qr kod na stranku

Telepráca

Telepráca alebo telework je práca na diaľku, ktorá sa vykonáva s použitím informačných a komunikačných technológií. Je to jedna z flexibilných foriem organizácie práce a pracovného času, ktorej cieľom je najmä zosúladiť pracovný čas a rodinný život. Ide o dohodnu medzi zamestnancom a zamest­návateľom na základe pracovnej zmluvy. Zamestnanec má tak možnosť vykonávať svoje pracovné úkony z pohodlia svojho domova.

Pojem telework sa prvýkrát objavil v USA v roku 1972. Dnes sa už využíva na celom svete. Podľa prieskumov v EÚ pracuje formou telepráce viac ako 5 % obyvateľstva Európy, pričom najviac v Luxembursku – 12,6 % a najmenej v Bulharsku – 0,4 % a v Rumunsku 0,2 %. Na Slovensku je to 3,1 %. Najväčšie zastúpenie má v oblasti IT, teda programátori, technici, ale aj marketingoví poradcovia, nákupní agenti, infromační sprostredkovatelia, novinári, finanční analytici či makléri a mnoho ďaľších. Prvý európsky dokument, ktorý sa zaoberá teleprácou priamo, je Rámcový dohovor o teleworku z roku 2002. Cieľom dohovoru je prispieť k prechodu k znalostnej ekonomike.

Na Slovensku je definovaný v zákonníku práce, § 52.

Výhody a príležitosti

Pozitíva pre zamest­návateľov

Telework je považovaný za riešenie win-win, t.j. riešenie, ktoré prináša výhody všetkým zainteresovaným (zamestnancom, zamest­návateľom i spoločnosti ako celku). Hlavnou výhodou pre zamest­návateľa je zníženie nákladov na pracovné miesto, ktoré sa prejaví hlavne vo finančnej úspore za prenájom, energie a vybavenie. Telework môže viesť k zníženiu požiadaviek na priestor, ak jednotliví zamestnanci ďalej nepotrebujú, aby im bolo venované samostatné pracovné stanovisko. Medzi ďaľšie výhody telepráce patrí redukcia absentérstva a práceneschopnosti, zabezpečenie väčšej orientácie na výsledok práce. Taktiež sa zvyšuje lojalita zamestnancov k organizácii a znižuje sa fluktuácia. Okrem toho je domáca práca neraz jediná cesta, ako si získať a udržať kvalifikovaných a výkonných pracovníkov.

Pozitíva pre zamestnancov

Výhody, ktoré vyplývaju pre telepracovníka je minimalizácia dochádzania do práce a teda s tým spojená značná úspora času, čo je najväčším pozitívom teleworkingu. Flexibilita umožňuje časové rozloženie práce podľa potrieb. Dôležitý fakt je, že telework je možnosť, ako pomôcť udržať kontakt s pracovným prostredím znevýhodneným skupinám, napríklad občanom so zdravotným postihnutím alebo tým, ktorí sa starajú o iných členov domácnosti, napríklad rodič na materskej dovolenke. Zosúladenie rodinného a pracovného života vedie k zvýšeniu kvality súkromného života a teda aj k pozitívnemu vplyvu na zdravie telepracovníka.

Nevýhody a riziká

Negatíva pre zamest­návateľov

V porovnaní s otatnými krajinami EÚ nie je telework na Slovensku v takom zastúpení. U slovenských zamest­návateľov pretrváva konzervativizmus a preto sa telepráca u nás etabluje v dlhšom časovom horizonte. Pravdepodobne to súvisí aj s faktom, že pre zavedenie teleworkingu, ako spôsobu práce, treba zmeniť organizáciu práce, technické požiadavky a je nevyhnutná nová riadiaca štruktúra. Negatívom je aj riziko straty kontroly nad prácou zamestnanca. Ojedinelá nie je ani práca firiem s citlivými údajmi, kde nastáva problém ich ochrany dát pred nepovolanými osobami. Mimoriadny význam má teda šifrovanie údajov.

Negatíva pre zamestnancov

Riziká pre zamestnancov nie sú tak očividné, ale tiež veľmi závažné. Mnohí zamestnanci pracujúci z domu majú pocit izolovanosti, kedže strácajú kontakt so svojím pracovným prostredím. Kariérny postup môže byť takisto ohrozený. Častým problémom, s ktorým sa stretávajú telepracovníci, je zle rovrhnutý pracovný čas. Za negatívnu stránku môžeme považovať aj vytvorenie miesta pre domácu kanceláriu, čo môže viesť k napätiu medzi členmi domácností.

Svoju kategóriu, ako potencálni teleworkeri, tvoria aj čerstvý absolventi. Vstupujú na trh s nízkou cenou práce, nemajú pracovné zlozvyky, sú otvorení, flexibilní, ľahko sa adaptujú, no ich hlavnou nevýhodou sú nedostatočné alebo žiadne pracovné návyky, čo ich pred­určuje ako nevhodných kanditátov na teleworking. Na opačnej strane sú tu zamestnanci nad 40 rokov, ktorí majú vyšší vek, menšiu orientáciu v meniacich sa situáciách, avšak bohaté pracovné skúsenosti. Práve oni majú väčšiu šancu uspieť na trhu telepráce, čo dokazuje aj fakt, že v zahraničí najpočetnejšiu skupinu teleworkerov tvoria starší ľudia.

Štatistiky o telepráci

Telepráca na Slovensku

Viac dokumentov

tele work ramcova dohoda teleworku 2002 (pdf) tele work telepraca v sr z pohladu zamestnavatelov diplomova praca 2010 (pdf) tele work projekt tvoj dom tvoj podnik v europe zrrhn (pdf) tele work telepráca v eu EF 201002 (pdf) marflak praca z domu a pracovna spokojnost (pdf) flexicurity tele work (pdf) flexibilne formy zamestnavania prispevok (pdf) flexibilne formy zamestnavania prezentacia (pdf)

Citovať ako: Michal Páleník: Telepráca, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/telework


https://www.iz.sk/sk/projekty/telework
ikona Telepráca

Telepráca

Telepráca alebo telework je práca na diaľku, ktorá sa vykonáva s použitím informačných a komunikačných technológií. Je to jedna z flexibilných foriem organizácie práce a pracovného času, ktorej cieľom je najmä zosúladiť pracovný čas a rodinný život. Ide o dohodu medzi zamestnancom a zamest­návateľom na základe pracovnej zmluvy. Zamestnanec má tak možnosť vykonávať svoje pracovné úkony z pohodlia svojho domova. Telework je považovaný za riešenie win-win. Hlavnou výhodou pre zamest­návateľa je zníženie nákladov na pracovné miesto, ktoré sa prejaví hlavne vo finančnej úspore za prenájom, energie a vybavenie.. . .