, ako tomuto poklesu príjmu čeliť.

Súbeh dôchodkov a mzdy .pdf .odt

Charakteristika dlhodobého rastového modelu Slovenskej republiky

Popisovaný model je dlhodobý model makroekonomického rastu Slovenskej republiky. Model bol vytvorený za účelom modelovania vývoja SR, zohľadňujúc starnutie populácie a demografické zmeny slovenskej ekonomiky.

Charakteristika dlhodobého rastového modelu Slovenskej republiky .pdf .docx

Simulácia základného scenára

V úvode dokumente je uvedená stručná rekapitulácia modelu a popis základného scenára, po ktorom nasledujú prezentácie výsledkov základnej simulácie a zhrnutie hlavných zistení. Model bol vytvorený za účelom modelovania vývoja SR, zohľadňujúc starnutie populácie a demografické zmeny slovenskej ekonomiky. Je referenčným rámcom na porovnanie s variantnými scenármi modifikovaného modelu.

Simulácia základného scenára .pdf .docx

Simulácia populačných scenárov

V tomto dokumente prezentujeme základný scenár a modelové scenáre. Model bol vytvorený za účelom modelovania vývoja SR, zohľadňujúc starnutie populácie a demografické zmeny slovenskej ekonomiky. Je referenčným rámcom na porovnanie s variantnými scenármi modifikovaného modelu. Aj keď je sledované obdobie relatívne krátke z pohľadu skúmania demografických zmien, ich vplyv bol viditeľný ako na ekonomickú výkonnosť, trh práce, tak aj na sociálny a zdravotný systém. Prezentovali sme tri demografické scenáre: základný, vysoký a nízky. Každý scenár pred­pokladal rôzne úrovne fertility, migrácie a očakávaného veku dožitia. Pri porovnaní vysokého a nízkeho scenára bol hlavný determinant vývoja celková populácia, ktorá významne ovplyvňovala ponuku práce, ktorá ovplyvňovala vývoj na trhu práce, a tým pádom aj reálne náklady práce cez vývoj miezd a outputu.

Simulácia populačných scenárov .pdf .docx

Zapájanie do trhu práce

Potreby trhu práce a učebné odbory stredných odborných škôl

Úlohou odborného vzdelávania je pripraviť potrebný počet absolventov v rôznych odvetviach pre pracovný trh. V prípade, že určité odvetvie zaznamenáva prebytok absolventov, je potrebné tento stav regulovať, tak ako aj v opačnom prípade. V skutočnosti sa však deje to, že úpravy i napriek štatistickým údajom o absolventoch sa nedejú. Dlhodobo tak náš vzdelávací systém generuje odborníkov, ktorí nie sú v našom hospodárstve uplatniteľní, a tak sa stávajú buď nezamestnanými alebo sa snažia uplatniť v inom odbore, než vyštudovali. Potreby trhu práce by mali byť zo strany príslušných orgánov reflektované a na základe toho by mal náš vzdelávací systém pružne reagovať. Potreby trhu práce a učebné odbory stredných odborných škôl .pdf .odt .doc

Uplatnenie absolventov vybraného učebného odboru na trhu práce – praktická žena je nepraktická

Vzdelávacie programy sú akoby dušou každej strednej odbornej školy. Na základe týchto dokumentov sú potom vzdelávaní študenti v rôznych učebných a študijných odboroch. Každý takýto vzdelávací program má za cieľ pripraviť jednotlivca po odbornej stránke pre vstup na pracovný trh. Existujú však v našom vzdelávacom systéme učebné odbory, ktoré jednotlivcov na vstup na pracovný trh nepripravujú, a teda jedna zo základných funkcií vzdelávacieho systému sa neplní. Takýmto učebným odborom je napríklad praktická žena.

Praktická žena je nepraktická .pdf .odt .doc

Od vzdelávania k zamestnanosti: Elokované pracoviská stredných odborných škôl v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít

Jednou z najdôležitejších funkcií vzdelávania je socializácia jednotlivcov a ich začleňovanie do spoločnosti. V prípade elokovaných pracovísk stredných odborných škôl, ktoré sú zriadené v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít, však dochádza k narušovaniu práve funkcie začleňovania do spoločnosti, keďže rómske deti sú fakticky vzdelávané oddelene od majoritných detí. Ďalšou dôležitou funkciou vzdelávania je pripraviť jednotlivca pre profesionálny život a trh práce. Ak sa však pozrieme na údaje o zamestnateľnosti absolventov elokovaných pracovísk stredných odborných škôl, zistíme, že aj v tomto prípade je funkcia vzdelávania nenaplnená.

