qr kod na stranku

Využívanie telepráce štátnymi inštitúciami

Telepráca pred­stavuje formu pracovného pomeru, pri ktorej zamestnanec vykonáva prácu pre zamest­návateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste v pracovnom čase, ktorý si sám spravuje. Telepráca je tak svojím vymedzením definovaná podobne ako domácka práca, avšak telepráca sa vykonáva s použitím informačných technológií. Povinnosťou zamest­návateľa zamestnávajúceho osobu formou telepráce je zabezpečiť, nainštalovať a udržiavať vybavenie potrebné na prácu – okrem prípadov, kedy zamestnanec využíva vlastné zariadenie. Úlohou zamest­návateľa je tiež zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sa pri telepráci používajú a informovať zamestnanca o obmedzeniach používania technického vybavenia. Zamest­návateľ má taktiež prijať opatrenia, ktoré zamedzia izolácii zamestnanca od ostatných zamestnancov a zamestnanec taktiež nemá byť znevýhodňovaný v pracovných podmienkach oproti ostatným zamestnancom. Avšak za teleprácu (a domácku prácu) sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne po dohode so zamest­návateľom na inom než bežnom mieste výkonu práce.

Telepráca je vhodným riešením zamestnávania znevýhodnených skupín na trhu práce. Občan so zdravotným postihnutím môže prácu vykonávať v prostredí, ktoré už má prispôsobené svojim potrebám. Taktiež občan, ktorý sa stará o iného člena domácnosti (napríklad rodič na materskej dovolenke), má vďaka telepráci možnosť pracovne nestagnovať, ale spojiť rodinný život a pracovnou činnosťou. Toto má pozitívny vplyv na jeho súkromný život a tiež jeho pracovné schopnosti.

Na Slovensku zatiaľ telepráca rozšírená nie je. Dôvodom môže byť konzervativizmus zamest­návateľov či uprednostňovanie kontroly postupov a procesov (pracovného času) pred pracovnými výstupmi. Podľa prieskumu Inštitútu zamestnanosti nezamestnávalo v roku 2013 ani jedno ministerstvo zamestnanca, ktorý by pracoval formou domáckej práce alebo telepráce. K septembru až októbru 2014 malo takýchto zamestnancov 7 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v celkovom počte 17 zamestnancov. Väčšina z týchto úradov je situovaná na západnom Slovensku, iba jeden úrad má sídlo na strednom Slovensku. Na východnom Slovensku takouto formou práce nezamestnáva zamestnancov ani jeden úrad.

V roku 2014 zamestnávali 3 ministerstvá zamestnancov formou telepráce alebo domáckej práce a celkovo sa jedná o troch takýchto pracovníkov, čo je naozaj málo aj vzhľadom na to, že dve z ministerstiev majú nad 400 zamestnancov a jedno nad 100. Ani naše štátne inštitúcie sa teda ešte nerozhodli vo väčšej miere začleniť tento spôsob zamestnávania do praxe, ale je pozitívne, že sa tento stav za jeden rok posunul k lepšiemu.


https://www.iz.sk/sk/projekty/telework/statne-institucie
ikona Telepráca

Telepráca

Telepráca alebo telework je práca na diaľku, ktorá sa vykonáva s použitím informačných a komunikačných technológií. Je to jedna z flexibilných foriem organizácie práce a pracovného času, ktorej cieľom je najmä zosúladiť pracovný čas a rodinný život. Ide o dohodu medzi zamestnancom a zamest­návateľom na základe pracovnej zmluvy. Zamestnanec má tak možnosť vykonávať svoje pracovné úkony z pohodlia svojho domova. Telework je považovaný za riešenie win-win. Hlavnou výhodou pre zamest­návateľa je zníženie nákladov na pracovné miesto, ktoré sa prejaví hlavne vo finančnej úspore za prenájom, energie a vybavenie.. . .