Od vzdelávania k zamestnanosti: Elokované pracoviská stredných odborných škôl v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít .pdf .odt .doc

Učebné odbory súkromných elokovaných pracovísk stredných odborných škôl a prepojenie na trh práce

Okrem štátnych stredných odborných škôl sa na Slovensku prevádzkujú aj súkromné odborné stredné školy. Ich počet nie je síce až taký alarmujúci ako v prípade štátnych, ale i napriek tomu sú zriadené v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít a podporujú tak model segregačného vzdelávania.

Učebné odbory súkromných elokovaných pracovísk stredných odborných škôl .pdf .odt .doc

Geografická dostupnosť stredného vzdelávania pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít

Cieľom vzdelávania by okrem získania vedomostí a zručností malo byť aj vytváranie sociálnych vzťahov a väzieb, vďaka ktorým sú schopní jedinci žiť v spoločnosti vo vzájomnej interakcii a spoznávať sa. K tomuto začleňovaniu však v prípade elokovaných pracovísk stredných odborných škôl zriadených v blízkosti marginalizovaných rómskych komunít nedochádza, pretože sa rómske deti vzdelávajú oddelene od nerómskych, a to častokrát od základnej školy, nemajú priestor na vytvorenie si vzťahov so študentmi z majority. Hlavným dôvodom pre zriadenie oddeleného stredo­školského vzdelávania bola snaha vytvoriť geograficky dostupné stredné vzdelanie pre príslušníkov z marginalizovaných rómskych komunít. A tak sa stalo, že stredné odborné vzdelanie majú Rómovia z marginalizovaných komunít laicky povedané za domom.

Geografická dostupnosť stredného vzdelávania pre obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít .pdf .odt .doc

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je prezentované ako vzdelávanie, ktoré má byť istým skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu by žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou mali získať pred vstupom do dospelosti a na trh práce zručnosti a vedomosti, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech, šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia. V duálnom vzdelávaní by mali spoločne spolupracovať stredné školy so zamest­návateľmi tak, aby sa vytvoril systém, ktorý pripraví pre trh práce potrebné profesie a kvalitných absolventov.

Duálne vzdelávanie .pdf .odt .docx

Proces oddlžovania v praxi

Inštitút osobného bankrotu je významnou súčasťou procesu začleňovania sociálne a ekonomicky znevýhodnených obyvateľov do spoločnosti, keďže ľudia, ktorí sa ocitnú v dlhovej pasci, sa niekedy snažia pracovať nelegálne, aby sa vyhli exekučným zrážkam. Zrozumiteľné vysvetlenie tohto inštitútu na konkrétnom prípade pomôže čitateľovi pochopiť celý proces a odbúrať strach začať konanie na oddlženie, čo výrazne prispeje k zlepšeniu kvality života.

Proces oddlžovania v praxi .pdf .odt

Sociálny aspekt vo verejných zákazkách v roku 2018

Sociálny aspekt vo verejných zákazkách úzko súvisí so zlepšením zapájania sa do zamestnanosti osôb najviac vzdialených od trhu práce. Predpokladom pre zapojenie sa do trhu práce je vytvorenie systému aj pre nízkokvalifikovaných a ťažko zamestnateľných osôb.

Sociálny aspekt vo vybraných verejných zákazkách .pdf .odt .docx

Trvalý pobyt a rozvoj miest a obcí

Viazanosť trvalého pobytu na podielové dane je doteraz jedinou možnosťou, ako zabezpečiť pre obce najdôležitejší príjem pre ich fungovanie. Budovanie lokality by malo so sebou prinášať prínos pre všetkých občanov. Príkladom využitia podielových daní je financovanie inkluzívneho trhu a tým pomoc pri znižovaní počtu dlhodobo nezamestnaných ľudí. Preto je dôležité hovoriť o trvalom pobyte a jeho dopadoch na rozvoj lokalít v prípade podielových daní pre obce.

Trvalý pobyt a rozvoj obcí a miest .pdf .odt .docx

Diskriminácia Rómov pri vstupe na trh práce

Diskriminácia Rómov pri vstupe na trh práce je reálny problém, o čom svedčia viaceré výskumy. Na jednej strane sa hovorí o potrebe zamestnávania Rómov, na strane druhej existuje bariéra vo forme diskriminácie, ktorá bráni Rómom zamestnať sa. A hovoríme o diskriminácii na základe príslušnosti k etnickej skupine, teda o bariére, ktorú Rómovia nevedia odstrániť.

Diskriminácia Rómov pri vstupe na trh práce .pdf .odt .docx

Manažér/manažérka zamestnávania

Nezamestnanosť je vážnym problémom ekonomiky a jej pasovanie sa s ňou ukazuje stupeň vyspelosti daného štátu. Zamestnávanie znevýhodnených skupín a dlhodobo nezamestnaných je výzvou pre každý trh práce. Napriek existujúcim bariéram eviduje Slovensko niekoľko príkladov, kedy sa darilo zamestnávať dlhodobo nezamestnané osoby prevažne z marginalizovaných rómskych komunít. Táto analýza sa zaoberá nástrojom aktívnej politiky zamestnanosti, ktorú sme pomenovali manažér alebo manažérka zamestnávania.

Manažér/manažérka zamestnávania .pdf .odt .docx

Analýza akčného plánu a programového vyhlásenia vlády

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024 sa hlási k transformácii hnedouhoľného regiónu horná Nitra, k ukončeniu dotovania ťažby hnedého uhlia najneskôr do roku 2023 a k realizácii akčného plánu jeho transformácie. Zároveň chce vláda hľadať riešenia, ako znižovať cenu elektriny. Inštitút zamestnanosti považuje za správnu možnosť znižovať cenu elektriny znížením poplatku za prevádzku spôsobmi, ktoré sú uvedené v programovom vyhlásení a súhlasí s ukončením dotovania ťažby hnedého uhlia, no na čo čakať až do roku 2023?

Analýza akčného plánu a programového vyhlásenia vlády .pdf .odt .docx

Uplatnenie žiakov zo špeciálnych škôl na trhu práce

V súvislosti s konaním Európskej komisie voči Slovenskej republike vo veci segregácie rómskych žiakov a žiačok vo vzdelávaní a ich nezákonného zaraďovania do špeciálnych škôl sa vynárajú otázky, aké sú možnosti preradenia žiaka zo špeciálnej školy do bežnej základnej. Preto navrhujeme zmeniť koncept diagnostikovania detí pred nástupom do základnej školy, posilniť kapacity asistentov pedagógov na základných školách, aby bolo možné integrovať čo najviac žiakov s variantom A, zaviesť komunitné služby s cieľom pomôcť preniesť deti zo špeciálnej školy.

Zo špeciálnej školy do normálnej .pdf .odt .docx

Exekučná kalkulačka

Exekučná kalkulačka umožňuje vyrátať maximálne možné exekúcie pre daný typ domácnosti.

Exekučná kalkulačka

Zlepšenie uplatnenia občanov a občianok so zdravotným postihnutím na trhu práce

Osoby so zdravotným postihnutím patria medzi znevýhodnené skupiny na trhu práce. Štát si uvedomuje, že väčšina ľudí má túžbu pracovať a zapájať sa do chodu spoločnosti prostredníctvom práce a zároveň, že osobám so zdravotným postihnutím je častokrát nutné na trhu práce pomôcť, keďže zamest­návatelia ich z určitých dôvodov nechcú zamestnávať. Z toho dôvodu prijal štát systém opatrení, ako pomôcť osobám so zdravotným postihnutím dostať sa na trh práce, ktorého úlohou by malo byť motivovať zamest­návateľov zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím. Avšak tento systém nie je ideálny a neplní sa cieľ týchto opatrení, ktorým je dostať osoby so zdravotným postihnutím na trh práce.

Zlepšenie uplatnenia občanov a občianok so zdravotným postihnutím na trhu práce .pdf .odt .docx

Program Aj ty máš šancu! ako príklad uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení

Dočasné vyrovnávacie opatrenia boli vymedzené v antidiskriminačnom zákone jeho novelou z roku 2013. Sú založené na myšliienke, že nie každý človek má rovnaké možnosti získať vzdelanie či zamestnanie. Prijatie novely antidiskriminačného zákona spolu s dlhodobo nízkymi údajmi o vzdelanostnej úrovni obyvateľov z rómskeho etnika viedli k vzniku podporného programu Aj ty máš šancu!. Podľa viacerých výskumov je vzdelanostná úroveň Rómov a Rómok dlhodobo nižšia v porovnaní s nerómskym obyvateľstvom. Štúdia UNDP z roku 2007 hovorí o tom, že vysoko­školské vzdelanie dosiahlo len 0,2 % obyvateľov z rómskeho etnika.

Program Aj ty máš šancu! ako príklad uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení .pdf .docx

Obraz Rómov a Rómok v médiách

Médiá majú v našej spoločnosti nezastupiteľné miesto. Okrem poskytovania informácií sú dôležitým mostom medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Vďaka médiám je možné scitlivovať verejnú mienku a ovplyvňovať postoje a názory väčšinového aj menšinového obyvateľstva. Táto úloha je o to viac dôležitá, ak chceme, aby začleňovanie vylúčených skupín obyvateľstva prebiehalo úspešne. Rovnako tak v oblasti budovania tolerancie sú médiá tie, ktoré môžu významne pomôcť k zvyšovaniu tolerantnosti v spoločnosti. Následné začleňovanie vylúčených skupín, ako aj tvorba politík v tejto oblasti môže mať efektívnejší priebeh.

Obraz Rómov a Rómok v médiách .pdf .docx

logo projektuTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.


https://www.iz.sk/sk/projekty/politiky-zamestnanosti/materialy